Uvažavajući načelo neograničenog poslovnog delovanja (Going concern principle) i s tim u vezi nastavljanje kontinuiteta računovodstvenog evidentiranja poslovnih transakcija, korisnici javnih sredstava (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora – u daljem tekstu: KJS) obavezni su da pod 1. 1. 2019. godine u Glavnoj knjizi otvore početno stanje. Početno stanje otvara se na osnovu podataka iz zaključnih salda na kontima imovine, obaveza i kapitala, iskazanih pod 31. 12. 2018. godine u Glavnoj knjizi i analitičkom prometnom Bruto bilansu. View Fullscreen   96 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI Uvod Nakon zatvaranja subanalitičkih konta u ra- čunovodstvenim evidencijama na kraju 2018. go- dine (obrazac 1 – Bilans stanja) ostala su stanja konta sledećih klasa: ● 000000 – Nefinansijska imovina; ● 100000 – Finansijska imovina; ● 200000 – Obaveze i ● 300000 – Izvori kapitala, utvrđivanje rezul- tata poslovanja i vanbilansna evidencija. Nema otvaranja početnog stanja na konti- ma uspešnosti, tj. kontima koja su u funkciji utvrđivanja rezultata poslovanja (konta klase 400000, 500000, 700000 i 800000), jer se ta kon- ta zatvaraju na kraju poslovne (budžetske) godine radi utvrđivanja rezultata poslovanja, pri čemu je njihov saldo na kraju godine nula. Početni saldo prilikom otvaranja poslovnih knjiga za 2019. godinu predstavlja iznos koji se prenosi iz zaključenih poslovnih knjiga pret- hodne godine (Glavna knjiga i analitički pro- metni Bruto bilans). Početni saldo može biti aktivan i pasivan. Aktivan je onaj saldo koji se odnosi na imo- vinu, a pasivan je onaj saldo koji se odnosi na obaveze i kapital. Aktivni početni saldo pri- likom otvaranja poslovnih knjiga knjiži se na dugovnoj strani odgovarajućeg aktivnog subana- litičkog konta, a pasivni početni saldo knjiži se na potražnoj strani odgovarajućeg pasivnog subanalitičkog konta. Na nekim subanalitičkim kontima (na pri- mer na kontu 011200 – Oprema) na dugovnoj stra- ni iskazuje se nabavna vrednost opreme, a na potražnoj strani odgovarajućeg subanalitičkog konta iskazuje se ispravka vrednosti opreme. Drugi primer mogu biti kupci, pri čemu se na dugovnoj strani iskazuju potraživanja od kupaca (122100 – Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja), dok se na potražnoj strani is- kazuju primljeni avansi (konto 251100 – Primlje- ni avansi). Dakle, potraživanje od kupaca, kada se posmatra dugovni saldo, umanjuje se za iznos primljenog avansa. U propisima iz oblasti budžetskog računo- vodstva (kao i u propisima o računovodstvu za privredu – privatni sektor) nije ništa rečeno
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In