Odloženi poreski prihodi i odloženi poreski rashodi utvrđuju se u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 12 (MRS 12 – Porez na dobit). Pomenuti standard zahteva da se u finansijskim izveštajima bruto dobit društva umanji za tekući porez i koriguje za odložene poreze, tako da u Bilansu stanja bude iskazan dobitak koji na kraju može da se raspodeli vlasnicima. Na ovaj način eliminiše se uticaj privremenih poreskih razlika na visinu dobiti koja se raspodeljuje vlasnicima. Drugim rečima: odložena poreska sredstva i odložene poreske obaveze nastaju pre svega usled različitog računovodstvenog i poreskog tretmana određenih transakcija.   Uvod U domaćem poreskom sistemu mogu da se nabroje: stalne poreske razlike, po osnovu kojih se ne javljaju odloženi porezi, i privremene poreske razlike, po osnovu kojih nastaju odloženi porezi. Stalne poreske razlike nastaju po osnovu korekcije prihoda i rashoda po osnovu transfernih cena i po osnovu nepriznavanja pojedinih rashoda po poreskim propisima (visina rashoda za reprezentaciju, reklame i propagandu, za humanitarne svrhe i dr). Tako nastale stalne razlike predstavljaju stavke koje neće moći da se iskoriste kako bi se u nekom od budućih poreskih perioda eventualno umanjila oporeziva dobit. Tako, na primer, rashod koji nije priznat u tekućem poreskom periodu po osnovu troškova reprezentacije, neće moći da se koristi ni u budućem poreskom periodu kako bi se umanjila oporeziva dobit. S druge strane, privremene poreske razlike u našem sistemu prvenstveno nastaju po osnovu: finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju; različito obračunate amortizacije po računovodstvenim i po poreskim propisima, pri čemu, naime, i poreski i računovodstveni propisi priznaju istu osnovicu za obračun amortizacije, ali su prema pravilima za amortizaciju iznosi obračunate amortizacije bili različiti po godinama zbog različitog metoda obračuna amortizacije, što znači da će u dužem vremenskom periodu za jedno sredstvo biti priznati isti rashodi i po poreskim i po računovodstvenim propisima, ali će iznosi po godinama biti različiti; revalorizacije – kada se stalna sredstva revalorizuju, a iznosi revalorizacije ne priznaju se u poreske svrhe; dugoročnih rezervisanja za otpremnine zbog odlaska u penziju; dugoročnih rezervisanja zbog datih jemstava i garancija; obezvređenja zaliha robe i materijala; obezvređenja investicionih nekretnina koje se procenjuju po fer vrednosti; obezvređenja HOV kojima se trguje i obračunatih poreza, doprinosa i javnih dažbina u vezi sa kojima se u knjigovodstvu priznaje rashod u momentu obračunavanja (ukalkulisavanja) u jednom poreskom periodu, a u poreske svrhe rashod se priznaje u narednom poreskom periodu, kada se izvrši plaćanje. Odložena poreska sredstva Odložna poreska sredstva predstavljaju iznose poreza na


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In