Попис имовине и обавеза је један од поступака припреме за састављање финансијских извештаја, који подразумева утврђивање стања имовине и обавеза по попису и усклађивање тог стања са стањем имовине и обавеза евидентираним у пословним књигама на дан 31. децембар текуће године.

За кориснике јавних средстава правни оквир за попис представљају:

– Закон о буџетском систему („Сл. гласник РСˮ, бр. 54/2009… и 113/2017);

– Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РСˮ, бр. 125/2003 и 12/2006);

– Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације („Сл. лист СРЈˮ, бр. 17/97 и 24/2000);

– Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. гласник РСˮ, бр. 33/2015).

Поред претходно наведених прописа, треба имати у виду и да је неопходно имати написану процедуру за попис. Да ли ће се она звати процедура, инструкција или упутство за попис – свеједно је, али је важно да има све елементе који ће олакшати попис.

Предмет ревизије је попис за претходну буџетску годину на дан 31. 12. одређене године, а конкретније – попис основних средстава. Интерни ревизор је креирао алате интерне ревизије, и то: упитник интерне контроле, програм тестирање контрола и преглед контрола. Постављено је 5 циљева контроле, и то:

1) обезбедити да су услови за почетак спровођења годишњег пописа испуњени;

2) обезбедити да се спровођење пописа врши онако како је предвиђено Правилником о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог са стварним стањем и другим екстерним и интерним актима у вези са пописом;

3) обезбедити да се Извештај о извршеном попису саставља онако како је предвиђено Правилником о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог са стварним стањем и другим актима у вези са пописом;

4) обезбедити да се Извештај о извршеном попису усваја од стране надлежног органа;

5) обезбедити да се Извештај о


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме