Извештај о токовима готовине један је од пет делова пуних финансијских извештаја. Обвезници састављања овог извештаја јесу правна лица која примењују МСФИ, односно МСФИ за МСП. Извештај о токовима готовине даје приказ прилива и одлива новца и еквивалената новца у току једног обрачунског периода, односно пружа информације о томе на који начин предузеће ствара новац и како га троши, а те податке није могуће сазнати из других финансијских извештаја. Увод Обвезници састављања Извештаја о токовима готовине јесу правна лица која примењују МСФИ, односно МСФИ за МСП, што приказује табела 1. Табела 1: Обавеза израде Извештаја о токовима готовине Правна лица разврстана као: Примењују рачуноводствени пропис: Обавеза састављања Извештаја Микро Правилник за микро и друга правна лица НЕ МСФИ за МСП ДА Мала МСФИ за МСП ДА Средња МСФИ за МСП ДА МСФИ ДА Велика МСФИ ДА   Независно од разврставања приказаног у табели 1, правна лица која имају обавезу састављања консолидованих финансијских извештаја (матична правна лица), јавна друштва, односно друштва која се припремају да постану јавна, у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, независно од величине, примењују МСФИ, што значи да су обавезни да састављају и Извештај о токовима готовине.   Састављање Извештаја о токовима готовине корисно је јер је он основа за процену способности друштва да оствари чист ток новца, а служи и приликом утврђивања ликвидности и солвентности друштва. Уз то, анализом Извештаја о токовима готовине може да се процени способност друштва да на време испуњава обавезе према повериоцима и власницима. Овај финансијски извештај не може да се посматра одвојено од осталих финансијских извештаја, нарочито од Биланса стања. Између Извештаја о токовима готовине, Биланса стања и Биланса успеха јавља се разлика јер постоји временска неусклађеност између прилива и прихода и одлива и расхода, јер није сваки прилив приход, као што ни сваки одлив није расход. Биланс стања


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In