Уважавајући начело неограниченог пословног деловања (Going concern principle) и с тим у вези настављање континуитета рачуноводственог евидентирања пословних трансакција, корисници јавних средстава (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација обавезног социјалног осигурања и други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора – у даљем тексту: КЈС) обавезни су да под 1. 1. 2019. године у Главној књизи отворе почетно стање. Почетно стање отвара се на основу података из закључних салда на контима имовине, обавеза и капитала, исказаних под 31. 12. 2018. године у Главној књизи и аналитичком прометном Бруто билансу. Увод Након затварања субаналитичких конта у рачуноводственим евиденцијама на крају 2018. године (образац 1 – Биланс стања) остала су стања конта следећих класа: 000000 – Нефинансијска имовина; 100000 – Финансијска имовина; 200000 – Обавезе и 300000 – Извори капитала, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција. Нема отварања почетног стања на контима успешности, тј. контима која су у функцији утврђивања резултата пословања (конта класе 400000, 500000, 700000 и 800000), јер се та конта затварају на крају пословне (буџетске) године ради утврђивања резултата пословања, при чему је њихов салдо на крају године нула. Почетни салдо приликом отварања пословних књига за 2019. годину представља износ који се преноси из закључених пословних књига претходне године (Главна књига и аналитички прометни Бруто биланс). Почетни салдо може бити активан и пасиван. Активан је онај салдо који се односи на имовину, а пасиван је онај салдо који се односи на обавезе и капитал. Активни почетни салдо приликом отварања пословних књига књижи се на дуговној страни одговарајућег активног субаналитичког конта, а пасивни почетни салдо књижи се на потражној страни одговарајућег пасивног субаналитичког конта. На неким субаналитичким контима (на пример на конту 011200 – Опрема) на дуговној страни исказује се набавна вредност опреме, а на потражној страни одговарајућег субаналитичког конта исказује се исправка вредности опреме. Други


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In