– primena u stalnim poslovnim jedinicama –  Dobit preduzeća države ugovornice oporezuje se samo u toj državi, osim ako preduzeće obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi. Ako preduzeće obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice, dobit preduzeća može da se oporezuje u toj drugoj državi, ali samo do iznosa koji se pripisuje navedenoj stalnoj poslovnoj jedinici. View Fullscreen JANUAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 111 POREZI Uvod Srpski Nacrt ugovora, koji delegaciji Re- publike Srbije služi kao polazna osnova za pregovore, kao i do sada zaključeni ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u daljem tekstu: UIDO), u članu 7. (Dobit od poslovanja) propisuju da se „dobit preduzeća države ugo- vornice (pod kojim se, u skladu sa članom 3. (Opšte definicije) stav 1. tačka 8) UIDO-a, pod- razumeva preduzeće kojim rukovodi rezident države ugovornice – prim. D. D.) oporezuje samo u toj državi, osim ako preduzeće obavlja poslo- vanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi (stalna poslovna jedinica nema pravni subjektivitet, zbog čega pravo na pogodnosti iz UIDO-a ne „vuče” samostalno, već preko matične kompani- je – prim. D. D.). Ako preduzeće obavlja poslo- vanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice, dobit preduzeća može da se oporezuje u toj drugoj državi, ali samo do izno- sa koji se pripisuje navedenoj stalnoj poslovnoj jediniciˮ, a to je dobit koju bi navedena stalna poslovna jedinica ostvarila da je poslovala kao posebno i odvojeno preduzeće koje obavlja iste ili slične delatnosti, pod istim ili sličnim uslovima, i to potpuno samostalno sa preduze- ćem čija je stalna poslovna jedinica (princip pripisivosti dobiti). U smislu ovih odredbi, pod izrazom „preduzeće Republike Srbije” u ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporeziva- nja podrazumevaju se privredna društva i druga pravna lica, uključujući i preduzetnike. Primer: Poslovanje preko ogranka koji ima status stalne poslovne jedinice Kompanija koja je rezident Austrije za potre- be obavljanja konkretnog posla (montaža indu- strijske ili komercijalne opreme ili izgradnja objekta) namerava da u Republici Srbiji osnuje ogranak koji ima status njene stalne poslovne jedinice. Od ukupno planirane vrednosti po- sla, jedna trećina sredstava biće utrošena na izradu projektne dokumentacije (izradiće se u Austriji – u centrali matične kompanije), dok će ostale dve trećine predstavljati vrednost radova koji će se obaviti u Republici Srbiji. Imajući u vidu prethodno navedeni „princip pripisivosti dobitiˮ, u konkretnom slučaju Re- publika Srbija
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In