Поступак и услови стицања сопствених акција и удела, као и њихово отуђење, односно поништавање, регулисани су релевантним одредбама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018 – у даљем тексту: Закон). У смислу Закона:

– сопствене акције су оне акције које је друштво стекло од својих акционара;

– сопственим уделом друштва сматра се удео или део удела који друштво стекне од свог члана.

Ради правилног разумевања рачуноводственог обухватања сопствених акција и удела неопходно је осврнути се на правни основ стицања и отуђења сопствених акција и удела из Закона.

Правни оквир стицања и отуђења сопствених акција

Друштво може да стиче сопствене уделе на основу одлуке скупштине:

1) бестеретним правним послом;

2) по основу искључења члана друштва;

3) откупом удела или дела удела од члана друштва;

4) принудним откупом удела преминулог члана, ако је то право друштва предвиђено оснивачким актом;

5) по основу статусне промене.

У погледу располагања сопственим уделом друштво сопствени удео може да:

1) расподели члановима друштва сразмерно учешћу њихових удела у основном капиталу друштва, у складу са одлуком скупштине;

2) пренесе члану друштва или трећем лицу уз накнаду, при чему сваки члан друштва има право прече куповине сразмерно висини свог удела у друштву.

У случају акционарских друштава, у складу са чланом 282. Закона друштво може да стиче сопствене акције непосредно или преко трећег лица које акције стиче у своје име а за рачун друштва, под следећим условима:

1) скупштина је донела одлуку којом је дала одобрење за стицање сопствених акција;

2) као резултат стицања сопствених акција нето имовина друштва неће бити мања од уплаћеног основног капитала увећаног за резерве које је друштво у обавези да одржава у складу са Законом или статутом, ако такве резерве постоје, осим резерви које су статутом предвиђене за стицање сопствених акција;

3) акције које друштво стиче у целости су уплаћене;

4) у случају јавног акционарског друштва –


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме