– уговарање услуге надзора над извођењем радова, исплате накнаде за рад надзорног органа и евидентирања ових услуга у пословним књигама –   Приказане су неправилности које су уочене током буџетске инспекцијске контроле приликом уговарања услуга надзора, начина исплате и евидентирања у пословним књигама, јер неправилно евидентирање у пословним књигама ових услуга проузрокује погрешно приказивање укупних расхода и нетачно приказивање финансијских извештаја.  Увод Обавеза наручиоца односно инвеститора је да приликом уговарања за извођење радова одреди и надзорни орган који врши надзор над извођењем радова и који по завршетку радова својим потписом потврђује да су радови завршени у складу са законским прописима и закљученим уговором о извођењу радова. Ова обавеза произлази из одредаба члана 153. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), јер је овим чланом прописано да инвеститор обезбеђује стручни надзор у току грађења објекта, односно извођења радова за које је издата грађевинска дозвола, као и да стручни надзор обухвата контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, контролу и оверу количине радова и др. Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. гласник РС”, број 7/10) прописани су садржина и начин вођења стручног надзора који се односи на: – припремне радове, – грађевинске и грађевинско-занатске радове, – уградњу инсталација, постројења и опреме и – друге радове који се изводе у току градње објекта. Стручни надзор, између осталог, обухвата и нарочито: – контролу и проверу квалитета извођења свих радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, укључујући и стандарде приступачности; – контролу и оверу количина изведених радова (овера грађевинских књига, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.); – проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују и постављају у објекат, као и документација којом се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In