Сви порески обвезници дужни су да пореску пријаву на обрасцу ПДП за 2018. годину, заједно са пореским билансом на одговарајућем прописаном обрасцу у зависности од врсте пореског обвезника, доставе најкасније до 1. јула 2019. године. Достављање се врши искључиво електронским путем преко апликације на порталу е-Порези Пореске управе. У апликацији се приликом уноса бира тип обвезника, што омогућава попуњавање пореске пријаве и одговарајућег обрасца пореског биланса. Увод Обвезником пореза на добит, у складу са одредбом члана 1. ст. 3. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017 и 95/2018 – у даљем тексту: Закон), сматра се и друго правно лице које није основано ради остваривања добити, већ је, у складу са Законом, основано ради постизања других циљева утврђених у његовим општим актима, ако остварује приходе продајом производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду – тзв. недобитна организација. Недобитним организацијама нарочито се сматрају: установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе; политичке и синдикалне организације; коморе; цркве и верске заједнице; удружења; фондације и задужбине. Да ли ће порески биланс друго правно лице поднети на обрасцу ПБ 1 или ПБН 1, зависи од тога на који начин саставља финансијски извештај, с обзиром на то да је прописима о рачуноводству одређено да се другим правним лицима сматрају правна лица чије се пословање делом финансира из јавних прихода или других наменских извора, а делом или у целини по основу учлањења, при чему се не оснивају ради стицања добити (политичке организације, синдикалне организације са својством правног лица, фондације и задужбине, удружења, коморе, цркве и верске заједнице, у делу обављања привредне или друге делатности у складу са прописима којима је уређено обављање тих делатности, као


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In