U ovom članku prikazane su osnove finansijske analize pomoću koeficijenata koji se izvode iz Bilansa stanja i Bilansa uspeha, kao što su koeficijenti likvidnosti, koeficijenti finansijske poluge (zovemo ih i koeficijentima zaduženosti), koeficijenti pokrića, koeficijenti aktivnosti i koeficijenti profitabilnosti. Finansijski izveštaji Finansijska analiza obuhvata upotrebu različitih finansijskih izveštaja, koji obavljaju nekoliko funkcija. Bilans stanja sumira imovinu, obaveze i vlasnički kapital u određenom vremenskom trenutku (obično na kraju godine ili polugodišta), a Bilans uspeha prikazuje prihode i rashode preduzeća tokom određenog vremenskog perioda, obično opet za jednu godinu ili polugodište. Bilans stanja je slika finansijskog stanja preduzeća u određenom vremenskom trenutku, a Bilans uspeha sažeto opisuje profitabilnost preduzeća tokom vremena. Informacije iz bilansa Razmatranje informacija koje nam pruža Bilans stanja i na osnovu kojih se vrši finansijska analiza biće prikazani na osnovu primera preduzeća Ravnoteža, čiji je pojednostavljeni Bilans stanja prikazan u tabeli 1, a Bilans uspeha u tabeli 2. Tabela 1: Bilans stanja preduzeća Ravnoteža Ravnoteža d. o. o. u mil. din. BILANS STANJA   AKTIVA 31. 12. 2017. 31. 12. 2016.   PASIVA 31. 12. 2017. 31. 12. 2016. B. STALNA IMOVINA 1.240 1.150 A. KAPITAL 2.000 1.900 I. Nematerijalna ulaganja 300 200 I. Osnovni kapital 1.000 1.000 II. Nekretnine, postrojenja i oprema 940 950 VIII. Neraspoređeni dobitak 1.000 900 IV Dugoročni finansijski plasmani 0 0 B. DUGOROČNA REZERVISANJA i OBAVEZE 1.500 1.360         II. Dugoročne obaveze 630 620         5. Dugoročni krediti 630 620         G. Kratkoročne obaveze 870 740 G. OBRTNA IMOVINA 2.260 2.110 I. Kratkoročne finansijske obaveze 450 350 I. Zalihe 1.400 1.200 III. Obaveze iz poslovanja 420 390 II. Potraživanja po osnovu prodaje 680 740 5. Dobavljači u zemlji 420 390 VII. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 180 170         D. UKUPNA AKTIVA 3.500 3.260 Đ. UKUPNA PASIVA 3.500 3.260   Zalihe su 31. 12. 2015. godine iznosile 1.100 miliona dinara, potraživanja 730 miliona dinara, obaveze prema dobavljačima 380 miliona dinara, a ukupna imovina 3.180 miliona dinara. Na taj dan vlasnički kapital iznosio je 1.740 miliona dinara. Ako se posmatra leva strana Bilansa, imovina (sredstva) preduzeća, sredstva su razvrstana (od gore prema dole u tabeli) po likvidnosti, odnosno brzini preoblikovanja u najlikvidniji oblik sredstava, a to je novac. Na vrhu Bilansa nalazi se stalna imovina –  ona koja se u novac preoblikuje u periodu koji je duži od godinu dana, a preduzeće Ravnoteža od


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In