Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017) извршено је неколико значајних измена које су ступиле на снагу 1. јануара 2018. године, с тим што су неке измењене одредбе Закона почеле да се примењују даном ступања на снагу измена, неке се примењују од 1. 10. 2018. године, док се од 1. јануара 2019. године примењују измене које се односе на дефиницију предузетника, вођење пословних књига и измене рока за подношење пореске пријаве и пореског биланса. Ради благовременог прилагођавања новинама, посебно за категорије предузетника који до сада нису имали обавезу да воде пословне књиге или су их водили на другачији начин, у наставку текста дата су потребна објашњења. Обвезник пореза на приходе од самосталне делатности Измењеним чланом 32. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… и 113/2017 – у даљем тексту: ЗПДГ) прецизирано је да је порески обвезник, односно обвезник пореза на приходе од самосталне делатности, физичко лице које остварује приходе обављањем самосталних делатности из члана 31. овог закона, односно обављањем привредних делатности, укључујући и делатности пољопривреде и шумарства, пружањем професионалних и других интелектуалних услуга, затим трајним или сезонским искоришћавањем земљишта у непољопривредне сврхе (вађење песка, шљунка и камења, производња креча, цигле, црепа, ћумура и сл.), инкубаторском производњом живине, као и другим сличним делатностима, независно од тога да ли су као самосталне делатности регистроване код надлежног органа. Обвезник је физичко лице које је уписано у регистар надлежног органа, односно организације, а порез на приходе од самосталне делатности плаћа на опорезиву добит (у даљем тексту: предузетник), односно на паушално утврђени приход (у даљем тексту: предузетник-паушалац) – став 2. члана 32. ЗПДГ-а. Према одредби става 3. члана 32. ЗПДГ-а, обвезником се сматра и обвезник пореза по основу прихода од пољопривреде и шумарства – физичко лице које је носилац породичног пољопривредног газдинства,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In