Прописима из области рачуноводства непосредно се уређује обавеза пописа имовине и обавеза, али се приликом вршења пописа, а нарочито приликом књижења резултата пописа морају имати у виду одредбе пореских прописа којима је регулисан обрачун акциза и ПДВ-а по основу разлика утврђених пописом. Према томе, годишњи попис подразумева и обавезу обвезника акцизе и ПДВ-а да на пописом утврђени а недозвољен расход и мањак добара обрачунају акцизу на акцизне производе и ПДВ како на акцизне производе тако и на остала добра која подлежу опорезивању. Увод Под расходом се подразумева: – кало, – растур, – квар и – лом.   Кало је смањење тежине појединих добара које настаје због самих особина тих добара, као последица сушења (нпр. воћа, поврћа и сл.), испаравања (деривати нафте, гасови и сл.) или других процеса који доводе до калирања на добрима. Растур је расипање одређених производа, најчешће у поступку размеравања или препакивања углавном зрнастих производа (житарице, пиринач и сл.), као и када су у питању течни или ситни производи (уље, млеко, шећер, со и сл.), а јавља се у производњи, манипулацији, трговини. Квар настаје као последица природних утицаја на одређене производе, при чему се мењају њихове основне хемијске или физичке, техничке и технолошке особине. Под кваром се најчешће сматра буђање, труљење, ужеглост, уцрвљавање и сл., мада може да се догоди и на другим добрима непрехрамбеног карактера. Лом  је ломљење добара која су у производњи, манипулацији и промету, а то су углавном добра која су због својих својстава подложна лому (стакло, порцулан, керамика, али може бити и намештај и бела техника и сл.). Порески третман расхода добара зависи и од: висине расхода – јер се дозвољеним расходом сматра расход утврђен до висине прописане Нормативом или актом пореског обвезника (за она добра која нису обухваћена тим нормативом, што се односи само на све облике производње, осим оних које третира Норматив);


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In