– ugovaranje usluge nadzora nad izvođenjem radova, isplate naknade za rad nadzornog organa i evidentiranja ovih usluga u poslovnim knjigama –   Prikazane su nepravilnosti koje su uočene tokom budžetske inspekcijske kontrole prilikom ugovaranja usluga nadzora, načina isplate i evidentiranja u poslovnim knjigama, jer nepravilno evidentiranje u poslovnim knjigama ovih usluga prouzrokuje pogrešno prikazivanje ukupnih rashoda i netačno prikazivanje finansijskih izveštaja. View Fullscreen 88 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI Uvod Obaveza naručioca odnosno investitora je da prilikom ugovaranja za izvođenje radova odredi i nadzorni organ koji vrši nadzor nad izvođe- njem radova i koji po završetku radova svojim potpisom potvrđuje da su radovi završeni u skladu sa zakonskim propisima i zaključenim ugovorom o izvođenju radova. Ova obaveza proizlazi iz odredaba člana 153. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 i 145/14), jer je ovim članom propisano da investitor obezbeđuje stručni nadzor u toku građenja objek- ta, odnosno izvođenja radova za koje je izdata građevinska dozvola, kao i da stručni nadzor obuhvata kontrolu i proveru kvaliteta izvođe- nja svih vrsta radova i primenu propisa, stan- darda i tehničkih normativa, kontrolu i overu količine radova i dr. Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora („Sl. glasnik RS”, broj 7/10) propisani su sadržina i način vođenja stručnog nadzora koji se odnosi na: ● pripremne radove, ● građevinske i građevinsko-zanatske radove, ● ugradnju instalacija, postrojenja i opreme i ● druge radove koji se izvode u toku gradnje objekta. Stručni nadzor, između ostalog, obuhvata i naročito: ● kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih radova i primenu propisa, standarda i tehnič- kih normativa, uključujući i standarde pristu- pačnosti; ● kontrolu i overu količina izvedenih rado- va (overa građevinskih knjiga, privremenih i okončanih situacija, računa za izvedene radove i dr.); ● proveru da li postoje dokazi o kvalitetu ma- terijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju i postavljaju u objekat, kao i dokumentacija kojom se dokazuje njihov kvalitet (atest, sertifikat i dr.); ● redovno praćenje dinamike gradnje objekta i usklađenosti sa ugovorenim rokovima. Dakle, stručni nadzor se obezbeđuje od počet- ka građenja, odnosno izvođenja radova i traje do završetka građenja, odnosno izvođenja radova. Investitor imenuje nadzorni organ koji će izvr- šavati obaveze njemu dodeljene ugovorom. Nad- zorni organ nema ovlašćenje da menja ugovor, tj. ima samo ovlašćenja koja su sadržana u ugovoru. Nadzorni organ je dužan da u toku vršenja stručnog nadzora pismeno konstatuje: nad kojim radovima vrši
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In