U ovom tekstu naglasak će biti na nekim suštinski novim zakonskim rešenjima sa kojima bi privredni subjekti trebalo da budu upoznati imajući u vidu da nas manje od 2 meseca deli od primene novog zakona. Bitno je napomenuti da je, prema prelaznim i završnim odredbama, članom 279. novog CZ-a propisano da će se carinski postupci koji su započeti pre dana početka primene ovog zakona okončati u skladu sa propisima starog Carinskog zakona. View Fullscreen MAJ 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 127 POREZI Nebojša Jovanović, LL.M., rukovodilac u sektoru za poreski konsalting Deloitte Beograd Novi Carinski zakon – manje od dva meseca do početka primene U ovom tekstu naglasak će biti na nekim suštinski novim zakonskim rešenji- ma sa kojima bi privredni subjekti trebalo da budu upoznati imajući u vidu da nas manje od 2 meseca deli od primene novog zakona. Bitno je napomenuti da je, prema prelaznim i završnim odredbama, članom 279. novog CZ-a propisano da će se carinski postupci koji su započeti pre dana početka primene ovog zakona okončati u skladu sa propisima starog Carinskog zakona. Uvod Novi Carinski zakon („Sl. glasnik RS” br. 95/2018 – dalje: novi CZ ili novi zakon) stupio je na snagu 16. decembra 2018. godine, a njegova pri- mena odložena je za šest meseci, tačnije za 17. jun 2019. godine. Intencija zakonodavaca je da se u navedenom periodu donesu podzakonski propi- si neophodni za njegovu primenu, kao i da se pri- vrednim subjektima da dovoljno vremena da se upoznaju sa svim novinama koje donosi novi CZ. Razlog za donošenje novog zakona je harmoni- zacija srpskih carinskih propisa sa propisima Evropske unije (u daljem tekstu: EU) u ovoj obla- sti, odnosno usaglašavanje sa novim carinskim zakonom EU – „Union Customs Code – UCC” u okvi- ru procesa pristupanja Republike Srbije EU, i to poglavlja 29 – Carinska unija. Ciljevi donošenja novog CZ-a su: 1) prelazak na bespapirno poslovanje i stvaranje elektronskog okruženja; 2) pojednostavljenje, modernizacija i raciona- lizacija carinskih procedura u skladu sa potre- bama savremenog poslovanja; 3) veća pravna sigurnost, predvidljivost i jed- noobraznost poslovanja; 4) povećanje konkurentnosti srpskih privred- nih subjekata na globalnom tržištu i 5) podizanje nivoa bezbednosti, naplate uvoznih dažbina i priliva sredstava u državni budžet. Trebalo bi naglasiti da je, pored suštinskih novina koje donosi, ovaj zakon i u organizaci- onom smislu drugačije uređen, npr. odredbe o carinskom dugu i obezbeđenju nalaziće se na početku. Elektronska razmena informacija – bespapirno poslovanje
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In