Planiranje revizije je neophodno budući da internoj reviziji omogućava: ostvarivanje ciljeva, utvrđivanje prioriteta i obezbeđivanje efikasnog i efektivnog korišćenja resursa. U praksi, planiranje i priprema interne revizije internom revizoru uzima najviše vremena. To je zato što je priprema revizije u svakoj reviziji veoma važan korak. Planiranje revizije pruža: a) osnovu za procenu budućih potreba za resursima; b) ovlašćenje da se postupa po planu nakon što plan odobri više rukovodstvo; v) standard u odnosu na koji može da se meri stvarna uspešnost; g) sredstvo kroz koje rukovodstvo treba da prihvati poslove koje obavlja interna revizija i d) stalnu evidenciju faktora koji su uzeti u obzir prilikom utvrđivanja plana, kao i donetih odluka. Planiranje je ključni deo procesa revizije i obuhvata tri faze: – Prvu fazu ovog procesa predstavlja Strategijski plan, koji navodi pokrivenost revizijom u naredne tri do pet godina i predstavlja osnovu celog procesa planiranja. – Druga faza je Godišnji plan rada, koji je zasnovan na prvoj godini strategijskog plana i detaljno navodi revizije koje će se obaviti u narednih dvanaest meseci. – Treću fazu čine planovi zadataka revizije koji se pripremaju na početku svake revizije navedene u Godišnjem planu rada. Strategijsko planiranje Dobar Strategijski plan: a) pomaže u identifikovanju oblasti koje treba da budu predmet revizije, b) omogućava objektivan pristup definisanju poslova interne revizije, koji je zasnovan na proceni rizika, v) pomaže internoj reviziji prilikom ocene sistema internih kontrola i g) internoj reviziji omogućava da optimalno koristi resurse i poboljša efektivnost „usluge” koju pruža rukovodstvu. Prema standardima Instituta internih revizora, interni revizori planiranje treba da obavljaju na osnovu procene rizika, kao i da planove revidiraju i ažuriraju svake godine. Faze pripreme strategijskog plana su: a) utvrđivanje revizijskog okruženja; b) identifikovanje sistema/oblasti koji mogu biti predmet revizije; v) procena rizika za svaki sistem/oblast; g) odluka o revizijskoj strategiji; d) procena potreba revizije. Utvrđivanje revizijskog okruženja Početna tačka strategijskog planiranja jeste dobro razumevanje konteksta u kojem organizacija funkcioniše. To podrazumeva razmatranje pitanja kao što su: – stav rukovodstva prema kontroli; – podaci o opštem nivou kontrola u organizaciji; – stav organizacije prema rizicima; – spremnost rukovodstva da prihvati promene itd. Identifikovanje sistema koji mogu biti predmet revizije Sledeći korak predstavlja identifikovanje predmeta revizije. Cilj treba da bude da se identifikuju i definišu sistemi koji pokrivaju sve ciljeve i aktivnosti organizacije. Korisno je da broj sistema ili grupa sistema bude sveden na broj kojim može da se upravlja racionalno. Oblasti za reviziju
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In