Народна скупштина Републике Србије усвојила је 7. децембра 2018. године нови Царински закон и Закон о царинској служби. Да би се избегла правна несигурност услед употребе више прописа истог назива и обезбедило пословној заједници да лакше схвати своја права и обавезе, област царинског пословања убудуће ће бити регулисана: Царинским законом, који прописује општа правила и поступке који се примењују на робу која се уноси и износи из царинског подручја Републике Србије, и Законом о царинској служби, који ближе регулише надлежност, организовање и пословање царинске службе, радноправни положај и овлашћења лица запослених у Управи царина, као и начин прикупљања, евидентирања, обраде и заштите података до којих Управа царина долази службеним путем. Нови Царински закон почиње да се примењује 17. 6. 2019. године.   Нови Царински закон („Сл. гласник РС”, бр. 95/2018) ступио је на снагу 16. децембра 2018. године, а почеће да се примењује протеком рока од шест месеци од дана ступања на снагу, тј. 17. јуна 2019. године. У том року надлежно министарство треба да донесе подзаконске акте попут уредбе којом ће се ближе појаснити спровођење закона и правилника којим ће се ближе прописати облик, садржина, подношење и попуњавање декларација и других образаца у царинском поступку. Очекује се да пратећа уредба буде изузетно обимна (од 700 до 900 чланова) јер ће садржати одредбе којима се регулише широка област која је у законодавству Европске уније регулисана двема уредбама. До испуњења услова за примену новог Царинског закона примењиваће се Царински закон донет 2010. године („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 и 113/2017 – др. закон) и прописи који су на основу њега донети уколико нису у супротности са одредбама новог закона. На дан почетка примене новог закона престају да важе одредбе чл. 3а Закона о царинској тарифи („Сл. гласник РС”, бр. 62/2005, 61/2007 и 5/2009) и све одредбе Царинског закона


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In