Narodna skupština Republike Srbije usvojila je na svojoj redovnoj sednici od 7. decembra 2018. godine Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Sl. glasnik RS”, br 95/2018). Da bi mogao da se sprovodi ovaj zakon, bilo je neminovno da se donese čitav niz izmenjenih i dopunjenih pratećih propisa. Jedan od njih je i Zakon o izmenama i dopunama Zakon o budžetskom sistemu, koji je takođe objavljen u „Službenom glasniku RS” br. 95/2018, a njegova primena počinje narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS”, tj. od 9. decembra 2018. godine. Inače, ovo su već dvanaeste izmene Zakona o budžetskom sistemu od kada je donesen i potrebno je obratiti naročitu pažnju na pojedine odredbe članova koje su se menjale od 2010. godine naovamo, zaključno sa poslednjim izmenama i dopunama iz decembra 2018. godine. View Fullscreen   28 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net AKTUELNA TEMA Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bu- džetskom sistemu ima 23 člana koji menjaju, uki- daju ili dopunjuju odredbe do tada važećeg Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009…113/2017). Fiskalna strategija Jedan od glavnih ciljeva Fiskalne strategije više nije procena uticaja fiskalne politike na međugeneracijsku raspodelu dohotka i procena održivosti fiskalne politike, već samo proce- na održivosti fiskalne politike. Fiskalna strategija sadrži: ● srednjoročne projekcije makroekonomskih agregata i indikatora; ● srednjoročne projekcije fiskalnih agregata i indikatora, uz analizu fiskalnih ekonomskih politika i strukturnih reformi; ● ciljeve i smernice ekonomske i fiskalne po- litike Vlade za srednjoročni period za koji se donosi Fiskalna strategija; ● konsolidovani budžet opšteg nivoa države, kao i konsolidovane budžete centralnog i lokal- nog nivoa države; ● srednjoročni okvir rashoda budžeta Republi- ke Srbije u skladu sa prioritetnim oblasti- ma finansiranja, koje uključuju srednjoročne prioritete javnih investicija, pri čemu sred- njoročni okvir rashoda predstavlja ukupne rashode po korisnicima budžetskih sredstava za narednu budžetsku godinu, sa projekcijama za naredne dve godine; ● procenu i kvantifikaciju fiskalnih rizika i potencijalnih obaveza; ● poređenje ostvarenja i novih projekcija sa projekcijama objavljenim u prethodnoj Fiskal- noj strategiji; ● strategiju za upravljanje dugom države u pe- riodu za koji se donosi Fiskalna strategija, pri čemu revidirana Fiskalna strategija sadrži i pregled nenamenskih i namenskih transfera iz budžeta Republike Srbije pojedinačno za svaku jedinicu lokalne samouprave; ● mišljenje Fiskalnog saveta o Nacrtu fiskal- ne strategije; ● mišljenje Narodne banke Srbije o Nacrtu fi- skalne strategije. Fiskalna pravila Ovim izmenama omogućava se povećanje pla- ta u javnom
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In