U prvom od tri teksta biće obrađeno nekoliko specifičnih situacija koje stvaraju nedoumice u praksi, i to: ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza, deljenje reklamnog materijala i poklona manje vrednosti, pružanje usluga bez naknade u poslovne svrhe, načelo vezane isporuke i podnošenje izmenjene PDV prijave. View Fullscreen   Filip Kovačević, LL.M., Deloitte, viši rukovodilac u poreskom odeljenju Najčešća pitanja i nedoumice u praksi u vezi sa primenom propisa kojima je uređena materija poreza na dodatu vrednost U prvom od tri teksta biće obrađeno nekoliko specifičnih situacija koje stvaraju nedoumice u praksi, i to: ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza, deljenje reklamnog materijala i poklona manje vrednosti, pružanje usluga bez naknade u poslovne svrhe, načelo vezane isporuke i podnošenje izmenjene PDV prijave. Ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza Da  b Materijalni uslov U sk Za  ocenu  da  li  neka  nabavka  dobara  ili  usluga služi za promet na osnovu kog obveznik PDV-a ima pravo na odbitak prethodnog poreza meroda- MART 2019.● POREZI van  je  trenutak kada se dobro nabavlja, odnosno usluga koristi.  Eventualne  kasnije  izmene  mogu da utiču na obavezu ispravke odbitka prethodnog poreza, odnosno na naknadno sticanje prava na odbitak za opremu i objekte za vršenje delatnosti. Ovom  prilikom  treba  istaći  da  pravo  na  odbitak prethodnog  poreza  može  da  se  ostvari iako nabavljeno dobro ili usluga nisu odmah iskorišćeni za  obavljanje  oporezivog  prometa.  U tom smislu izdvojeno je Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-00267/2015-04 od 23. 6. 2015. godine,  u  kome  je  navedeno:  Obveznik PDV-a ima pravo da PDV obračunat i iskazan u računu ili drugom dokumentu koji služi kao račun prethodnog učesnika u prometu – obveznika PDV-a odbije kao prethodni porez, ako nabavljena dobra i primljene usluge koristi ili će ih koristiti za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, tj. za promet koji je oporeziv PDV-om, za promet za koji u skladu sa članom 24. Zakona o PDV-u postoji oslobođenje od plaćanja PDV-a, odnosno za promet koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici. S tim u vezi, obveznik PDV-a koji sprovodi aktivnosti istraživanja mineralnih resursa (na osnovu odobrenja nadležnog orga- na) u cilju buduće eksploatacije i prometa rude, ima pravo da PDV obračunat i iskazan u računu (koji sadrži propisane podatke) prethodnog učesnika u prometu – obveznika PDV-a, odnosno PDV plaćen pri uvozu dobara, odbije kao pret- POSLOVNI SAVETNIK 151 152 POREZI hodni porez. Naime, s obzirom na to da je promet rude promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, činjenica da je u periodu nabavke dobara, odnosno usluga, tj. u periodu istraživanja mineralnih resursa neizvesno da li će i u kojoj meri obveznik PDV-a vršiti eksploataciju i promet tog dobra, ne utiče na pravo na odbitak prethodnog poreza tog
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In