Поступак и услови стицања сопствених акција и удела, као и њихово отуђење, односно поништавање, регулисани су релевантним одредбама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018 – у даљем тексту: Закон). У смислу Закона: – сопствене акције су оне акције које је друштво стекло од својих акционара; – сопственим уделом друштва сматра се удео или део удела који друштво стекне од свог члана. Ради правилног разумевања рачуноводственог обухватања сопствених акција и удела неопходно је осврнути се на правни основ стицања и отуђења сопствених акција и удела из Закона. Правни оквир стицања и отуђења сопствених акција Друштво може да стиче сопствене уделе на основу одлуке скупштине: 1) бестеретним правним послом; 2) по основу искључења члана друштва; 3) откупом удела или дела удела од члана друштва; 4) принудним откупом удела преминулог члана, ако је то право друштва предвиђено оснивачким актом; 5) по основу статусне промене. У погледу располагања сопственим уделом друштво сопствени удео може да: 1) расподели члановима друштва сразмерно учешћу њихових удела у основном капиталу друштва, у складу са одлуком скупштине; 2) пренесе члану друштва или трећем лицу уз накнаду, при чему сваки члан друштва има право прече куповине сразмерно висини свог удела у друштву. У случају акционарских друштава, у складу са чланом 282. Закона друштво може да стиче сопствене акције непосредно или преко трећег лица које акције стиче у своје име а за рачун друштва, под следећим условима: 1) скупштина је донела одлуку којом је дала одобрење за стицање сопствених акција; 2) као резултат стицања сопствених акција нето имовина друштва неће бити мања од уплаћеног основног капитала увећаног за резерве које је друштво у обавези да одржава у складу са Законом или статутом, ако такве резерве постоје, осим резерви које су статутом предвиђене за стицање сопствених акција; 3) акције које друштво


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In