Prema članu 40. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015 i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon), na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti na teritoriji Republike plaća se: – porez po odbitku, ako je prihod ostvaren od rezidentnog pravnog lica, – porez po rešenju, ako je prihod ostvaren od lica koje nije dužno da obračuna, obustavlja i plaća porez po odbitku (fizičko lice, drugi nerezidentni obveznik). U smislu Zakona, nerezidentni obveznik je pravno lice koje je osnovano i ima mesto stvarne uprave i kontrole van teritorije Republike. Istovremeno, nerezidentnim pravnim licem iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom smatra se nerezidentno pravno lice koje: 1) osnovano je na teritoriji jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom; 2) ima registrovano sedište na teritoriji jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom; 3) ima sedište uprave na teritoriji jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom ili 4) ima mesto stvarne uprave na teritoriji jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom. Prema tome, nerezidentni obveznici – pravna lica jesu obveznici poreza na dobit u Srbiji. Konkretno, prema članu 40. stav 1. Zakona, na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti na teritoriji Republike obračunava se i plaća porez po odbitku po stopi od 20%, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno. Izuzetno, na prihode po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti, koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, porez po odbitku obračunava se i plaća po stopi od 25%. U nastavku sledi više detalja u vezi sa oporezivanjem prihoda nerezidentnih pravnih lica po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti na teritoriji Republike. Porez po odbitku na prihode nerezidentnih pravnih lica na ime zakupa nepokretne imovine U slučaju kada nerezidentno pravno lice, kao vlasnik nepokretnosti (poslovnog objekta) na teritoriji Republike Srbije, na osnovu ugovora o zakupu zaključenog sa rezidentnim pravnim licem (kao zakupcem) ostvari prihod od naknade (zakupnine), obveznik je poreza po odbitku saglasno članu 40. stav 1. Zakona. Porez se u ovom slučaju plaća po stopi od 20%. U drugom slučaju, kada nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, na primer turistička agencija iz San Marina, ostvari od rezidentnog pravnog lica – turističke agencije prihod od naknada
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In