Postupak i uslovi sticanja sopstvenih akcija i udela, kao i njihovo otuđenje, odnosno poništavanje, regulisani su relevantnim odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015 i 44/2018 – u daljem tekstu: Zakon). U smislu Zakona:

– sopstvene akcije su one akcije koje je društvo steklo od svojih akcionara;

– sopstvenim udelom društva smatra se udeo ili deo udela koji društvo stekne od svog člana.

Radi pravilnog razumevanja računovodstvenog obuhvatanja sopstvenih akcija i udela neophodno je osvrnuti se na pravni osnov sticanja i otuđenja sopstvenih akcija i udela iz Zakona.

Pravni okvir sticanja i otuđenja sopstvenih akcija

Društvo može da stiče sopstvene udele na osnovu odluke skupštine:

1) besteretnim pravnim poslom;

2) po osnovu isključenja člana društva;

3) otkupom udela ili dela udela od člana društva;

4) prinudnim otkupom udela preminulog člana, ako je to pravo društva predviđeno osnivačkim aktom;

5) po osnovu statusne promene.

U pogledu raspolaganja sopstvenim udelom društvo sopstveni udeo može da:

1) raspodeli članovima društva srazmerno učešću njihovih udela u osnovnom kapitalu društva, u skladu sa odlukom skupštine;

2) prenese članu društva ili trećem licu uz naknadu, pri čemu svaki član društva ima pravo preče kupovine srazmerno visini svog udela u društvu.

U slučaju akcionarskih društava, u skladu sa članom 282. Zakona društvo može da stiče sopstvene akcije neposredno ili preko trećeg lica koje akcije stiče u svoje ime a za račun društva, pod sledećim uslovima:

1) skupština je donela odluku kojom je dala odobrenje za sticanje sopstvenih akcija;

2) kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom ili statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija;

3) akcije koje društvo stiče u celosti su uplaćene;

4) u slučaju javnog akcionarskog društva – ukupna nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala društva.

Navedeni uslovi iz člana 282. Zakona ne primenjuju se ako društvo stiče sopstvene akcije:

– kao posledicu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara;

– besteretno;

– kao posledicu statusne promene;

– po osnovu odluke suda;

– radi sprovođenja postupka smanjenja kapitala društva.

Izuzetno, društvo može da stiče sopstvene akcije i bez odluke skupštine, a na osnovu odluke odbora direktora, odnosno nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno:

1) u slučaju javnog akcionarskog društva – ako je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po društvo;

2) ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u društvu ili povezanom društvu ili za nagrađivanje članova odbora direktora, odnosno izvršnog i nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, pod uslovom da je takva mogućnost predviđena statutom i da su izdvojene rezerve za ove namene.

Status sopstvenih akcija i udela

Sopstvene akcije i udeli ne daju nikakva akcionarska prava (ni imovinska ni statusna), što je jasno propisano Zakonom, u skladu sa kojim sopstvene akcije i udeli ne daju pravo glasa, pravo na dividendu, odnosno učešće u dobiti ili druga primanja, niti mogu biti osnov za plaćanja akcionarima, osim u slučaju smanjenja kapitala.

Obaveza otuđenja sopstvenih akcija i udela

Shodno članu 287. Zakona, obaveza otuđenja sopstvenih akcija predviđena je u sledećim slučajevima:

1) Ako su akcije stečene suprotno odredbama čl. 282. i 284. Zakona, društvo je obavezno da otuđi ove akcije u roku od godinu dana računajući od dana sticanja, a ako ih ne otuđi, obavezno je da ih poništi i po tom osnovu izvrši smanjenje osnovnog kapitala.

2) Ako je društvo steklo sopstvene akcije u skladu sa članovima 282. i 284. Zakona, čija je nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti veća od 10% osnovnog kapitala, u obavezi je da ih u roku od tri godine od dana sticanja otuđi tako da ukupna vrednost tako stečenih sopstvenih akcija društva ne bude veća od 10% osnovnog kapitala. Izuzetno, u slučaju akcionarskog društva koje nije javno u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, ukupna vrednost stečenih sopstvenih akcija društva, koje društvo može da zadrži nakon isteka roka od tri godine, ne može biti veća od 20% osnovnog kapitala.

3) Ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u društvu ili povezanom društvu ili za nagrađivanje članova odbora direktora, odnosno izvršnog i nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, društvo je u obavezi da raspodeli akcije licima utvrđenim u odluci o sticanju u roku od godinu dana od dana sticanja, a ako ih ne raspodeli, obavezno je da ih poništi i po tom osnovu izvrši smanjenje osnovnog kapitala.

Što se tiče udela u slučaju da društvo ne raspolaže sopstvenim udelom na jedan od dva načina navedena u Zakonu, ono je dužno da u roku od tri godine od dana sticanja sopstveni udeo poništi i sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala.

Računovodstveno obuhvatanje sticanja i otuđenja otkupljenih sopstvenih akcija i udela

U skladu sa Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik), na računu:

  • 047 – Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli – iskazuju se otkupljene sopstvene akcije u nominalnoj vrednosti, koje je pravno lice i dužno da otuđi u roku dužem od godinu dana od dana sticanja;
  • 237 – Otkupljene sopstvene akcije namenjene prodaji i otkupljeni sopstveni udeli namenjeni prodaji ili poništavanju – iskazuje se ulaganje u otkupljene sopstvene akcije ili sopstvene udele po nominalnoj vrednosti, pri čemu su navedene sopstvene akcije po svojoj ročnosti kratkoročne i pravno lice treba da ih otuđi u roku od godinu dana od dana sticanja;
  • 306 – Emisiona premija – iskazuje se razlika (pozitivna ili negativna) između postignute prodajne vrednosti akcija i njihove nominalne vrednosti, pri čemu se negativna emisiona premija, odnosno dugovni saldo na ovom računu, na dan bilansa prenosi na račun 340 – Neraspoređeni dobitak ranijih godina ili račun 350 – Gubitak ranijih godina.

 

Dakle, sva knjiženja koja se, u skladu sa Pravilnikom, sprovode na računima otkupljene sopstvene akcije (047 ili 237),  vrše se po nominalnoj vrednosti (broj akcija x nominalna vrednost po akciji), a za kupovnu ili prodajnu (broj akcija x prodajna ili kupovna cena po akciji) zadužuje se tekući račun. Razlika između nominalne i prodajne/kupovne vrednosti jeste emisiona premija (pozitivna ili negativna).

 

Primer 1:

1) Skupština akcionara Društva „Duga” a. d. iz Beograda donela je odluku o sticanju sopstvenih akcija zbog poremećaja na tržištu, odnosno naglog pada tržišne vrednosti akcija. U skladu sa ponudom, broj akcija koji izdavalac, odnosno društvo želi da stekne jeste 1.000 komada akcija, što čini 20% od ukupnog broj izdatih akcija. Cena po kojoj se akcije otkupljuju je 900 dinara. Nominalna vrednost akcije je 1.000 dinara. Nakon uspešnog zatvaranja ponude i deponovanja akcija od strane zainteresovanih akcionara na račun deponovanih HOV-a izdavaoca, Društvo „Duga” izvršilo je plaćanje za kupljene akcije preko člana Centralnog registra HOV-a koji vodi njegov račun u iznosu od 900.000 dinara (1.000 kom. akcija po 900 dinara).

2) U skladu sa rokom definisanim u Odluci o sticanju akcija, društvo je odlučilo da proda 800 komada akcija po ceni od 950 dinara po komadu, ukupne vrednosti 760.000 dinara. Postojeći akcionari nisu iskoristili pravo preče kupovine. Akcije su prodate drugom pravnom licu. Uplata je legla na tekući račun.

3) Preostalih 200 komada akcija društvo nije uspelo da proda do isteka roka od tri godine, pa je doneta Odluka o poništenju preostalih sopstvenih akcija na teret akcijskog kapitala (200 kom. akcija nominalne vrednosti 1.000 dinara po akciji). Odluka je registrovana u Centralnom registru HOV-a i nakon toga u Agenciji za privredne registre.

 

Red. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
1) 047 Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli 1.000.000
241 Tekući račun 900.000
306 Emisiona premija 100.000
–          za kupovinu sopstvenih akcija
2) 241 Tekući račun 760.000
306 Emisiona premija 40.000
047 Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli 800.000
–          za prodaju dela sopstvenih akcija
3) 300 Akcijski kapital 200.000
047 Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli 200.000
–          za poništenje sopstvenih akcija na teret osnovnog kapitala

 

Primer 2:

1) Akcionarsko društvo je u martu 2017. godine steklo 100 komada sopstvenih akcija po ceni od 1.000 dinara, koje, u skladu sa Odlukom o sticanju, moraju da se otuđe u roku od tri godine. Nominalna vrednost akcija je 850 dinara. Isplata od 100.000 dinara izvršena je sa tekućeg računa (100 komada akcija po kupovnoj ceni od 1.000 dinara po akciji). Društvo već poseduje 20 komada sopstvenih akcija nominalne vrednosti 800 dinara, stečenih 2016. godine, a raspolaže i rezervama za otkup sopstvenih akcija u iznosu od 30.000 dinara.

2) Na dan 31. decembra 2017. godine negativna emisiona premija u iznosu od 15.000 dinara preneta je na teret neraspoređene dobiti.

3) Sa računa 047 – Otkupljene sopstvene akcije – preneto je na račun 237 – Otkupljene sopstvene akcije namenjene prodaji – 16.000 dinara po osnovu ranije stečenih sopstvenih akcija (20 komada akcija po nominalnoj vrednosti 800 dinara po akciji), jer te akcije moraju da se prodaju ili ponište u roku od godinu dana.

4) U avgustu 2018. godine 100 komada otkupljenih sopstvenih akcija prodato je drugom pravnom licu po ceni od 1.150 dinara po akciji, jer postojeći akcionari nisu iskoristili pravo prečeg upisa. Uplata od drugog pravnog lica koje je kupilo akcije u iznosu od 115.000 legla je na tekući račun.

5) Ranije stečene sopstvene akcije poništene su na teret rezervi formiranih za ovu namenu (20 komada akcija nominalne vrednosti 800 dinara po akciji).

 

Red. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
1) 047 Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli (100 kom. akcija po nominalnoj vrednosti 850 din.) 85.000
306 Emisiona premija 15.000
241 Tekući račun 100.000
–          za kupovinu sopstvenih akcija
2) 340 Neraspoređeni dobitak ranijih godina 15.000
306 Emisiona premija 15.000
–          za prenos negativne emisione premije na dan bilansa
3) 237 Otkupljene sopstvene akcije namenjene prodaji i otkupljeni sopstveni udeli namenjeni prodaji ili poništavanju 16.000
047 Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli 16.000
–          za prenos
4) 241 Tekući račun 115.000
047 Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli 85.000
306 Emisiona premija 30.000
–          za prodaju dela sopstvenih akcija
5) 322 Statutarne i druge rezerve 16.000
237 Otkupljene sopstvene akcije namenjene prodaji i otkupljeni sopstveni udeli namenjeni prodaji ili poništavanju 16.000
–          za poništenje običnih akcija

 

Primer 3: Računovodstveno evidentiranje otkupa sopstvenih udela

1) Na osnovu odluke skupštine članova društva izvršen je otkup sopstvenih udela od člana fizičkog lica C, koje je istupilo iz društva. Nakon istupanja trećeg člana društvo ima dva člana. Nominalna vrednost udela člana C jeste 1.000.000 dinara. Udeli su otkupljeni za 1.200.000 dinara.

2) Odlukom skupštine članova društva predviđeno je da se nominalna vrednost otkupljenih sopstvenih udela pokrije na teret rezervi formiranih u skladu sa osnivačkim aktom za ove namene, a da se otkupljeni udeo od člana društva raspodeli na druga dva člana društva srazmerno njihovom učešću u kapitalu, koji je nakon istupanja trećeg člana određen u odnosu 50% : 50%.

3) Negativni iznos emisione premije na dan bilansa prenet je na teret neraspoređene dobiti.

 

Red. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
1) 047 Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli 1.000.000
320 Emisiona premija 200.000
241 Tekući (poslovni) računi 1.200.000
–          za kupovinu sopstvenih udela
2) 322 Statutarne i druge rezerve 1.000.000
047 Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli 1.000.000
–          za pokriće sopstvenih udela na teret rezervi formiranih za ove namene
2a) 3010 Udeli društva sa ograničenom odgovornošću – član C (1.000.000)
3011 Udeli društva sa ograničenom odgovornošću – član A 500.000
3012 Udeli društva sa ograničenom odgovornošću – član B 500.000
–          raspodela postojećim članovima društva
3) 340 Neraspoređeni dobitak ranijih godina 200.000
320 Emisiona premija 200.000
–          za prenos negativne emisione premije na dan bilansa

 

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Ključna razmatranja u vezi sa pravnim i računovodstvenim obuhvatanjem sticanja i otuđenja sopstvenih udela i akcija slede:

Postupak i uslovi sticanja i prenosa sopstvenih udela i akcija regulisan je relevantnim odredbama Zakona i osnivačkim aktima društva.

• Društvo može da raspolaže sopstvenim udelom tako što će ga: 1) raspodeliti članovima društva srazmerno učešću njihovih udela u osnovnom kapitalu društva; 2) preneti članu društva ili trećem licu uz naknadu.

• Sopstveni udeli i akcije ne daju pravo glasa, pravo na dividendu, odnosno učešće u dobiti i druga primanja, niti se računaju u kvorum skupštine društva.

• Članovi društva imaju pravo preče kupovine udela koji je predmet prenosa trećem licu, osim ako je to pravo isključeno osnivačkim aktom ili Zakonom.

• Prilikom povlačenja i poništenja udela i akcija sprovodi se postupak smanjenja osnovnog kapitala društva, u kome nije potrebno donositi posebnu odluku o smanjenju kapitala.

• Za sticanje akcije i udela u skladu sa Zakonom predviđen je rok u kome sopstveni udeli i akcije moraju da se otuđe ili ponište.

Otkupljene sopstvene akcije i udeli evidentiraju se i vrednuju po nominalnoj vrednosti, nezavisno od cene po kojoj je izvršen otkup.

• Efekti po osnovu sticanja i otuđenja sopstvenih akcija evidentiraju se preko emisione premije u okviru pozicije kapitala, što znači da po osnovu ovih transakcija nema iskazivanja prihoda i rashoda u bilansu uspeha.