Istekom kalendarske godine, a u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 83/2015, 108/2016 i 30/2018 – u daljem tekstu: Zakon), obveznici PDV-a dužni su da u obrascu POPDV, odnosno PPPDV za poslednji poreski period 2018. godine iskažu ispravku srazmernog odbitka prethodnog poreza, utvrde PDV obavezu na nedozvoljeni rashod i manjak i da obaveste nadležni poreski organ o prihodima lica, u skladu sa članom 51a. Zakona. U ovom tekstu data su potrebna objašnjenja navedenih obaveza obveznika, osim za utvrđivanje nedozvoljenog rashoda i manjka, za koje je u ovom broju dat poseban članak. ISPRAVKA SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA Odredbom člana 30. stav 6. Zakona propisano je da je obveznik PDV-a dužan da u poslednjem poreskom periodu, odnosno u poslednjem poreskom periodu kalendarske godine izvrši ispravku srazmernog poreskog odbitka primenom procenta srazmernog poreskog odbitka na iznos prethodnog poreza iz svih poreskih perioda u kalendarskoj godini (perioda u kojima je utvrđivao srazmerni odbitak PDV-a). Poslednji poreski period podrazumeva poreski period u kome je obveznik prestao da posluje ili u kome je prestao da bude PDV obveznik zbog izlaska iz sistema PDV-a, a kada je u pitanju poslednji poreski period kalendarske godine, to je za mesečne obveznike decembar, a za tromesečne – poslednji kvartal 2018. godine.   Prema navedenoj zakonskoj odredbi, obveznici PDV-a koji su tokom godine primenjivali srazmerni odbitak PDV-a (u jednom ili u više poreskih perioda) dužni su da, pri utvrđivanju poreske obaveze za poslednji poreski period kalendarske godine, izvrše ispravku srazmernog poreskog odbitka. Način utvrđivanja ispravke srazmernog poreskog odbitka propisan je čl. 4. i 5. Pravilnika o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka („Sl. glasnik RS”, br. 122/2012 – u daljem tekstu: Pravilnik o srazmernom odbitku), odnosno ispravka se vrši primenom procenta srazmernog poreskog odbitka na ukupan iznos prethodnog PDV-a u svim poreskim periodima kalendarske godine, koji se prvo umanjuje za iznos PDV-a: koji obveznik nema pravo da odbije kao prethodni porez u smislu člana 29. stav 1. ZPDV-a i za iznos koji je utvrđen u skladu sa članom 30. stav 1. ZPDV-a, i to u tim poreskim periodima. Dakle, prilikom utvrđivanja poreske obaveze za poslednji poreski period 2018. godine, obveznik PDV-a koji je tokom godine imao i promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog PDV-a, utvrdiće prethodni porez koji može da odbije u poslednjem poreskom periodu, odnosno u poslednjem poreskom periodu kalendarske
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In