U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS”, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011 – dalje: Zakon), u toku meseca aprila i maja slave se sledeći praznici: 1) uskršnji praznici – za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica, počev od Velikog petka 19. aprila, zaključno sa drugim danom Uskrsa u ponedeljak 22. aprila; 2) vaskršnji praznici, koji su neradni dani za sve zaposlene u Republici, a praznuju se ove godine počevši od 26. aprila – Velikog petka, zaključno sa drugim danom Vaskrsa – ponedeljkom 29. aprilom; 3) Praznik rada, koji se praznuje 1. i 2. maja, koji ove godine padaju u sredu i četvrtak. Pravoslavni vernici koji slave Đurđevdan, kao prvi dan svoje krsne slave, praznuju ovaj verski praznik u ponedeljak 6. maja. Državni praznik Dan pobede (9. maj) praznuje se radno. Uvod Neradni dani za praznike u aprilu i maju su: – 19. april (pe­tak) – za za­po­sle­ne katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica; – 20. i 21. april (su­bo­ta i ne­de­lja) – za zaposlene katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica, ko­ji­ma su po ras­po­re­du ovo da­ni ra­da; – 22 april (ponedeljak) – za za­po­sle­ne katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica; – 26. april (pe­tak) – za sve za­po­sle­ne (na­i­me, Vas­kr­šnji pra­zni­ci su ne­rad­ni da­ni za sve za­po­sle­ne, bez ob­zi­ra na ver­sku pri­pad­nost); – 27. i 28. april (su­bo­ta i ne­de­lja) – da­ni su ne­delj­nog od­mo­ra za ve­ći­nu za­po­sle­nih, a pra­vo od­su­stva na ove da­ne ima­ju za­po­sle­ni, bez obzira na versku pripadnost, ko­ji­ma su po ras­po­re­du ovo da­ni ra­da; – 29. april (ponedeljak) – za sve za­po­sle­ne (na­i­me, Vas­kr­šnji pra­zni­ci su ne­rad­ni da­ni za sve zaposle­ne, bez ob­zi­ra na ver­sku pri­pad­nost); – 1. i 2. maj (sreda i četvrtak) – za sve zaposlene po osnovu Praznika rada. Za od­su­stvo na navedene da­ne praznika za­po­sle­ni ima­ju pra­vo na na­kna­du za­ra­de, a za rad na ne­ki od ovih da­na za­po­sle­ni ostva­ru­ju pra­vo na za­ra­du i uve­ća­nje za­ra­de. Pra­vo za­po­sle­nih da ne ra­de na pra­zni­ke i da za to vre­me do­bi­ju na­kna­du za­ra­de, od­no­sno ako ra­de – da do­bi­ju uve­ća­nu za­ra­du, regu­li­sa­no je Za­ko­nom o ra­du („Sl. gla­snik RS”, br. 24/2005… i 113/2017). Varijante odsustva sa rada u dane Uskrsa/Vaskrsa Zaposleni koji praznuju verske praznike Uskrs i Vaskrs (ne rade), imaju pravo na naknadu zarade samo za dane koji su, prema rasporedu radnog vremena, njihovi radni dani, odnosno prema izvršenom rasporedu radnog


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In