Zakonom o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti uređuju se prava zaposlenih koji se upućuju na privremeni rad u inostranstvo, kao i uslovi i obaveze poslodavaca u vezi sa tim. View Fullscreen 146 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE Uvod Zakonom o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj za- štiti („Sl. glasnik RS”, br. 91/2015 i 50/25018 – dalje: Zakon) uređuju se prava zaposlenih koji se upućuju na privremeni rad u inostranstvo, kao i uslovi i obaveze poslodavaca u vezi s tim. Prema odredbama Zakona poslodavac može da uputi za- poslenog na privremeni rad u inostranstvo radi: 1) rada u okviru izvođenja investicionih i dru- gih radova i pružanja usluga, na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji, odnosno drugog odgovara- jućeg osnova; 2) rada ili stručnog osposobljavanja i usavrša- vanja za potrebe poslodavca u poslovnim jedini- cama poslodavca u inostranstvu, na osnovu akta o upućivanju ili drugog odgovarajućeg osnova; 3) rada ili stručnog osposobljavanja i usavrša- vanja za potrebe poslodavca u okviru međukom- panijskog kretanja, po osnovu pozivnog pisma, politike međukompanijskog kretanja ili drugog odgovarajućeg osnova. Kako se utvrđuje, obračunava, oporezuje i is- plaćuje zarada ovim upućenim zaposlenima, raz- motreno je u ovom tekstu, pri čemu pod izrazom „upućeni zaposleni” Zakon podrazumeva zapo- slenog koji je u radnom odnosu kod poslodavca koji ga upućuje na rad u inostranstvo u ograniče- nom vremenskom periodu, nakon čega se vraća na rad kod poslodavca. Obaveze poslodavca prema upućenom zaposlenom Poslodavac je dužan da pre upućivanja na privremeni rad u inostranstvo sa zaposlenim Mr Željko Albaneze Obračun zarada zaposlenih koji su upućeni na rad u inostranstvo Zakonom o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostran- stvo i njihovoj zaštiti uređuju se prava zaposlenih koji se upućuju na privre- meni rad u inostranstvo, kao i uslovi i obaveze poslodavaca u vezi sa tim. zaključi aneks ugovora o radu, koji obavezno sa- drži: ● državu, mesto rada i period na koji se zapo- sleni upućuje; ● naziv i opis poslova koje će zaposleni oba- vljati u inostranstvu, ako se isti menjaju; ● iznos osnovne zarade odnosno plate (u daljem tekstu: zarada) i valutu u kojoj će zarada biti isplaćivana; ● elemente za utvrđivanje zarade, druga novča- na i nenovčana davanja koja su povezana sa borav- kom u inostranstvu; ● radno vreme, odmore i godišnji odmor. Drugo, poslodavac je dužan da za zaposlenog upućenog na privremeni
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In