U drugom od tri teksta posvećenih ovoj temi biće obrađene sledeće situacije koje stvaraju nedoumice u praksi: razlika između (finansijskog) bonusa i popusta, registracija stranih lica za PDV i uticaj na domaće obveznike, promet dobara bez naknade i određivanje naknade u iznosu od 1 dinar, srazmerni poreski odbitak, kao i PDV tretman tranzita i reeksporta. View Fullscreen APRIL 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK POREZI Razlika između (finansijskog) bonusa i popusta U praksi se dešava da poreski obveznici iz- daju knjižna odobrenja za bonuse odobrene kup- cima (po pravilu distributerima za ostvarenje određene količine prometa ka trećim licima), na osnovu kojih umanjuju sopstvenu PDV obavezu, poistovećujući ih time s popustima, pa je po- trebno da se napravi jasna razlika između njih budući da (finansijski) bonusi, za razliku od popusta, nisu predmet oporezivanja porezom na dodatu vrednost. Naime, popusti se uobičajeno odobravaju u slučajevima kada kupac izvrši nabavku dobara ili usluga u određenoj količini ili vrednosti, u slučaju blagovremenog plaćanja i sl., pri čemu radi navedenog prodavac odobrava popust ili na samom računu ili putem knjižnog odobrenja, u zavisnosti od toga da li je popust odobren u mo- mentu prometa ili naknadno, kada su se stekli uslovi (izvršeno je plaćanje na vreme, izvršena je nabavka u određenoj količini itd.). U situaciji kada se popust odobrava na sa- mom računu, osnovica za PDV umanjuje se u tom trenutku u skladu sa članom 17. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004… 30/2018 i 4/2019 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon o PDV-u), kojim je propisa- Filip Kovačević, LL.M., Deloitte, viši rukovodilac u poreskom odeljenju Najčešća pitanja i nedoumice u praksi prilikom primene propisa kojima je uređena materija poreza na dodatu vrednost U drugom od tri teksta posvećenih ovoj temi biće obrađene sledeće situacije koje stvaraju nedoumice u praksi: razlika između (finansijskog) bonusa i po- pusta, registracija stranih lica za PDV i uticaj na domaće obveznike, promet dobara bez naknade i određivanje naknade u iznosu od 1 dinar, srazmerni po- reski odbitak, kao i PDV tretman tranzita i reeksporta. no da osnovica ne sadrži popuste i druga uma- njenja cene koji se primaocu dobara ili usluga odobravaju u momentu vršenja prometa dobara ili usluga. Međutim, ukoliko je popust odobren naknadno, poreski obveznik koji je izvršio promet dobara ili usluga izdaje knjižno odo- brenje kojim odobrava popust i naknadno vrši izmenu osnovice PDV-a u skladu sa članom 21. Zakona o
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In