Izmenama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe 28. decembra 2018. godine propisani su novi obrasci za vršenje obračuna poreske amortizacije stalnih sredstava razvrstanih u I grupu – obrazac OA/I i nematerijalnih sredstava – obrazac OA/N – koja su postala raspoloživa za korišćenje od 1. januara 2018. godine. Usvajanjem ponovnih izmena Pravilnika 8. februara 2019. godine propisani obrasci tada su ukinuti. Uvod Dana 8. februara 2019. godine u „Službenom glasniku RS” broj 8/2019 objavljen je Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe. U Poslovnom savetniku broj 2/2019, u članku „Obračun poreske amortizacije za 2018. godinu” opisali smo postupak obračuna poreske amortizacije i skrenuli smo pažnju na nefunkcionalnost „novih” obrazaca OA/I i OA/N, koji su zanemarili neophodnost podataka o vremenu korišćenja sredstava za ona koja nisu bila u upotrebi cele godine.   Izmenama Pravilnika ukinuti su obrazac OA/I i OA/N, a s obzirom na to da novi obrasci nisu propisani, obračun poreske amortizacije nepokretnosti (stalnih sredstava razvrstanih u grupu I) i nematerijalnih sredstava (koja su postala raspoloživa za korišćenje od 1. januara 2018. godine i na koja se primenjuje proporcionalni metod) vršiće se u slobodnoj formi. Primer slobodne forme obračuna poreske amortizacije nekretnina U poreskoj evidenciji preduzeća NEP 1. 1. 2018. godine iskazani su podaci o nepokretnostima, tačnije zgrada A i skladište B: Stalno sredstvo Nabavna vrednost Ispravka vrednosti Neotpisana vrednost 31. 12. 2017. Zgrada A 30.000.000 6.000.000 24.000.000 Skladište B 15.000.000 2.250.000 12.750.000 UKUPNO 45.000.000 8.250.000 36.750.000   U martu 2018. godine izvršeno je dodatno ulaganje u zgradu A, koje se priznaje, u skladu sa MRS/MSFI, u iznosu od 3.000.000 dinara. Dodatno ulaganje postalo je raspoloživo za korišćenje 1. aprila 2018. godine. U junu 2018. godine NEP je kupilo još jedan poslovni prostor – Poslovni prostor C, čija je nabavna vrednost 18.000.000 dinara, a u upotrebu je stavljen 1. jula 2018. godine. Skladište B je 12. septembra 2018. godine prodato. Obračun poreske amortizacije prikazan je u tabeli 1. Tabela 1: Obračun poreske amortizacije preduzeća NEP Red. br. Stalno sredstvo Stanje pre obračuna amortizacije Br. dana korišćenja Stopa amortizacije Obračunata amortizacija Stanje posle obračuna amortizacije Nabavna vrednost Ispravka vrednosti Neotpisana vrednost Ispravka vrednosti Neotpisana vrednost 1 2 3 4 5 = (4 – 5) 6 7 8 = (3 × 7 / 365 × 6) 9 = (4 + 8) 10 = (3 – 9)


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In