Pre sastavljanja finansijskih izveštaja za 2018. godinu neophodno je sastaviti poreski bilans i poresku prijavu, jer u finansijske izveštaje mora da se unese stvarni iznos obaveze za porez na dobit, koja je prikazana pod rednim brojem 5.7 obrasca PDP. View Fullscreen FEBRUAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 133 POREZI Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Obračun i knjiženje konačne obaveze za porez na dobit za 2018. godinu i obračun akontacije za 2019. godinu – lica koja sastavljaju PB 1 Pre sastavljanja finansijskih izveštaja za 2018. godinu neophodno je sastaviti poreski bilans i poresku prijavu, jer u finansijske izveštaje mora da se unese stvarni iznos obaveze za porez na dobit, koja je prikazana pod rednim brojem 5.7 obrasca PDP. Knjiženje konačnog iznosa obračunatog poreza na dobit za 2018. godinu Nakon utvrđivanja konačne obaveze za porez na dobit za 2018. godinu, ona se poredi sa iz- nosom plaćenih akontacija u toku godine i po- tencijalnim preplaćenim iznosom iz ranijih godina, za koje nije podnet zahtev za povraćaj. Poređenjem tih iznosa dobija se jedan od dva rezultata: 1. iznos konačne obaveze za porez na dobit za 2018. godinu veći je od zbira plaćenih akonta- cija u toku 2018. godine i preplaćenog iznosa iz ranijih godina za koje nije tražio povrat; 2. iznos konačne obaveze za porez na dobit za 2018. godinu manji je od zbira plaćenih akonta- cija u toku 2018. godine i preplaćenog iznosa iz ranijih godina za koje nije tražio povrat. Članom 66. stav 2. Zakona definisano je sle- deće: „Ako je obveznik poreza u vidu akontacije platio manje poreza nego što je bio dužan da plati po obavezi obračunatoj u poreskoj prijavi, dužan je da razliku uplati najkasnije do podno- šenja poreske prijave.” Primer: Manje plaćena akontacija u 2018. godini od konačne obaveze za porez na dobit Preduzeće M plaćalo je u 2018. godini meseč- nu akontaciju poreza na dobit u visini od 20.000 dinara. Dakle, uplatilo je 240.000 dinara akon- tacije poreza na dobit za 2018. godinu (iznos upisan pod rednim brojem 5.8 obrasca PDP). De- cembarsku akontaciju platilo je u januaru 2019. godine. Iz ranijih perioda nije imalo pretplatu za koju nije tražilo povrat. Konačna obaveza poreza na dobit za 2018. go- dinu, utvrđena na rednom broju 5.7 obrasca PDP, iznosi 295.000 dinara, tako da je na rednom bro- ju 5.9 obrasca PDP iskazan iznos od 55.000 di- nara za uplatu. Preduzeće M uplatilo
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In