У првом од три текста биће обрађено неколико специфичних ситуација које стварају недоумице у пракси, и то: остваривање права на одбитак претходног пореза, дељење рекламног материјала и поклона мање вредности, пружање услуга без накнаде у пословне сврхе, начело везане испоруке и подношење измењене ПДВ пријаве. Остваривање права на одбитак претходног пореза Да би обвезник ПДВ-а могао да оствари право на одбитак претходног пореза, потребно је да буду кумулативно испуњени материјални и формални услови прописани чланом 28. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 – усклађени дин. изн., 30/2018 и 4/2019 – усклађени дин. изн. – у даљем тексту: Закон о ПДВ-у). Материјални услов У складу са чланом 28. став 1. Закона о ПДВ-у, обвезник ПДВ-а може да оствари право на одбитак претходног пореза ако набављена добра, односно примљене услуге користи или ће их користити за промет добара и услуга који је опорезив ПДВ-ом, који је ослобођен ПДВ-а са правом на одбитак претходног пореза (у складу са чланом 24. Закона о ПДВ-у), односно који је извршен у иностранству – ако би за тај промет постојало право на одбитак претходног пореза да је извршен у Србији. За оцену да ли нека набавка добара или услуга служи за промет на основу ког обвезник ПДВ-а има право на одбитак претходног пореза меродаван је тренутак када се добро набавља, односно услуга користи. Евентуалне касније измене могу да утичу на обавезу исправке одбитка претходног пореза, односно на накнадно стицање права на одбитак за опрему и објекте за вршење делатности. Овом приликом треба истаћи да право на одбитак претходног пореза може да се оствари иако набављено добро


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In