Računovodstveni propisi i sva tri okvira finansijskog izveštavanja imaju za cilj da se vrednost imovine u poslovnim knjigama iskaže realno, odnosno da vrednost imovine ne bude precenjena, što se postiže obezvređenjem. Društva koja primenjuju MSFI za MSP i Pravilnik za mikro i druga pravna lica, koriste isti postupak za umanjenje vrednosti imovine kao i pravna lica koja primenjuju MRS/MSFI.   View Fullscreen RAČUNOVODSTVO Mr Milica Bjelić, ovlašćeni interni i eksterni revizor Obezvređenje vrednosti imovine Računovodstveni propisi i sva tri okvira finansijskog izveštavanja imaju za cilj da se vrednost imovine u poslovnim knjigama iskaže realno, odnosno da vrednost imovine ne bude precenjena, što se postiže obezvređenjem. Dru- štva koja primenjuju MSFI za MSP i Pravilnik za mikro i druga pravna lica, koriste isti postupak za umanjenje vrednosti imovine kao i pravna lica koja primenjuju MRS/MSFI. Uvod Nekoliko MRS/MSFI reguliše pitanje uma- njenja vrednosti imovine, ali zbog značaja koju ima umanjenje vrednosti imovine donesen je po- seban Međunarodni računovodstveni standard, MRS 36 – Umanjenje vrednosti imovine („Sl. gla- snik RS”, br. 35/2014 – u daljem tekstu: MRS 36). Međunarodni standard finansijskog izveštava- nja za mala i srednja pravna lica („Sl. glasnik RS”, br. 83/2018 ), kao i Pravilnik o načinu pri- znavanja, vrednovanja, prezentacije i obeloda- njivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 95/2014), propisuje obavezu umanjenja vrednosti imovine ako se za to ispune određeni uslovi. Imajući u vidu da se ti uslovi podudaraju sa odredbama iz MRS 36, znači da društva koja primenjuju MSFI za MSP i Pravilnik za mikro i druga pravna lica, kori- ste isti postupak za umanjenje vrednosti imovi- ne kao i pravna lica koja primenjuju MRS/MSFI. Knjiženje obezvređenja imovine propisano je Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik), po kome se rashodi po osnovu umanjenja vrednosti imovi- ne iskazuju preko grupe računa 58 – Rashodi po osnovu obezvređenja imovine koje se vrednuje po fer vrednosti kroz Bilans uspeha, a ukidanje umanjenja vrednosti imovine iskazuje se preko grupe računa 68 – Prihodi od usklađivanja vred- nosti imovine. Prema članu 47. Pravilnika, na računima gru- pe 58 – Rashodi po osnovu obezvređenja imovine koje se vrednuje po fer vrednosti kroz Bilans uspeha – iskazuju se negativni efekti vred- nosnih usklađivanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, dugoročnih i
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In