Pre sastavljanja finansijskih izveštaja za 2018. godinu neophodno je sastaviti poreski bilans i poresku prijavu, jer u finansijske izveštaje mora da se unese stvarni iznos obaveze za porez na dobit, koja je prikazana pod rednim brojem 5.7 obrasca PDP. Knjiženje konačnog iznosa obračunatog poreza na dobit za 2018. godinu Nakon utvrđivanja konačne obaveza za porez na dobiti za 2018. godinu, ona se poredi sa iznosom plaćenih akontacija u toku godine i potencijalnim preplaćenim iznosom iz ranijih godina, za koje nije podnet zahtev za povraćaj. Poređenjem tih iznosa dobija se jedan od dva rezultata: iznos konačne obaveze za porez na dobit za 2018. godinu veći je od zbira plaćenih akontacija u toku 2018. godine i preplaćenog iznosa iz ranijih godina za koje nije tražio povrat; iznos konačne obaveze za porez na dobit za 2018. godinu manji je od zbira plaćenih akontacija u toku 2018. godine i preplaćenog iznosa iz ranijih godina za koje nije tražio povrat. Članom 66. stav 2. Zakona definisano je sledeće: „Ako je obveznik poreza u vidu akontacije platio manje poreza nego što je bio dužan da plati po obavezi obračunatoj u poreskoj prijavi, dužan je da razliku uplati najkasnije do podnošenja poreske prijave.” Primer: Manje plaćena akontacija u 2018. godini od konačne obaveze za porez na dobit Preduzeće M plaćalo je u 2018. godini mesečnu akontaciju poreza na dobit u visini od 20.000 dinara. Dakle, uplatilo je 240.000 dinara akontacije poreza na dobit za 2018. godinu (iznos upisan pod rednim brojem 5.8 obrasca PDP). Decembarsku akontaciju platilo je u januaru 2019. godine. Iz ranijih perioda nije imalo pretplatu za koju nije tražilo povrat. Konačna obaveza poreza na dobit za 2018. godinu, utvrđena na rednom broju 5.7 obrasca PDP, iznosi 295.000 dinara, tako da je na rednom broju 5.9 obrasca PDP iskazan iznos od 55.000 dinara za uplatu. Preduzeće M uplatilo je 55.000 dinara na račun poreza na dobit. U nastavku su prikazana knjiženja u 2018. i 2019. godini. Bez obzira na način knjiženja akontacija u toku 2018. godine (481/241 ili 721/481), važno je da je konto 721 na 31. 12. 2018. zadužen iznosom konačne obaveze poreza na dobit za 2018. godinu, kao i da je posle svih sprovedenih knjiženja saldo konta 481 jednak nuli. a) Mesečno knjiženje akontacija poreza na dobit za 2018. godinu Knjiženja u 2018. godini bila su sledeća: Red. br. Konto Opis Iznos D P 1. 481 Obaveze za porez iz rezultata 220.000 241


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In