Istekom kalendarske godine, a u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 83/2015, 108/2016 i 30/2018 – u daljem tekstu: Zakon), obveznici PDV-a dužni su da u obrascu POPDV, odnosno PPPDV za poslednji poreski period 2018. godine iskažu ispravku srazmernog odbitka prethodnog poreza, utvrde PDV obavezu na nedozvoljeni rashod i manjak i da obaveste nadležni poreski organ o prihodima lica, u skladu sa članom 51a. Zakona. U ovom tekstu data su potrebna objašnjenja navedenih obaveza obveznika, osim za utvrđivanje nedozvoljenog rashoda i manjka, za koje je u ovom broju dat poseban članak. View Fullscreen JANUAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 93 POREZI ISPRAVKA SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA Odredbom člana 30. stav 6. Zakona propisa- no je da je obveznik PDV-a dužan da u posled- njem poreskom periodu, odnosno u poslednjem poreskom periodu kalendarske godine izvrši ispravku srazmernog poreskog odbitka prime- nom procenta srazmernog poreskog odbitka na iznos prethodnog poreza iz svih poreskih peri- oda u kalendarskoj godini (perioda u kojima je utvrđivao srazmerni odbitak PDV-a). Poslednji poreski period podrazumeva po- reski period u kome je obveznik prestao da posluje ili u kome je prestao da bude PDV ob- veznik zbog izlaska iz sistema PDV-a, a kada je u pitanju poslednji poreski period kalen- darske godine, to je za mesečne obveznike de- cembar, a za tromesečne – poslednji kvartal 2018. godine. Prema navedenoj zakonskoj odredbi, obve- znici PDV-a koji su tokom godine primenjivali srazmerni odbitak PDV-a (u jednom ili u više poreskih perioda) dužni su da, pri utvrđivanju poreske obaveze za poslednji poreski period kalendarske godine, izvrše ispravku srazmer- nog poreskog odbitka. Način utvrđivanja ispravke srazmernog pore- skog odbitka propisan je čl. 4. i 5. Pravilnika o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog pore- skog odbitka („Sl. glasnik RS”, br. 122/2012 – u da- ljem tekstu: Pravilnik o srazmernom odbitku), odnosno ispravka se vrši primenom procenta srazmernog poreskog odbitka na ukupan iznos prethodnog PDV-a u svim poreskim periodima kalendarske godine, koji se prvo umanjuje za iz- nos PDV-a: ● koji obveznik nema pravo da odbije kao pret- hodni porez u smislu člana 29. stav 1. ZPDV-a i ● za iznos koji je utvrđen u skladu sa članom 30. stav 1. ZPDV-a, i to u tim poreskim periodima. Dakle, prilikom utvrđivanja poreske obave- ze za poslednji poreski period 2018. godine, ob- veznik PDV-a koji je tokom godine imao i
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In