Odloženi poreski prihodi i odloženi poreski rashodi utvrđuju se u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 12 (MRS 12 – Porez na dobit). Pomenuti standard zahteva da se u finansijskim izveštajima bruto dobit društva umanji za tekući porez i koriguje za odložene poreze, tako da u Bilansu stanja bude iskazan dobitak koji na kraju može da se raspodeli vlasnicima. Na ovaj način eliminiše se uticaj privremenih poreskih razlika na visinu dobiti koja se raspodeljuje vlasnicima. Drugim rečima: odložena poreska sredstva i odložene poreske obaveze nastaju pre svega usled različitog računovodstvenog i poreskog tretmana određenih transakcija.   View Fullscreen 144 POREZI Bojan Stanković, poreski savetnik, s višegodišnjim iskustvom u oblasti poreza i računovodstva Odložena poreska sredstva i obaveze Odloženi poreski prihodi i odloženi poreski rashodi utvrđuju se u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 12 (MRS 12 – Porez na dobit). Pomenuti standard zahteva da se u finansijskim izveštajima bruto dobit društva umanji za tekući porez i koriguje za odložene poreze, tako da u Bilansustanja bude iskazan dobitak koji na kraju može da se raspodeli vlasnicima. Na ovaj način eliminiše se uticaj privremenih poreskih razlika na visinu dobiti koja se raspodeljuje vlasnicima. Drugim rečima: odložena poreska sredstva i odložene poreske obaveze nastaju pre svega usled različitog računovodstvenog i poreskog tretmana određenih transakcija. Uvod U  domaćem  poreskom  sistemu  mogu  da  se  nabroje: ● stalne ● p Stalne poreske razlike nastaju po osnovu korekcije prihoda i rashoda po osnovu transfer- POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net nih  cena  i  po  osnovu  nepriznavanja  pojedinih rashoda po poreskim propisima (visina rashoda za  reprezentaciju,  reklame  i  propagandu,  za humanitarne  svrhe  i  dr).  Tako  nastale  stalne razlike  predstavljaju  stavke  koje  neće  moći  da se  iskoriste  kako  bi  se  u  nekom  od  budućih  poreskih perioda eventualno umanjila oporeziva dobit. Tako, na primer, rashod koji nije priznat u tekućem poreskom periodu po osnovu troškova reprezentacije, neće moći da se koristi ni u budućem poreskom periodu kako bi se umanjila oporeziva dobit. S druge strane, privremene poreske razlike u našem sistemu prvenstveno nastaju po osnovu: ● f ● r ● revalorizacije – kada se stalna sredstva re- valorizuju, a iznosi revalorizacije ne priznaju se u poreske svrhe; ● dugo ● dugo ● obezvređenja zaliha robe i materijala; ● obezvređenja investicionih nekretnina koje se procenjuju po fer vrednosti; ● obezvređenja HOV kojima se trguje i ● ob Odložena poreska sredstva ë Odložena poreska sredstva predstavljaju iznose  poreza  na  dobit,  pri  čemu su utvrđena u skladu sa poreskim propisima, a mogu da se povrate (nadoknade) u budućim periodima. Odložena poreska sredstva odnose se na neiskorišćene poreske gubitke  i  poreske  kredite  koji  su preneti  u  naredni  poreski  period,  kao i  na  odbitne  privremene  razlike  (koje npr.  ne  mogu  biti  iskazane  kao  odbitne u  jednom  poreskom  periodu,  već  samo  u poreskom periodu kada se određeni, zakonom propisani, uslovi ispune). MART 2019. ● POREZI Utvrđena  odložena  poreska  sredstva  po osnovu  prevremenih  razlika  najčešće  mogu  da nastanu usled: ● više obračunate amortizacije po računovodstvenim propisima u odnosu na amortizaciju obračunatu po poreskim propisima, što se iskazuje kao razlika  između  poreske  i  računovodstvene osnovice,  zato  što  je  po  poreskim  propisima dobit veća od računovodstvene dobiti, pa za rezultat daje i veći obračunati porez; ● pr ● prenet ● po osnovu dugoročnih rezervisanja za otpremnine zbog odlaska u penziju i po osnovu jubilarnih nagrada; ● ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja; ● obezvređenja zaliha robe i materijala; ● obezvređenja  investicionih  nekretnina  koje se procenjuju po fer vrednosti; ● o ● po  osnovu  obračunatih  poreza,  doprinosa  i javnih  dažbina  u  vezi 
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In