Izveštaj o tokovima gotovine jedan je od pet delova punih finansijskih izveštaja. Obveznici sastavljanja ovog izveštaja jesu pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP. Izveštaj o tokovima gotovine daje prikaz priliva i odliva novca i ekvivalenata novca u toku jednog obračunskog perioda, odnosno pruža informacije o tome na koji način preduzeće stvara novac i kako ga troši, a te podatke nije moguće saznati iz drugih finansijskih izveštaja. Uvod Obveznici sastavljanja Izveštaja o tokovima gotovine jesu pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP, što prikazuje tabela 1. Tabela 1: Obaveza izrade Izveštaja o tokovima gotovine Pravna lica razvrstana kao: Primenjuju računovodstveni propis: Obaveza sastavljanja Izveštaja Mikro Pravilnik za mikro i druga pravna lica NE MSFI za MSP DA Mala MSFI za MSP DA Srednja MSFI za MSP DA MSFI DA Velika MSFI DA   Nezavisno od razvrstavanja prikazanog u tabeli 1, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI, što znači da su obavezni da sastavljaju i Izveštaj o tokovima gotovine.   Sastavljanje Izveštaja o tokovima gotovine korisno je jer je on osnova za procenu sposobnosti društva da ostvari čist tok novca, a služi i prilikom utvrđivanja likvidnosti i solventnosti društva. Uz to, analizom Izveštaja o tokovima gotovine može da se proceni sposobnost društva da na vreme ispunjava obaveze prema poveriocima i vlasnicima. Ovaj finansijski izveštaj ne može da se posmatra odvojeno od ostalih finansijskih izveštaja, naročito od Bilansa stanja. Između Izveštaja o tokovima gotovine, Bilansa stanja i Bilansa uspeha javlja se razlika jer postoji vremenska neusklađenost između priliva i prihoda i odliva i rashoda, jer nije svaki priliv prihod, kao što ni svaki odliv nije rashod. Bilans stanja i Bilans uspeha sastavljaju se na obračunskoj osnovi, s obzirom na činjenicu da su prihodi i rashodi obračunske kategorije nastale prema načelu nastanka događaja (fakturisana realizacija), a Izveštaj o tokovima gotovine sastavlja se na osnovu podataka o prilivima i odlivima gotovine na gotovinskom principu. Nešto značajnija povezanost vidi se između Bilansa stanja i Izveštaja o tokovima gotovine, jer se povećanje i smanjenje novca pojavljuje kao posledica promene tri osnovne knjigovodstvene kategorije koje su prikazane u Bilansu stanja, a to su imovina, kapital i obaveze. Do povećanja gotovine u Izveštaju dolazi u slučaju smanjenja negotovinske imovine (imovine u obliku stvari i


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In