Popis imovine i obaveza je jedan od postupaka pripreme za sastavljanje finansijskih izveštaja, koji podrazumeva utvrđivanje stanja imovine i obaveza po popisu i usklađivanje tog stanja sa stanjem imovine i obaveza evidentiranim u poslovnim knjigama na dan 31. decembar tekuće godine. Za korisnike javnih sredstava pravni okvir za popis predstavljaju: – Zakon o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RSˮ, br. 54/2009… i 113/2017); – Uredba o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RSˮ, br. 125/2003 i 12/2006); – Pravilnik o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije („Sl. list SRJˮ, br. 17/97 i 24/2000); – Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RSˮ, br. 33/2015). Pored prethodno navedenih propisa, treba imati u vidu i da je neophodno imati napisanu proceduru za popis. Da li će se ona zvati procedura, instrukcija ili uputstvo za popis – svejedno je, ali je važno da ima sve elemente koji će olakšati popis. Predmet revizije je popis za prethodnu budžetsku godinu na dan 31. 12. određene godine, a konkretnije – popis osnovnih sredstava. Interni revizor je kreirao alate interne revizije, i to: upitnik interne kontrole, program testiranje kontrola i pregled kontrola. Postavljeno je 5 ciljeva kontrole, i to: 1) obezbediti da su uslovi za početak sprovođenja godišnjeg popisa ispunjeni; 2) obezbediti da se sprovođenje popisa vrši onako kako je predviđeno Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem i drugim eksternim i internim aktima u vezi sa popisom; 3) obezbediti da se Izveštaj o izvršenom popisu sastavlja onako kako je predviđeno Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem i drugim aktima u vezi sa popisom; 4) obezbediti da se Izveštaj o izvršenom popisu usvaja od strane nadležnog organa; 5) obezbediti da se Izveštaj o izvršenom popisu, zajedno sa popisnim listama i odlukama nadležnih organa korisnika javnih sredstava, dostavlja na knjiženje radi usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Pri tome, priprema za obavljanje popisa uključuje: – donošenje Odluke o popisu; – izradu Uputstva o vršenju popisa; – obrazovanje Komisije za popis donošenjem Rešenja/Odluke o njenom imenovanju; – izradu Plana popisa i – obaveštavanje zaposlenih o vršenju popisa. U nastavku je prikazan veći broj revizorskih ocena izvršenog popisa kod konkretnog korisnika javnih sredstava, radi što pravilnijeg pristupa narednom popisu na 31. 12. 2018. godine.
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In