Propisima iz oblasti računovodstva neposredno se uređuje obaveza popisa imovine i obaveza, ali se prilikom vršenja popisa, a naročito prilikom knjiženja rezultata popisa moraju imati u vidu odredbe poreskih propisa kojima je regulisan obračun akciza i PDV-a po osnovu razlika utvrđenih popisom. Prema tome, godišnji popis podrazumeva i obavezu obveznika akcize i PDV-a da na popisom utvrđeni a nedozvoljen rashod i manjak dobara obračunaju akcizu na akcizne proizvode i PDV kako na akcizne proizvode tako i na ostala dobra koja podležu oporezivanju. View Fullscreen JANUAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 99 POREZI Uvod Pod rashodom se podrazumeva: ● kalo, ● rastur, ● kvar i ● lom. Kalo je smanjenje težine pojedinih dobara koje nastaje zbog samih osobina tih dobara, kao posledica sušenja (npr. voća, povrća i sl.), ispa- ravanja (derivati nafte, gasovi i sl.) ili drugih procesa koji dovode do kaliranja na dobrima. Rastur je rasipanje određenih proizvoda, naj- češće u postupku razmeravanja ili prepakivanja uglavnom zrnastih proizvoda (žitarice, piri- nač i sl.), kao i kada su u pitanju tečni ili sitni proizvodi (ulje, mleko, šećer, so i sl.), a javlja se u proizvodnji, manipulaciji, trgovini. Kvar nastaje kao posledica prirodnih uti- caja na određene proizvode, pri čemu se menjaju njihove osnovne hemijske ili fizičke, tehničke i tehnološke osobine. Pod kvarom se najčešće smatra buđanje, truljenje, užeglost, ucrvljavanje i sl., mada može da se dogodi i na drugim dobri- ma neprehrambenog karaktera. Lom je lomljenje dobara koja su u proizvod- nji, manipulaciji i prometu, a to su uglavnom do- bra koja su zbog svojih svojstava podložna lomu (staklo, porculan, keramika, ali može biti i nameštaj i bela tehnika i sl.). Poreski tretman rashoda dobara zavisi i od: ● visine rashoda – jer se dozvoljenim rasho- dom smatra rashod utvrđen do visine propisane Normativom ili aktom poreskog obveznika (za ona dobra koja nisu obuhvaćena tim normativom, što se odnosi samo na sve oblike proizvodnje, osim onih koje tretira Normativ); ● prirode rashoda – jer se tzv. dozvoljenim ras- hodom smatra rashod koji se priznaje po propi- sanim normativima za akcize i za PDV. OBRAČUN AKCIZE NA RASHOD I MANJAK AKCIZNIH PROIZVODA Rashod i manjak akciznih proizvoda u akci- znom skladištu podleže akcizi u skladu sa: ● Zakonom o akcizama („Sl. glasnik RS”, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 93/2012, 119/2012, 47/2013, 68/2014 – dr.
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In