Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 7. decembra 2018. godine novi Carinski zakon i Zakon o carinskoj službi. Da bi se izbegla pravna nesigurnost usled upotrebe više propisa istog naziva i obezbedilo poslovnoj zajednici da lakše shvati svoja prava i obaveze, oblast carinskog poslovanja ubuduće će biti regulisana: Carinskim zakonom, koji propisuje opšta pravila i postupke koji se primenjuju na robu koja se unosi i iznosi iz carinskog područja Republike Srbije, i Zakonom o carinskoj službi, koji bliže reguliše nadležnost, organizovanje i poslovanje carinske službe, radnopravni položaj i ovlašćenja lica zaposlenih u Upravi carina, kao i način prikupljanja, evidentiranja, obrade i zaštite podataka do kojih Uprava carina dolazi službenim putem. Novi Carinski zakon počinje da se primenjuje 17. 6. 2019. godine.   Novi Carinski zakon („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018) stupio je na snagu 16. decembra 2018. godine, a počeće da se primenjuje protekom roka od šest meseci od dana stupanja na snagu, tj. 17. juna 2019. godine. U tom roku nadležno ministarstvo treba da donese podzakonske akte poput uredbe kojom će se bliže pojasniti sprovođenje zakona i pravilnika kojim će se bliže propisati oblik, sadržina, podnošenje i popunjavanje deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku. Očekuje se da prateća uredba bude izuzetno obimna (od 700 do 900 članova) jer će sadržati odredbe kojima se reguliše široka oblast koja je u zakonodavstvu Evropske unije regulisana dvema uredbama. Do ispunjenja uslova za primenu novog Carinskog zakona primenjivaće se Carinski zakon donet 2010. godine („Sl. glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 i 113/2017 – dr. zakon) i propisi koji su na osnovu njega doneti ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama novog zakona. Na dan početka primene novog zakona prestaju da važe odredbe čl. 3a Zakona o carinskoj tarifi („Sl. glasnik RS”, br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009) i sve odredbe Carinskog zakona donetog 2010. godine, osim čl. 310. st. 1. Odredbe novog Carinskog zakona primenjivaće se i na promet robe sa AP Kosovo i Metohija u periodu važenja rezolucije Saveta bezbednosti UN br. 1244, pri čemu Vlada Republike Srbije može da utvrdi posebne uslove za vršenje navedenog prometa. Zakon o carinskoj službi („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018) stupio je na snagu 16. decembra 2018. godine, od kada se i primenjuje, a podzakonski akti (npr. Pravilnik o načinu vršenja naknadne kontrole, Kodeks ponašanja carinskih službenika i dr.) biće doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Do tog
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In