Svi poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na obrascu PDP za 2018. godinu, zajedno sa poreskim bilansom na odgovarajućem propisanom obrascu u zavisnosti od vrste poreskog obveznika, dostave najkasnije do 1. jula 2019. godine. Dostavljanje se vrši isključivo elektronskim putem preko aplikacije na portalu e-Porezi Poreske uprave. U aplikaciji se prilikom unosa bira tip obveznika, što omogućava popunjavanje poreske prijave i odgovarajućeg obrasca poreskog bilansa. View Fullscreen MART 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 119 POREZI Uvod Obveznikom poreza na dobit, u skladu sa odredbom člana 1. st. 3. Zakona o porezu na do- bit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentič- no tumačenje, 112/2015, 113/2017 i 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon), smatra se i drugo pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti, već je, u skladu sa Zakonom, osnovano radi po- stizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim op- štim aktima, ako ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu – tzv. nedobitna organizacija. Nedo- bitnim organizacijama naročito se smatraju: ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, auto- nomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave; političke i sindikalne organizacije; komore; crkve i verske zajednice; udruženja; fondacije i zadužbine. Da li će poreski bilans drugo pravno lice podneti na obrascu PB 1 ili PBN 1, zavisi od toga na koji način sastavlja finansijski izveštaj, s obzirom na to da je propisima o računovodstvu određeno da se drugim pravnim licima smatraju pravna lica čije se poslovanje delom finansira iz javnih prihoda ili drugih namenskih izvora, a delom ili u celini po osnovu učlanjenja, pri čemu se ne osnivaju radi sticanja dobiti (poli- tičke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, fondacije i zadužbine, udruženja, komore, crkve i verske zajednice, u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti u skladu sa propisima kojima je uređeno obavlja- nje tih delatnosti, kao i druge organizacije ure- đene po osnovu učlanjenja). Druga pravna lica, definisana propisima o računovodstvu, finansijske izveštaje za 2018. godinu sastavljaju primenom Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica („Sl. glasnik RS”, broj 137/2014) i Pravilnika o sadržini i for- mi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica („Sl. glasnik RS”, broj 137/2014), zbog čega sastavljaju PBN 1. Međutim, ako se druga pravna lica oprede- le za primenu MSFI za MSP, za sastavljanje fi- nansijskih izveštaja
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In