Одложени порески приходи и одложени порески расходи утврђују се у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 12 (МРС 12 – Порез на добит). Поменути стандард захтева да се у финансијским извештајима бруто добит друштва умањи за текући порез и коригује за одложене порезе, тако да у Билансу стања буде исказан добитак који на крају може да се расподели власницима. На овај начин елиминише се утицај привремених пореских разлика на висину добити која се расподељује власницима. Другим речима: одложена пореска средства и одложене пореске обавезе настају пре свега услед различитог рачуноводственог и пореског третмана одређених трансакција.   Увод У домаћем пореском систему могу да се наброје: сталне пореске разлике, по основу којих се не јављају одложени порези, и привремене пореске разлике, по основу којих настају одложени порези. Сталне пореске разлике настају по основу корекције прихода и расхода по основу трансферних цена и по основу непризнавања појединих расхода по пореским прописима (висина расхода за репрезентацију, рекламе и пропаганду, за хуманитарне сврхе и др). Тако настале сталне разлике представљају ставке које неће моћи да се искористе како би се у неком од будућих пореских периода евентуално умањила опорезива добит. Тако, на пример, расход који није признат у текућем пореском периоду по основу трошкова репрезентације, неће моћи да се користи ни у будућем пореском периоду како би се умањила опорезива добит. С друге стране, привремене пореске разлике у нашем систему првенствено настају по основу: финансијских средстава расположивих за продају; различито обрачунате амортизације по рачуноводственим и по пореским прописима, при чему, наиме, и порески и рачуноводствени прописи признају исту основицу за обрачун амортизације, али су према правилима за амортизацију износи обрачунате амортизације били различити по годинама због различитог метода обрачуна амортизације, што значи да ће у дужем временском периоду за једно средство бити признати исти расходи и по пореским и по рачуноводственим прописима, али ће износи по годинама бити


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In