View Fullscreen APRIL 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK PRIVREDNA STATISTIKA Porezi Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-12/2019-04 od 1. 2. 2019. god. Sadržina verodostojne računovodstvene is- prave na osnovu koje poslodavac knjiži obavezu i vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenima, priznavanja ras- hoda po tom osnovu u poreskom bilansu, kao i poreski tretman isplate predmetne naknade zaposlenima Odredbama člana 7. stav 1. Zakona o raču- novodstvu („Službeni glasnik RS”, br. 62/13 i 30/18 – u daljem tekstu: Zakon) propisano je da pravna lica, odnosno preduzetnici opštim ak- tom, u skladu sa ovim zakonom, uređuju organi- zaciju računovodstva na način koji omogućava sveobuhvatno evidentiranje, kao i sprečavanje i otkrivanje pogrešno evidentiranih poslov- nih promena, uređuju interne računovodstvene kontrolne postupke, utvrđuju računovodstvene politike, određuju lica koja su odgovorna za za- konitost i ispravnost nastanka poslovne prome- ne i sastavljanje i kontrolu računovodstvenih isprava o poslovnoj promeni, uređuju kretanje računovodstvenih isprava i utvrđuju rokove za njihovo dostavljanje na dalju obradu i knjiženje u poslovnim knjigama. Saglasno članu 8. st. 1. i 2. Zakona, knjiženje poslovnih promena na računima imovine, oba- veza i kapitala, prihodima i rashodima vrši se na osnovu verodostojnih računovodstvenih isprava. Računovodstvena isprava predstavlja pisani dokument ili elektronski zapis o nasta- loj poslovnoj promeni, koja obuhvata sve podat- ke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama tako da se iz računovodstvene isprave nedvo- smisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene. Verodostojnom računovodstvenom ispravom, u smislu člana 9. stav 1. Zakona, smatra se raču- novodstvena isprava koja je potpuna, istinita, računski tačna i prikazuje poslovnu promenu. Računovodstvena isprava, sastavljena kao elek- tronski zapis, treba da sadrži potpis ili drugu Izvod iz aktuelnih mišljenja Ministarstva finansija identifikacionu oznaku odgovornog lica, od- nosno lica ovlašćenog za izdavanje računovod- stvene isprave, odnosno elektronski potpis u skladu sa zakonom. Odredbom člana 7a tačka 1) Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 − dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 − dr. zakon, 142/14, 91/15 − autentično tumačenje, 112/15, 113/17 i 95/18) propisano je da se na teret rashoda ne priznaju troškovi koji se ne mogu dokumentovati. Odredbom člana 18. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 − dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 − ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 − US, 93/12, 114/12 − US, 47/13, 48/13 − ispravka, 108/13, 57/14, 68/14
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In