Народна скупштина Републике Србије усвојила је на децембарској седници Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, а измена је објављена у „Службеном гласнику РС” бр. 95/18 од 8. децембра 2018. године. Усвојеним изменама мења се порески третман обрачуна амортизације, трошкова рекламе и пропаганде, трошкова истраживања и развоја, иновација, отпуста дуговања, прве примене МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП. Основни циљеви који треба да се остваре доношењем Закона: промена метода обрачуна амортизације у циљу поједностављења начина обрачуна амортизације која се признаје као расход у пореском билансу обвезника; признавање расхода по основу рекламе и пропаганде у пореском билансу без ограничења; ефекти прве примене МСФИ, независно од тога да ли су позитивни или негативни, признају се у пореском билансу (као приход односно расход) у једнаким износима током пет пореских периода; признавање трошкова за истраживање и развој у увећаном износу, у циљу мотивисања обвезника да се определе за улагање у истраживање и развој које би довело до стварања иновативних производа и услуга и, с тим у вези, развоја привреде; признавање права на порески кредит по основу новчаних улагања извршених у повећање основног капитала, тзв. „стартап” друштва; изузимање 80% дела прихода које оствари носилац ауторског или сродног права по основу накнаде за искоришћавање ауторског дела или предмета сродног права из пореске основице; изузимање 80% дела капиталног добитка оствареног отуђењем права интелектуалне својине развијене у Србији из пореске основице; изузимање из основице за опорезивање прихода који је настао по основу преноса неновчане имовине, без накнаде у поступку реализације уговора о концесији; изузимање из основице за опорезивање прихода насталог по основу отпуста обавеза које обвезник има према корисницима јавних средстава, банкама у стечају и привредним коморама, под условом да су предметне обавезе обухваћене унапред припремљеним планом реорганизације, који је потврђен правоснажним решењем, у складу са законом којим се уређује стечај; право


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In