Izmenama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 44/2018) promenjene su odredbe koje se tiču registracije ogranaka domaćeg pravnog lica. Zakon je stupio na snagu dan nakon objavljivanja, dakle 9. 6. 2018. godine. Domaća privredna društva u obavezi su da do 8. 6. 2019. godine registruju ogranke.

View Fullscreen

 

APRIL 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 7
AKTUELNA TEMA
Uvod
Do sada je ostavljeno privrednim društvima
na izbor da li će registrovati ogranke u APR-u
ili ne. Obaveznost registracije bila je propi-
sana jedino u slučajevima iz člana 569. Zakona o
privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon),
ukoliko je u pitanju:
1) ogranak domaćeg privrednog društva, ako ima
zastupnika različitog od zastupnika društva
ili je to propisano posebnim zakonom kao uslov
za obavljanje delatnosti;
2) ogranak stranog privrednog društva.
Član 569. Zakona pretrpeo je izmene koje su iz-
brisale razliku u registraciji između domaćeg
i stranog pravnog lica, pa sada glasi:
Ogranak domaćeg i stranog privrednog dru-
štva registruje se u skladu sa zakonom o re-
gistraciji. U registru se registruju promene
podataka i prestanak, odnosno brisanje ogran-
ka iz registra, u skladu sa zakonom o registra-
ciji.
ëNa ovaj način uvedena je obaveznost re-
gistracije ogranaka privrednih dru-
štava u roku od godinu dana od dana početka
primene ovog zakona (član 157 (S3)). Zakon je
stupio na snagu dan nakon objavljivanja, dakle
9. 6. 2018. godine. Domaća privredna društva
u obavezi su da do 8. 6. 2019. godine registruju
ogranke.
Prilikom registracije ogranaka potrebno
je obratiti pažnju na više momenata jer samo
Saša Pavlović, diplomirani pravnik
Postupak registracije ogranaka
– procedura, uslovi, nadležni
organi
Izmenama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 44/2018) pro-
menjene su odredbe koje se tiču registracije ogranaka domaćeg pravnog lica.
Zakon je stupio na snagu dan nakon objavljivanja, dakle 9. 6. 2018. godine. Doma-
ća privredna društva u obavezi su da do 8. 6. 2019. godine registruju ogranke.
sprovođenje promene u Agenciji za privredne
registre nije i jedina radnja koju je potrebno iz-
vršiti, iako je najvažnija.
Postupak u Agenciji za privredne
registre
Da bi prijava za registraciju ogranaka bila
podneta, prvo je potrebno da postoji usvojena
odluka privrednog društva o obrazovanju istih.
Organ koji donosi navedenu odluku određen je
internim aktom, odnosno statutom ili odlukom
o osnivanju. Ukoliko nije određeno u internom
aktu, potrebno je da odluku donese Skupština
privrednog društva, kao i da ona bude potpisa-
na, pečatirana i zavedena u knjizi odluka.
Ovde je potrebno upoznati se sa članom 568.
Zakona (pogotovo stav 2), koji glasi:
Ogranak se obrazuje odlukom koju donosi Skup-
ština, odnosno ortaci ili komplementari, ako
osnivačkim aktom, odnosno statutom nije dru-
gačije određeno.
Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži naroči-
to:
1) poslovno ime i matični broj društva;
2) adresu ogranka;
3) pretežnu delatnost ogranka, koja se može ra-
zlikovati od pretežne delatnosti društva;
4) lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika
ogranka i obim ovlašćenja zastupnika, ako je
zastupnik ogranka različit od zastupnika dru-
štva.
Veoma je dobro i to što se na sajtu APR-a na-
laze modeli za različite vrste odluka, između
8 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net
AKTUELNA TEMA
ostalih, i za obrazovanje ogranaka, koji mogu da
se iskoriste.
Pored odluke, Agenciji za privredne regi-
stre podnosi se i registraciona prijava prome-
ne podataka i registracije/objave dokumenata
subjekata upisanih u Registar privrednih su-
bjekata, zajedno sa dodatkom 17 – Upis/brisanje
ogranaka, kao i sa dodatkom 30 – Ograničenja
ovlašćenja za zastupanje ukoliko se vrši ogra-
ničenje zastupnika supotpisom. Uz sve ovo ide i
taksa za registraciju ogranka koja se naplaćuje
u iznosu od 2.800,00 dinara (iznos takse na dan
6. 3. 2019) po ogranku, tako da se ovaj iznos mno-
ži sa brojem ogranaka koji se registruju i onda
uplaćuje APR-u.
Bitno je napomenuti praksu Agencije za pri-
vredne registre i kako ona tumači odredbe Za-
kona.
Član 570. kaže:
Ako je zastupnik ogranka registrovan u skla-
du sa zakonom o registraciji, to lice smatra
se zastupnikom celog privrednog društva i na
pitanja u vezi sa dejstvom ograničenja ovlašće-
nja za zastupanje prema trećim licima shodno se
primenjuju odredbe člana 33. ovog zakona.
Član 33. kaže:
Zastupnik je dužan da postupa u skladu sa
ograničenjima svojih ovlašćenja koja su utvrđena
aktima društva ili odlukama nadležnih organa
društva.
Ograničenja ovlašćenja zastupnika ne mogu se
isticati prema trećim licima.
Izuzetno od stava 2. ovog člana, ograničenja
ovlašćenja zastupnika u vidu zajedničkog zastu-
panja, odnosno obaveznog supotpisa mogu se isti-
cati prema trećim licima, ako su registrovana
u skladu sa zakonom o registraciji.
Dakle, ukoliko se registruje određeno lice
za zastupnika privrednog društva i ne postavi
mu se ograničenje supotpisom, ono može da za-
ključuju sve ugovore u ime i za račun celokupnog
privrednog društva, a ne samo ogranka čiji je za-
stupnik. Potencijalno može da zaključi i štetne
ugovore po društvo, koje inače ne bi ni imalo
pravo da zaključi.
Ovakvo rešenje Zakona nije baš najsrećnije,
ali se pravda zaštitom prava trećih lica.
Iz tog razloga veliki broj privrednih dru-
štava unosi ograničenje supotpisom kako bi se
ograničili i kontrolisali zastupnici ogranaka.
Ovo uglavnom važi za slučaj kada su zastupnik
ogranka i zastupnik privrednog društva dve ra-
zličite osobe.
Prilikom postavljanja ograničenja potrebno
je obratiti pažnju na njegovu formulaciju jer,
ukoliko nije formulisano u obliku zajedničkog
zastupanja dva ili više lica, odnosno obaveznog
supotpisa, može da se dođe u situaciju da APR
registruje ogranke i njihove zakonske zastupni-
ke bez upisanog ograničenja. Dakle, postojao bi
nesklad između situacije koja je upisana u APR-u
(zastupnik bez ograničenja) i onoga što je prava
volja i intencija privrednog subjekta (zastupnik
sa ograničenjem).
Zbog toga bi uputno bilo otići do pravne slu-
žbe APR-a kako bi se u direktnom kontaktu sa
pravnicima razrešile sve dileme.
Ovo je spisak dokumentacije koja se podnosi
APR-u radi registracije ogranaka. Nakon pod-
nošenja zahteva APR je u obavezi da u roku od
5 radnih dana odluči o zahtevu i izvrši upis
ogranaka, zajedno sa objavljivanjem na sajtu i iz-
davanjem rešenja.
Bilo bi poželjno da se prekontrolišu svi
podaci koji su upisani jer uvek postoji verovat-
noća da i APR nešto preskoči prilikom upisa.
Za razliku od situacije kada je u pitanju greška
na strani privrednog subjekta i kada se donosi
rešenje o odbacivanju, uz rok od 7 dana da se
podnese ispravka sa uplatom pola takse koja je
prvobitno uplaćena, kada je u pitanju greška u
APR-u, dovoljno je poslati mejl i u jako kratkom
roku službe APR-a proveriće navode, ispraviti
grešku (npr. nisu upisali ograničenje supotpi-
som) i izdati rešenje o ispravci greške.
Jedna od dilema koja se javlja u ovom trenutku
jeste da li postoji obaveza evidentiranja zakon-
skih zastupnika ogranaka i u Registru ponuđača
za ona privredna društva koja su se registro-
vala u RP. Odgovor je da ne postoji obaveza evi-
dentiranja zakonskih zastupnika u navedenom
registru.
Nakon registrovanja ogranaka postoji još par
instanci i radnji koje je potrebno uraditi kako
bi se promene ispratile svuda.
Postupak u CROSO-a
Prvo, svi zaposleni prijavljeni su preko jedne
prijave i poseduju M obrazac koji je identičan po
pitanju poslodavca. Kada se registruju ogranci,
potrebno je izvršiti promenu za svakog zapo-
APRIL 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 9
AKTUELNA TEMA
slenog koji će raditi u poslovnoj jedinici, tj.
ogranku. Na samom obrascu prijave preko porta-
la CROSO-a postaje aktivno polje 26, sa padajućim
menijem iz koga je potrebno izabrati odgovara-
jući ogranak i na taj način prijaviti zaposlenog.
U pogledu postojećih zaposlenih najpre je
potrebna odjava sa osiguranja pod šifrom 24
(ostali razlozi prestanka), pa da se sa sledećim
danom izvrši prijava sa odabirom ogranka pod
tačkom 26. prijave.
Prilikom izrade prijave potrebno je da se u
polje koje se odnosi na poslovnu jedinicu unesu
adresni podaci nove poslovne jedinice. Svaki
sledeći put kada se izrađuje prijava na novodo-
datu poslovnu jedinicu, ista će moći da bude
odabrana izborom „lupe”. Zanimljivo je da adre-
sni podaci starih ogranaka, koji više ne posto-
je, ostaju u sistemu, tj. nije moguće izbrisati ih.
Ukoliko postoji veći broj ogranaka, to može da
bude pomalo nepregledno prilikom prijave.
Preporuka je da se ove promene obave u roku
od par dana nakon dobijanja rešenja od strane
APR-a. Ne postoji nigde rok za prijavu kada je
ovako specifična situacija u pitanju, ali je po-
trebno da se uradi u najkraćem moguće roku.
Ovde je potrebno obratiti pažnju na to da se
prilikom odjave sa šifrom 24 odjavljuju i sva
osigurana lica (deca, supružnici), kao i da je
potrebno i njih prijaviti nakon prijave osigu-
ranika. Problem koji ovde može da se javi jeste
da portal CROSO-a neće dozvoliti da se u istom
danu prijave i osiguranici i osigurana lica
(npr. ukoliko se izvrši odjava sa današnjim da-
nom sa šifrom 24, prijava osiguranika vrši se
sa sutrašnjim danom i tu nema problema). Me-
đutim, kada postoji pokušaj da se na ovu prijavu
„prikače” osigurana lica, to neće biti dozvolje-
no, već će biti potrebno da se sačeka sutrašnji
dan kako bi se na aktivnu prijavu, koja važi od
tog dana, registrovala i osigurana lica.
Ovo je obaveza koju je potrebno ispuniti kako
bi se stanje na portalu CROSO-a uskladilo sa
trenutnom situacijom.
Isto tako, osim za inspekciju rada, promena
i upis ogranka na M obrascu bitni su i ukoliko
se učestvuje u nekim programima u vezi sa kojima
se aplicira kao poslovna jedinica (npr. program
stručne prakse NSZ zahteva da, ukoliko se apli-
cira kao poslovna jedinica, prilikom dosta-
vljanja kredencijala za mentora isti mora biti
prijavljen na poslovnu jedinicu).
Ugovor o radu
Sa radnopravne strane potrebno je da se sa
zastupnicima ogranka zaključi aneks ugovora o
radu koji će da obuhvati i sve obaveze zakonskog
zastupnika. Dakle, treba da se formalnopravno
pokrije i rad zaposlenog kao zakonskog zastup-
nika ogranka.
Postupak u filijali Poreske uprave
Postoji i određena obaveza obaveštavanja
nadležne filijale Poreske uprave o obrazova-
nju ogranaka privrednog društva. Kako je proce-
dura različita od filijale do filijale, nije na
odmet da se kontaktira nadležna filijala i za-
traži spisak dokumentacije koju joj je potrebno
dostaviti.
Uglavnom se dokumentacija svodi na odluku o
obrazovanju ogranaka, rešenje APR-a i eventual-
no novi izvod iz APR-a. Sve ovo dostavljalo bi se
nadležnoj filijali prema sedištu privrednog
društva, praćeno dopisom na memorandumu.
Promene prilikom učestvovanja u
postupcima javnih nabavki
Potrebno je obratiti pažnju i na član 75. Za-
kona o javnim nabavkama, koji kaže:
Ponuđač u postupku javne nabavke mora doka-
zati:
1) da je registrovan kod nadležnog organa, odno-
sno upisan u odgovarajući registar;
2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan
za neko od krivičnih dela kao član organizovane
kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična
dela protiv privrede, krivična dela protiv
životne sredine, krivično delo primanja ili
davanja mita, krivično delo prevare;
3) (brisana)
4) da je izmirio dospele poreze, doprinose i dru-
ge javne dažbine u skladu sa propisima Republi-
ke Srbije ili strane države kada ima sedište
na njenoj teritoriji;
5) da ima važeću dozvolu nadležnog organa za
obavljanje delatnosti koja je predmet javne na-
bavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim
propisom.
Naručilac je dužan da od ponuđača ili kan-
didata zahteva da pri sastavljanju svojih ponuda
izričito navedu da su poštovali obaveze koje
10 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net
AKTUELNA TEMA
proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,
zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne
sredine, kao i da nemaju zabranu obavljanja delat-
nosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.
U ovoj situaciji naručilac će tražiti po-
tvrde o izmirenim porezima, doprinosima i
drugim javnim dažbinama i od svih lokalnih
filijala poreskih uprava gde se nalaze ogranci
privrednog društva.
Ovo je jedan od segmenata koji veoma lako
može da se previdi prilikom registracije ogra-
naka i prvog učestvovanja u postupcima javnih na-
bavki odmah nakon promene.
Kao što se vidi iz izloženog, potrebno je
sagledati postupak sa svih strana i izvršiti
promene pred svim organima.
PS