Izmenama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 44/2018) promenjene su odredbe koje se tiču registracije ogranaka domaćeg pravnog lica. Zakon je stupio na snagu dan nakon objavljivanja, dakle 9. 6. 2018. godine. Domaća privredna društva u obavezi su da do 8. 6. 2019. godine registruju ogranke. View Fullscreen   APRIL 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 7 AKTUELNA TEMA Uvod Do sada je ostavljeno privrednim društvima na izbor da li će registrovati ogranke u APR-u ili ne. Obaveznost registracije bila je propi- sana jedino u slučajevima iz člana 569. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon), ukoliko je u pitanju: 1) ogranak domaćeg privrednog društva, ako ima zastupnika različitog od zastupnika društva ili je to propisano posebnim zakonom kao uslov za obavljanje delatnosti; 2) ogranak stranog privrednog društva. Član 569. Zakona pretrpeo je izmene koje su iz- brisale razliku u registraciji između domaćeg i stranog pravnog lica, pa sada glasi: Ogranak domaćeg i stranog privrednog dru- štva registruje se u skladu sa zakonom o re- gistraciji. U registru se registruju promene podataka i prestanak, odnosno brisanje ogran- ka iz registra, u skladu sa zakonom o registra- ciji. ëNa ovaj način uvedena je obaveznost re- gistracije ogranaka privrednih dru- štava u roku od godinu dana od dana početka primene ovog zakona (član 157 (S3)). Zakon je stupio na snagu dan nakon objavljivanja, dakle 9. 6. 2018. godine. Domaća privredna društva u obavezi su da do 8. 6. 2019. godine registruju ogranke. Prilikom registracije ogranaka potrebno je obratiti pažnju na više momenata jer samo Saša Pavlović, diplomirani pravnik Postupak registracije ogranaka – procedura, uslovi, nadležni organi Izmenama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 44/2018) pro- menjene su odredbe koje se tiču registracije ogranaka domaćeg pravnog lica. Zakon je stupio na snagu dan nakon objavljivanja, dakle 9. 6. 2018. godine. Doma- ća privredna društva u obavezi su da do 8. 6. 2019. godine registruju ogranke. sprovođenje promene u Agenciji za privredne registre nije i jedina radnja koju je potrebno iz- vršiti, iako je najvažnija. Postupak u Agenciji za privredne registre Da bi prijava za registraciju ogranaka bila podneta, prvo je potrebno da postoji usvojena odluka privrednog društva o obrazovanju istih. Organ koji donosi navedenu odluku određen je internim aktom, odnosno statutom ili odlukom o osnivanju. Ukoliko nije određeno u internom aktu, potrebno je da odluku donese Skupština privrednog društva, kao i da ona bude potpisa- na, pečatirana i zavedena u
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In