S namerom da se omogući upoznavanje sa odredbama procesnih zakona, u prošlom broju časopisa započeto je tumačenje odredbi Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA). Obrađene su odredbe od 1. do 32. člana Zakona i ukazano je na povezanost u primeni sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku (ZUP) i Zakona o inspekcijskom nadzoru. U ovom broju dato je tumačenje onog dela opštih odredbi o poreskom postupku koji se odnosi na pokretanje poreskog postupka i dokumentovanje. View Fullscreen POREZI Pokretanje poreskog postupka Poreska uprava pokreće poreski postupak bilo kojom radnjom u cilju vođenja postupka. Vo- đenje postupka je po službenoj dužnosti u skladu sa odredbama ovog ZPPPA-a, a isti može da bude pokrenut i po zahtevu stranke. Ukoliko se na osnovu podnetog zahteva utvrdi da nema osnova da se vodi postupak, Poreska uprava zaključkom odbacuje zahtev. Na doneti zaključak nije dopu- štena žalba. Poreski akti su: ● nalog za kontrolu (dopunski nalog), ● zapisnik o poreskoj kontroli, ● dopunski zapisnik, ● rešenje, ● zaključak. Poreski upravni akti su: ● rešenje, ● zaključak. Poreski postupak započinje izdavanjem nalo- ga za kontrolu, koji se izdaje na osnovu godišnjeg plana za kontrolu prema vanrednom planu Mi- nistra finansija, po zahtevu stranke (poreskog obveznika), po osnovu prijave trećih lica i sl. Dipl. ekon. Stojanka Tošić Primena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji – pokretanje poreskog postupka i poslovne knjige S namerom da se omogući upoznavanje sa odredbama procesnih zakona, u pro- šlom broju časopisa započeto je tumačenje odredbi Zakona o poreskom postup- ku i poreskoj administraciji (ZPPPA). Obrađene su odredbe od 1. do 32. člana Zakona i ukazano je na povezanost u primeni sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku (ZUP) i Zakona o inspekcijskom nadzoru. U ovom broju dato je tumačenje onog dela opštih odredbi o poreskom postupku koji se odnosi na pokretanje poreskog postupka i dokumentovanje. Nalog za kontrolu definiše period i predmet kontrole. U toku kontrole može da se dogodi da se dopuni ili proširi predmet kontrole pre- ma proceni inspektora. Takođe je moguće da se, zavisno od predmeta i obima kontrole, poveća broj izvršilaca u postupku kontrole, o čemu Poreska uprava izdaje dopunu naloga za kontro- lu. U nalogu se navode imena inspektora, kao i njihovi identifikacioni podaci koji moraju da odgovaraju podacima na službenim legitimaci- jama, koje inspektori stavljaju na uvid licu kojem uručuju nalog pre otpočinjanja postupka. Dosta- vljanje naloga definisano je posebnim odredba- ma o
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In