Donošenjem novog Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS” broj 25/2019 od 3. 4. 2019, stupio na snagu 11. 4. 2019. godine – dalje: Zakon) utvrđene su i određene novine u regulativi novčane naknade zaposlenima za vreme njihove privremene sprečenosti za rad (dalje: bolovanje), pa će u nastavku teksta biti dati osnovni elementi obračuna i isplate ove novčane naknade, kao važnog elementa prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. View Fullscreen 6 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net AKTUELNA TEMA Osnovna zakonska opredeljenja U smislu Zakona, „obavezno zdravstveno osi- guranje” je ono osiguranje kojim se osiguranim i drugim licima obezbeđuje pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčane naknade. Pri tome: ● osiguranik je fizičko lice koje je obavezno osigurano u skladu sa Zakonom; ● osigurana lica su osiguranici i članovi nji- hovih porodica kojima se, u skladu sa Zakonom, obezbeđuju prava iz obaveznog zdravstvenog osi- guranja. Saglasno članu 4. Zakona, obavezno zdravstve- no osiguranje obuhvata: ● osiguranje u slučaju bolesti i povrede van rada, ● osiguranje u slučaju povrede na radu i profe- sionalne bolesti. Potrebno je takođe podsetiti i na to da su prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na novča- ne naknade, što će biti predmet razmatranja u nastavku teksta. Obavezno zdravstveno osiguranje obezbeđu- je se i sprovodi u Republičkom fondu za zdrav- stveno osiguranje (dalje: Republički fond). Mr Željko Albaneze Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad – bolovanje prema novom Zakonu o zdravstvenom osiguranju Donošenjem novog Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS” broj 25/2019 od 3. 4. 2019, stupio na snagu 11. 4. 2019. godine – dalje: Zakon) utvrđene su i određene novine u regulativi novčane naknade zaposlenima za vreme nji- hove privremene sprečenosti za rad (dalje: bolovanje), pa će u nastavku teksta biti dati osnovni elementi obračuna i isplate ove novčane naknade, kao va- žnog elementa prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Osiguranici koji imaju pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja Prema odredbama članova 11. i 72. Zakona, pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja ima- ju osiguranici: A) zaposleni (član 11. tačke 1)–7) Zakona): 1) lica u radnom odnosu u privrednom društvu, drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne samouprave i autonomne pokra- jine, kao lica u radnom odnosu kod fizičkih lica (dalje: zaposleni); 2) civilna lica na službi u Vojsci Srbije, jedi- nicama Vojske Srbije i ustanovama Vojske Srbije; 3) izabrana, imenovana ili postavljena lica, ako za obavljanje
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In