U ovom članku prikazane su osnove finansijske analize pomoću koeficijenata koji se izvode iz Bilansa stanja i Bilansa uspeha, kao što su koeficijenti likvidnosti, koeficijenti finansijske poluge (zovemo ih i koeficijentima zaduženosti), koeficijenti pokrića, koeficijenti aktivnosti i koeficijenti profitabilnosti. View Fullscreen 184 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POSLOVNE FINANSIJE Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Analiza poslovanja preduzeća pomoću koeficijenata/racija U ovom članku prikazane su osnove finansijske analize pomoću koeficijena- ta koji se izvode iz Bilansa stanja i Bilansa uspeha, kao što su koeficijenti likvidnosti, koeficijenti finansijske poluge (zovemo ih i koeficijentima zaduženosti), koeficijenti pokrića, koeficijenti aktivnosti i koeficijen- ti profitabilnosti. Finansijski izveštaji Finansijska analiza obuhvata upotrebu ra- zličitih finansijskih izveštaja, koji obavljaju nekoliko funkcija. Bilans stanja sumira imo- vinu, obaveze i vlasnički kapital u određenom vremenskom trenutku (obično na kraju godine ili polugodišta), a Bilans uspeha prikazuje prihode i rashode preduzeća tokom određe- nog vremenskog perioda, obično opet za jednu godinu ili polugodište. Bilans stanja je slika finansijskog stanja preduzeća u određenom vre- menskom trenutku, a Bilans uspeha sažeto opi- suje profitabilnost preduzeća tokom vremena. Informacije iz bilansa Razmatranje informacija koje nam pruža Bi- lans stanja i na osnovu kojih se vrši finansij- ska analiza biće prikazani na osnovu primera preduzeća Ravnoteža, čiji je pojednostavljeni Bilans stanja prikazan u tabeli 1, a Bilans uspe- ha u tabeli 2. Tabela 1: Bilans stanja preduzeća Ravnoteža Ravnoteža d. o. o. u mil. din. BILANS STANJA AKTIVA 31. 12. 2017. 31. 12. 2016. PASIVA 31. 12. 2017. 31. 12. 2016. B. STALNA IMOVINA 1.240 1.150 A. KAPITAL 2.000 1.900 I. Nematerijalna ulaganja 300 200 I. Osnovni kapital 1.000 1.000 II. Nekretnine, postrojenja i oprema 940 950 VIII. Neraspoređeni dobitak 1.000 900 IV Dugoročni finansijski plasmani 0 0 B. DUGOROČNA REZERVISANJA i OBAVEZE 1.500 1.360 II. Dugoročne obaveze 630 620 5. Dugoročni krediti 630 620 G. Kratkoročne obaveze 870 740 G. OBRTNA IMOVINA 2.260 2.110 I. Kratkoročne finansijske obaveze 450 350 I. Zalihe 1.400 1.200 III. Obaveze iz poslovanja 420 390 II. Potraživanja po osnovu prodaje 680 740 5. Dobavljači u zemlji 420 390 VII. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 180 170 D. UKUPNA AKTIVA 3.500 3.260 Đ. UKUPNA PASIVA 3.500 3.260 Zalihe su 31. 12. 2015. godine iznosile 1.100 miliona dinara, potraživanja 730 miliona di- nara, obaveze prema dobavljačima 380 miliona dinara, a ukupna imovina 3.180 miliona dinara. Na taj dan vlasnički kapital iznosio je 1.740 mi- liona dinara.
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In