Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 7. decembra 2018. godine novi Carinski zakon i Zakon o carinskoj službi. Da bi se izbegla pravna nesigurnost usled upotrebe više propisa istog naziva i obezbedilo poslovnoj zajednici da lakše shvati svoja prava i obaveze, oblast carinskog poslovanja ubuduće će biti regulisana: Carinskim zakonom, koji propisuje opšta pravila i postupke koji se primenjuju na robu koja se unosi i iznosi iz carinskog područja Republike Srbije, i Zakonom o carinskoj službi, koji bliže reguliše nadležnost, organizovanje i poslovanje carinske službe, radnopravni položaj i ovlašćenja lica zaposlenih u Upravi carina, kao i način prikupljanja, evidentiranja, obrade i zaštite podataka do kojih Uprava carina dolazi službenim putem. Novi Carinski zakon počinje da se primenjuje 17. 6. 2019. godine.   View Fullscreen 32 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net AKTUELNA TEMA dipl. pravnik Borislav Injac, viši carinski inspektor Novi Carinski zakon i Zakon o carinskoj službi Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 7. decembra 2018. godine novi Carinski zakon i Zakon o carinskoj službi. Da bi se izbegla pravna nesigurnost usled upotrebe više propisa istog naziva i obezbedilo poslovnoj zajednici da lakše shvati svoja prava i obaveze, oblast carinskog poslovanja ubuduće će biti regulisana: – Carinskim zakonom, koji propisuje opšta pravila i postupke koji se primenjuju na robu koja se unosi i iznosi iz carinskog područja Republike Srbije, i – Zakonom o carinskoj službi, koji bliže reguliše nadležnost, organizovanje i poslovanje carinske službe, radnopravni položaj i ovlašćenja lica zaposlenih u Upravi carina, kao i način prikupljanja, evidentiranja, obrade i zaštite podataka do kojih Uprava carina dolazi službenim putem. Novi Carinski zakon počinje da se primenjuje 17. 6. 2019. godine. Novi Carinski zakon („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018) stupio je na snagu 16. decembra 2018. go- dine, a počeće da se primenjuje protekom roka od šest meseci od dana stupanja na snagu, tj. 17. juna 2019. godine. U tom roku nadležno ministarstvo treba da donese podzakonske akte poput uredbe kojom će se bliže pojasniti sprovođenje zakona i pravilnika kojim će se bliže propisati oblik, sadržina, podnošenje i popunjavanje deklaraci- ja i drugih obrazaca u carinskom postupku. Oče- kuje se da prateća uredba bude izuzetno obimna (od 700 do 900 članova) jer će sadržati odredbe kojima se reguliše široka oblast koja je u za- konodavstvu Evropske unije regulisana dvema uredbama. JANUAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 33 AKTUELNA TEMA Do ispunjenja uslova za primenu novog Ca- rinskog zakona primenjivaće se Carinski zakon donet
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In