Od 1. 1. 2019. godine počinju da se primenjuju Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Republikom Indonezijom i Ugovor sa Republikom San Marino, a Sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Malezijom prestaje da važi, dok su ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Austrijom, Velikom Britanijom, Litvanijom, Poljskom, Slovačkom, Slovenijom i Francuskom izmenjeni. View Fullscreen 118 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZI Početak primene Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Republikom Indonezijom Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vla- de Republike Indonezije o izbegavanju dvostru- kog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak (u daljem tekstu: Ugovor) stupio je na snagu 13. decembra 2018. godine. Ugovor počinje da se pri- menjuje od 1. januara 2019. godine. Podsetnik: Ugovor je potpisan u Džakarti 28. februara 2011. godine. Zakon o potvrđivanju, kao i tekst Ugovora, objavljeni su u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”, broj 4/11 od 27. maja 2011. godine. S tim u vezi, maksimalne stope poreza po od- bitku na dividende, kamatu i autorske naknade, predviđene u Ugovoru (koje država izvora – npr. Republika Srbija, može da primeni prilikom nji- hove isplate), jesu: Dividende: 15 odsto bruto iznosa dividendi (bez obzira na to da li se dividende isplaćuju fizičkim ili pravnim licima) Kamata: 10 odsto od bruto iznosa kamate Autorske naknade: 15 odsto od bruto iznosa autorskih naknada Napomena: Kao izuzetak od navedenog, kamata koja nasta- je u Republici Srbiji, a isplaćuje se rezidentu Indonezije, oporezuje se samo u Indoneziji ako je ostvari i stvarno poseduje Vlada Indonezi- je, uključujući i njenu političku jedinicu ili jedinicu lokalne samouprave ili Centralnu banku, ili druga finansijska institucija koju u potpunosti poseduje Vlada Indonezije, uključuju- ći njenu političku jedinicu ili jedinicu lokal- ne samouprave ili centralnu banku – i obrnuto. Početak primene Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Republikom San Marino Od 1. januara 2019. godine počinje da se pri- menjuje Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike San Marino o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak – u daljem tekstu: Ugovor („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugo- vori”, br. 12/18 od 27. 9. 2018. godine). Napomena: Početkom primene Ugovora stiču se uslovi za izmenu Pravilnika o listi jurisdik- cija sa preferencijalnim poreskim sistemom („Sl. glasnik RS”, br. 122/12) u smislu izostavljanja San Marina sa pomenute liste. S tim u vezi, maksimalne stope poreza po od- bitku na dividende, kamatu i autorske naknade, predviđene u Ugovoru
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In