Истеком календарске године, а у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016 и 30/2018 – у даљем тексту: Закон), обвезници ПДВ-а дужни су да у обрасцу ПОПДВ, односно ПППДВ за последњи порески период 2018. године искажу исправку сразмерног одбитка претходног пореза, утврде ПДВ обавезу на недозвољени расход и мањак и да обавесте надлежни порески орган о приходима лица, у складу са чланом 51а. Закона. У овом тексту дата су потребна објашњења наведених обавеза обвезника, осим за утврђивање недозвољеног расхода и мањка, за које је у овом броју дат посебан чланак. ИСПРАВКА СРАЗМЕРНОГ ПОРЕСКОГ ОДБИТКА Одредбом члана 30. став 6. Закона прописано је да је обвезник ПДВ-а дужан да у последњем пореском периоду, односно у последњем пореском периоду календарске године изврши исправку сразмерног пореског одбитка применом процента сразмерног пореског одбитка на износ претходног пореза из свих пореских периода у календарској години (периода у којима је утврђивао сразмерни одбитак ПДВ-а). Последњи порески период подразумева порески период у коме је обвезник престао да послује или у коме је престао да буде ПДВ обвезник због изласка из система ПДВ-а, а када је у питању последњи порески период календарске године, то је за месечне обвезнике децембар, а за тромесечне – последњи квартал 2018. године.   Према наведеној законској одредби, обвезници ПДВ-а који су током године примењивали сразмерни одбитак ПДВ-а (у једном или у више пореских периода) дужни су да, при утврђивању пореске обавезе за последњи порески период календарске године, изврше исправку сразмерног пореског одбитка. Начин утврђивања исправке сразмерног пореског одбитка прописан је чл. 4. и 5. Правилника о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка („Сл. гласник РС”, бр. 122/2012 – у даљем тексту: Правилник о сразмерном одбитку), односно исправка се врши применом процента сразмерног пореског одбитка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In