Према члану 40. став 1. тачка 4) Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015 и 113/2017 – у даљем тексту: Закон), на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу накнада од закупа и подзакупа непокретности на територији Републике плаћа се: – порез по одбитку, ако је приход остварен од резидентног правног лица, – порез по решењу, ако је приход остварен од лица које није дужно да обрачуна, обуставља и плаћа порез по одбитку (физичко лице, други нерезидентни обвезник). У смислу Закона, нерезидентни обвезник је правно лице које је основано и има место стварне управе и контроле ван територије Републике. Истовремено, нерезидентним правним лицем из јурисдикције са преференцијалним пореским системом сматра се нерезидентно правно лице које: 1) основано је на територији јурисдикције са преференцијалним пореским системом; 2) има регистровано седиште на територији јурисдикције са преференцијалним пореским системом; 3) има седиште управе на територији јурисдикције са преференцијалним пореским системом или 4) има место стварне управе на територији јурисдикције са преференцијалним пореским системом. Према томе, нерезидентни обвезници – правна лица јесу обвезници пореза на добит у Србији. Конкретно, према члану 40. став 1. Закона, на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу закупа и подзакупа непокретности на територији Републике обрачунава се и плаћа порез по одбитку по стопи од 20%, уколико међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања није друкчије уређено. Изузетно, на приходе по основу закупа и подзакупа непокретности, које оствари нерезидентно правно лице из јурисдикције са преференцијалним пореским системом, порез по одбитку обрачунава се и плаћа по стопи од 25%. У наставку следи више детаља у вези са опорезивањем прихода нерезидентних правних лица по основу закупа и подзакупа непокретности


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In