Postupak i uslovi sticanja sopstvenih akcija i udela, kao i njihovo otuđenje, odnosno poništavanje, regulisani su relevantnim odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015 i 44/2018 – u daljem tekstu: Zakon). U smislu Zakona: – sopstvene akcije su one akcije koje je društvo steklo od svojih akcionara; – sopstvenim udelom društva smatra se udeo ili deo udela koji društvo stekne od svog člana. Radi pravilnog razumevanja računovodstvenog obuhvatanja sopstvenih akcija i udela neophodno je osvrnuti se na pravni osnov sticanja i otuđenja sopstvenih akcija i udela iz Zakona. Pravni okvir sticanja i otuđenja sopstvenih akcija Društvo može da stiče sopstvene udele na osnovu odluke skupštine: 1) besteretnim pravnim poslom; 2) po osnovu isključenja člana društva; 3) otkupom udela ili dela udela od člana društva; 4) prinudnim otkupom udela preminulog člana, ako je to pravo društva predviđeno osnivačkim aktom; 5) po osnovu statusne promene. U pogledu raspolaganja sopstvenim udelom društvo sopstveni udeo može da: 1) raspodeli članovima društva srazmerno učešću njihovih udela u osnovnom kapitalu društva, u skladu sa odlukom skupštine; 2) prenese članu društva ili trećem licu uz naknadu, pri čemu svaki član društva ima pravo preče kupovine srazmerno visini svog udela u društvu. U slučaju akcionarskih društava, u skladu sa članom 282. Zakona društvo može da stiče sopstvene akcije neposredno ili preko trećeg lica koje akcije stiče u svoje ime a za račun društva, pod sledećim uslovima: 1) skupština je donela odluku kojom je dala odobrenje za sticanje sopstvenih akcija; 2) kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom ili statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija; 3) akcije koje društvo stiče u celosti su uplaćene; 4) u slučaju javnog akcionarskog društva – ukupna nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala društva. Navedeni uslovi iz člana 282. Zakona ne primenjuju se ako društvo stiče sopstvene akcije: – kao posledicu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara; – besteretno; – kao posledicu statusne promene; – po osnovu odluke suda; – radi sprovođenja postupka smanjenja kapitala društva. Izuzetno, društvo može da stiče sopstvene akcije i bez odluke skupštine, a na osnovu odluke odbora direktora, odnosno nadzornog odbora ako je




POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.



Existing Users Log In