Poslednje izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (objavljene u „Službenom glasniku RS” broj 95/2018 od 8. 12. 2018. godine) donele su izmene i u obračunu zarada zaposlenih za 2019. godinu, o čemu će u nastavku biti dato više detalja. View Fullscreen JANUAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 121 ZARADE 1. Neoporeziv iznos za zarade u januaru 2019. go- dine 2. Obračun doprinosa za obavezno socijalno osi- guranje na zarade u 2019. godini ● Stope doprinosa na zarade ● Osnovice doprinosa ● Primeri novog obračuna zarada: – zarade zaposlenog kod poslodavca i – lične zarade preduzetnika. 3. Nova najniža osnovica doprinosa 4. Nova najviša osnovica doprinosa 5. Novi iznos minimalne cene rada u 2019. godini 6. Isplata novčane naknade učenicima i studen- tima na radu po osnovu dualnog obrazovanja 1. Neoporeziv iznos za zarade u januaru 2019. godine U januaru 2019. godine i dalje važi poresko uma- njenje na zarade od 15.000 dinara mesečno za lice koje radi sa punim radnim vremenom. Dakle, ne- oporezivi iznos od 15.000 dinara primenjuje se prilikom obračuna i plaćanja poreza na sve is- plate zarada, bez obzira na koji se prethodni period odnose, koji se obavljaju zaključno sa 31. januarom 2019. godine. Od 1. februara važiće novi viši iznos ove poreske olakšice, koja se usklađuje sa godi- šnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godi- ni. Usklađeni iznos poreske olakšice objaviće Vlada u toku januara, a primenjivaće se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju, dakle od 1. 2. 2019. godine. U toku naredne godine važiće i dalje poreska stopa na zarade od 10%. 2. Obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zarade u 2019. godini Sredstva za finansiranje obaveznog socijal- nog osiguranja zaposlenih obezbeđuju se dopri- nosima za socijalno osiguranje, koji obuhvataju: 1) doprinos za penzijsko i invalidsko osigura- nje, 2) doprinos za zdravstveno osiguranje i 3) doprinos za osiguranje od nezaposlenosti. Obračun i plaćanje navedenih doprinosa reguli- sani su Zakonom o doprinosima za obavezno so- cijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 112/2015, 113/2017 i 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon o do- prinosima). Osnovni elementi obračuna doprinosa na za- rade u 2019. godini jesu stope doprinosa na zara- de i osnovice doprinosa. Stope doprinosa na zarade Prema članu 44. Zakona o doprinosima, od 1. januara 2019. godine stope doprinosa za obave- zno socijalno osiguranje na zarade zaposlenih iznose: Vrsta obaveze
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In