Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, koji je u primeni od 7. 1. 2019. godine, uređuje pojednostavljen način radnog angažovanja lica i plaćanja poreza i doprinosa za rad na poslovima koji su sezonskog karaktera u pojedinim delatnostima. Sezonskim poslovima smatraju se, u smislu Zakona, poslovi koji se u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva obavljaju samo u određeno vreme tokom godine (sadnja, setva, berba, žetva, zaštita bilja, priprema zemljišta, orezivanje, čišćenje, ljušćenje, sortiranje, šišanje/striža, ispaša i sl.). Uvod Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima („Sl. glasnik RS”, br. 50/2018, u primeni od 7. 1. 2019. godine, dalje: Zakon) uređuje pojednostavljen način radnog angažovanja lica i plaćanja poreza i doprinosa za rad na poslovima koji su sezonskog karaktera u pojedinim delatnostima. Zakon se odnosi na radno angažovanje na tzv. sezonskim poslovima, kojima se, u smislu Zakona, smatraju poslovi koji se u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva obavljaju samo u određeno vreme tokom godine (sadnja, setva, berba, žetva, zaštita bilja, priprema zemljišta, orezivanje, čišćenje, ljušćenje, sortiranje, šišanje/striža, ispaša i sl.). U smislu Zakona: 1) poslodavac je: preduzetnik ili pravno lice koje obavlja delatnost u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, u okviru koje mogu da se obavljaju sezonski poslovi, izuzev delatnosti iz sledećih grana: 01.7 – lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti, 02.4 – uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom, 03.1 – ribolov i 03.2 – akvakultura, u skladu sa propisom koji uređuje klasifikaciju delatnosti, fizičko lice – nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom u skladu sa Zakonom (u daljem tekstu: poslodavac-poljoprivrednik); 2) sezonski radnik je: fizičko lice koje poslodavac angažuje za obavljanje sezonskih poslova uz novčanu naknadu za rad, s tim da to može biti i lice mlađe od 18 godina života pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje zasnivanje radnog odnosa sa licem mlađim od 18 godina života; strani državljanin, pri čemu se na njega ne primenjuju posebni uslovi za zapošljavanje stranca utvrđeni zakonom kojim se uređuje rad stranaca. Ovim rešenjem, osim pravnog lica i preduzetnika, poslodavac može biti, u smislu Zakona, i fizičko lice – nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom. Time se prvi put otvara mogućnost da fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivrednici) u svojstvu poslodavca mogu da angažuju sezonske radnike. S druge strane, poslodavci treba da imaju u vidu da će na sezonskim poslovima moći da budu


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In