Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 – u daljem tekstu: Izmene Zakona). Izmene Zakona stupile su na snagu 16. decembra 2018. godine. View Fullscreen   12 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net AKTUELNA TEMA Osnovna sadržina Izmena odnosi se na: ● smanjenje stope doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti sa 1,5% na 0,75%; ● izmenu perioda u kome se, u cilju utvrđivanja najniže mesečne osnovice doprinosa, najviše mesečne osnovice doprinosa i najviše godišnje osnovice doprinosa, kao polazna veličina uzima podatak o prosečnoj mesečnoj zaradi u Republici Srbiji, isplaćenoj u periodu za prethodnih 12 meseci, počev od meseca oktobra, umesto meseca novembra prema ranijem rešenju, prema objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku; ● preciziranje određenih odredaba u smislu stvaranja uslova za adekvatnu primenu Zakona. UVOD U Zakonu o doprinosima za obavezno socijal- no osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15 i 113/17 – u daljem tekstu: Zakon) izvršene su sledeće izmene i dopune: 1. novine vezane za određivanje najniže mesečne osnovice doprinosa; 2. novine vezane za utvrđivanje najviše mesečne osnovice doprinosa; 3. nova metodologija za utvrđivanje najviše go- dišnje osnovice doprinosa; 4. smanjenje stope doprinosa za osiguranje od ne- zaposlenosti; 5. mogućnost fiskalnog oslobođenja za novoo- snovane poslodavce; 6. ostale izmene u Zakonu. Navedene zakonske odredbe o osnovicama za obračun doprinosa primenjivaće se od 1. januara 2019. godine. NOVINE VEZANE ZA ODREĐIVANJE NAJNIŽE OSNOVICE DOPRINOSA U Zakonu su izmenjeni čl. 37. i 38, koji se odno- se na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, koja, po definiciji, predstavlja najniži iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi za jedan ka- lendarski mesec osiguranja. Prema inoviranim odredbama člana 37, naj- nižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici, ispla- ćene odnosno ostvarene u periodu za prethod- nih 12 meseci, počev od meseca oktobra u tekućoj godini, za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Novina u ovom rešenju je da će se najniža mesečna osnovica doprinosa utvrđivati na bazi prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci, počev od meseca oktobra, umesto meseca novembra prema dosadašnjem rešenju, u tekućoj godini. Naime, Republički zavod za statistiku ob- javljuje podatke o prosečnoj zaradi 55 dana po isteku izveštajnog meseca, tako
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In