U drugom od tri teksta posvećenih ovoj temi biće obrađene sledeće situacije koje stvaraju nedoumice u praksi: razlika između (finansijskog) bonusa i popusta, registracija stranih lica za PDV i uticaj na domaće obveznike, promet dobara bez naknade i određivanje naknade u iznosu od 1 dinar, srazmerni poreski odbitak, kao i PDV tretman tranzita i reeksporta. Razlika između (finansijskog) bonusa i popusta U praksi se dešava da poreski obveznici izdaju knjižna odobrenja za bonuse odobrene kupcima (po pravilu distributerima za ostvarenje određene količine prometa ka trećim licima), na osnovu kojih umanjuju sopstvenu PDV obavezu, poistovećujući ih time s popustima, pa je potrebno da se napravi jasna razlika između njih budući da (finansijski) bonusi, za razliku od popusta, nisu predmet oporezivanja porezom na dodatu vrednost. Naime, popusti se uobičajeno odobravaju u slučajevima kada kupac izvrši nabavku dobara ili usluga u određenoj količini ili vrednosti, u slučaju blagovremenog plaćanja i sl., pri čemu radi navedenog prodavac odobrava popust ili na samom računu ili putem knjižnog odobrenja, u zavisnosti od toga da li je popust odobren u momentu prometa ili naknadno, kada su se stekli uslovi (izvršeno je plaćanje na vreme, izvršena je nabavka u određenoj količini itd.). U situaciji kada se popust odobrava na samom računu, osnovica za PDV umanjuje se u tom trenutku u skladu sa članom 17. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004… 30/2018 i 4/2019 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon o PDV-u), kojim je propisano da osnovica ne sadrži popuste i druga umanjenja cene koji se primaocu dobara ili usluga odobravaju u momentu vršenja prometa dobara ili usluga. Međutim, ukoliko je popust odobren naknadno, poreski obveznik koji je izvršio promet dobara ili usluga izdaje knjižno odobrenje kojim odobrava popust i naknadno vrši izmenu osnovice PDV-a u skladu sa članom 21. Zakona o PDV-u. Na osnovu predmetnog knjižnog odobrenja primalac dobara ili usluga umanjuje prethodni porez, a lice koje je izvršilo promet umanjuje izlazni PDV (uz ispunjenje ostalih uslova) najranije u periodu kada je primalac izvršio odgovarajuću ispravku prethodnog poreza. Ovde je potrebno skrenuti pažnju i na Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-10/2014-04 od 25. 8. 2014. godine, u vezi sa određivanjem iznosa naknade, odnosno dozvoljenog iznosa popusta, kojim je pojašnjeno da se u osnovicu za obračunavanje PDV kod prometa dobara ne uračunavaju popusti i druga umanjenja cene koje obveznik PDV odobrava primaocu dobara u momentu prometa, pri čemu napominjemo da propisima kojima


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In