Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 – u daljem tekstu: Izmene Zakona). Izmene Zakona stupile su na snagu 16. decembra 2018. godine. Osnovna sadržina Izmena odnosi se na: · smanjenje stope doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti sa 1,5% na 0,75%; · izmenu perioda u kome se, u cilju utvrđivanja najniže mesečne osnovice doprinosa, najviše mesečne osnovice doprinosa i najviše godišnje osnovice doprinosa, kao polazna veličina uzima podatak o prosečnoj mesečnoj zaradi u Republici Srbiji, isplaćenoj u periodu za prethodnih 12 meseci, počev od meseca oktobra, umesto meseca novembra prema ranijem rešenju, prema objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku; · preciziranje određenih odredaba u smislu stvaranja uslova za adekvatnu primenu Zakona.   UVOD U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15 i 113/17 – u daljem tekstu: Zakon) izvršene su sledeće izmene i dopune: novine vezane za određivanje najniže mesečne osnovice doprinosa; novine vezane za utvrđivanje najviše mesečne osnovice doprinosa; nova metodologija za utvrđivanje najviše godišnje osnovice doprinosa; smanjenje stope doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti; mogućnost fiskalnog oslobođenja za novoosnovane poslodavce; ostale izmene u Zakonu. Navedene zakonske odredbe o osnovicama za obračun doprinosa primenjivaće se od 1. januara 2019. godine.   NOVINE VEZANE ZA ODREĐIVANJE NAJNIŽE OSNOVICE DOPRINOSA U Zakonu su izmenjeni čl. 37. i 38, koji se odnose na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, koja, po definiciji, predstavlja najniži iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi za jedan kalendarski mesec osiguranja. Prema inoviranim odredbama člana 37, najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici, isplaćene odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci, počev od meseca oktobra u tekućoj godini, za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Novina u ovom rešenju je da će se najniža mesečna osnovica doprinosa utvrđivati na bazi prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci, počev od meseca oktobra, umesto meseca novembra prema dosadašnjem rešenju, u tekućoj godini.   Naime, Republički zavod za statistiku objavljuje podatke o prosečnoj zaradi 55 dana po isteku izveštajnog meseca, tako da će podatak o prosečnoj zaradi za oktobar 2018. godine biti poznat 25. decembra 2018. godine, čime se stiču uslovi da nova najniža
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In