Narodna skupština Republike Srbije usvojila je na svojoj redovnoj sednici od 7. decembra 2018. godine Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Sl. glasnik RS”, br 95/2018). Da bi mogao da se sprovodi ovaj zakon, bilo je neminovno da se donese čitav niz izmenjenih i dopunjenih pratećih propisa. Jedan od njih je i Zakon o izmenama i dopunama Zakon o budžetskom sistemu, koji je takođe objavljen u „Službenom glasniku RS” br. 95/2018, a njegova primena počinje narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS”, tj. od 9. decembra 2018. godine. Inače, ovo su već dvanaeste izmene Zakona o budžetskom sistemu od kada je donesen i potrebno je obratiti naročitu pažnju na pojedine odredbe članova koje su se menjale od 2010. godine naovamo, zaključno sa poslednjim izmenama i dopunama iz decembra 2018. godine. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ima 23 člana koji menjaju, ukidaju ili dopunjuju odredbe do tada važećeg Zakona o budžetskom sistemu („Sl.  glasnik RS”, br. 54/2009…113/2017). Fiskalna strategija Jedan od glavnih ciljeva Fiskalne strategije više nije procena uticaja fiskalne politike na međugeneracijsku raspodelu dohotka i procena održivosti fiskalne politike, već samo procena održivosti fiskalne politike. Fiskalna strategija sadrži: srednjoročne projekcije makroekonomskih agregata i indikatora; srednjoročne projekcije fiskalnih agregata i indikatora, uz analizu fiskalnih ekonomskih politika i strukturnih reformi; ciljeve i smernice ekonomske i fiskalne politike Vlade za srednjoročni period za koji se donosi Fiskalna strategija; konsolidovani budžet opšteg nivoa države, kao i konsolidovane budžete centralnog i lokalnog nivoa države; srednjoročni okvir rashoda budžeta Republike Srbije u skladu sa prioritetnim oblastima finansiranja, koje uključuju srednjoročne prioritete javnih investicija, pri čemu srednjoročni okvir rashoda predstavlja ukupne rashode po korisnicima budžetskih sredstava za narednu budžetsku godinu, sa projekcijama za naredne dve godine; procenu i kvantifikaciju fiskalnih rizika i potencijalnih obaveza; poređenje ostvarenja i novih projekcija sa projekcijama objavljenim u prethodnoj Fiskalnoj strategiji; strategiju za upravljanje dugom države u periodu za koji se donosi Fiskalna strategija, pri čemu revidirana Fiskalna strategija sadrži i pregled nenamenskih i namenskih transfera iz budžeta Republike Srbije pojedinačno za svaku jedinicu lokalne samouprave; mišljenje Fiskalnog saveta o Nacrtu fiskalne strategije; mišljenje Narodne banke Srbije o Nacrtu fiskalne strategije. Fiskalna pravila Ovim izmenama omogućava se povećanje plata u javnom sektoru u 2019. godini, imajući u vidu činjenicu da su fiskalna kretanja tokom 2018. godine bila bolja od planiranih.  Predlagač zakona za povećanje plata u javnom sektoru pošao je od činjenice da je
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In