Предмет разматрања у наставку текста су припремне радње у вези са састављањем финансијских извештаја корисника јавних средстава који пословне књиге воде према Контном плану за буџетски систем. Увод Корисници јавних средстава, са становишта вођења пословних књига, могу да се сврстају у две основне групе, и то у: кориснике јавних средстава који пословне књиге воде према прописима о буџетском рачуноводству, односно према Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 20/2018, 36/2018 и 93/2018 – у даљем тексту: Правилник о Контном плану за буџетски систем), при чему, сходно члану 2. тог правилника, ту убрајамо буџет Републике, буџет локалне власти, кориснике буџетских средстава и кориснике средстава организација обавезног социјалног осигурања; кориснике јавних средстава који пословне књиге воде према одредбама Закона о рачуноводству, односно према одредбама Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014), при чему ту убрајамо јавна предузећа основана од стране Републике Србије, односно локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних предузећа, као и друга правна лица наведена у дефиницији корисника јавних средстава у тачки 5. члана 2. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009… 95/2018). Припремне радње које претходе састављању финансијских извештаја Припремне радње су претходница састављању финансијских извештаја и сходно томе захтевају предузимање читавог низа активности да би се извршило верификовање пословних догађаја, који јесу (или можда нису) рачуноводствено регистровани у главној књизи или помоћним књигама. У припремне радње које претходе састављању финансијских извештаја убрајају се: детаљна провера свих прокњижених ставки које се односе на пословне промене у 2018. години; усаглашавање примљених и утрошених буџетских средстава (административни и други трансфери између директних и индиректних корисника); усклађивање стања главне књиге са помоћним књигама; усаглашавање финансијских пласмана, потраживања и обавеза; спровођење извршеног пописа,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In