Народна скупштина Републике Србије усвојила је на својој редовној седници од 7. децембра 2018. године Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл. гласник РС”, бр 95/2018). Да би могао да се спроводи овај закон, било је неминовно да се донесе читав низ измењених и допуњених пратећих прописа. Један од њих је и Закон о изменама и допунама Закон о буџетском систему, који је такође објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 95/2018, а његова примена почиње наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС”, тј. од 9. децембра 2018. године. Иначе, ово су већ дванаесте измене Закона о буџетском систему од када је донесен и потребно је обратити нарочиту пажњу на поједине одредбе чланова које су се мењале од 2010. године наовамо, закључно са последњим изменама и допунама из децембра 2018. године. Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему има 23 члана који мењају, укидају или допуњују одредбе до тада важећег Закона о буџетском систему („Сл.  гласник РС”, бр. 54/2009…113/2017). Фискална стратегија Један од главних циљева Фискалне стратегије више није процена утицаја фискалне политике на међугенерацијску расподелу дохотка и процена одрживости фискалне политике, већ само процена одрживости фискалне политике. Фискална стратегија садржи: средњорочне пројекције макроекономских агрегата и индикатора; средњорочне пројекције фискалних агрегата и индикатора, уз анализу фискалних економских политика и структурних реформи; циљеве и смернице економске и фискалне политике Владе за средњорочни период за који се доноси Фискална стратегија; консолидовани буџет општег нивоа државе, као и консолидоване буџете централног и локалног нивоа државе; средњорочни оквир расхода буџета Републике Србије у складу са приоритетним областима финансирања, које укључују средњорочне приоритете јавних инвестиција, при чему средњорочни оквир расхода представља укупне расходе по корисницима буџетских средстава за наредну буџетску годину, са пројекцијама за наредне две године; процену и квантификацију фискалних ризика и потенцијалних обавеза; поређење остварења и нових пројекција


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In