Odobravanjem postupka aktivnog oplemenjivanja, shodno čl. 143. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 i 13/2017), carinski organ može da omogući domaćem licu da, bez plaćanja uvoznih dažbina i PDV-a, na stranoj robi izvrši jedan ili više postupaka oplemenjivanja u vidu obrade, prerade ili popravke. Svi proizvodi dobijeni oplemenjivanjem strane robe ostaju u postupku aktivnog oplemenjivanja sve dok se ne izvezu ili ponovo izvezu sa carinskog područja, odnosno dok se ne odobri neki drugi carinski dozvoljeni postupak ili upotreba (npr. stavljanje u carinski postupak, unošenje robe u slobodnu zonu ili u slobodno skladište, uništavanje ili ustupanje robe u korist države). Može se desiti da, kao rezultat ovih proizvodnih radnji izvršenih u Republici Srbiji, pored proizvoda zbog kojeg je radnja i preduzeta (glavni dobijeni proizvod), nastane i sporedni dobijeni proizvod, koji može da predstavlja otpad. Prema carinskim propisima, carinski organ nije ovlašćen da utvrdi da li dobijeni proizvod predstavlja otpad, niti o kojoj se vrsti otpada radi, niti na koji bi ga način trebalo zbrinuti. U vezi sa ovim vrlo aktuelnim problemom u nastavku je dato više tumačenja nadležnih carinskih organa.   Na osnovu kojih propisa se utvrđuje da li sporedni dobijeni proizvod iz postupka aktivnog oplemenjivanja predstavlja otpad i da li je za njegovo stavljanje u drugi carinski dozvoljeni postupak ili upotrebu potrebna uvozna dozvola? Shodno mišljenju Sektora za carinski sistem i politiku Ministarstva finansija br. 483-00-01291/2018-17 od 24. 8. 2018. godine, na otpad nastao u postupku aktivnog oplemenjivanja, pored carinskih, primenjivaće se i propisi o zaštiti životne sredine. Prema čl. 5. st. 17. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016), otpad je svaka materija ili predmet koji držalac odbacuje, namerava ili je neophodno da odbaci. U skladu sa propisima o zaštiti životne sredine, u postupku stavljanja otpada u slobodan promet neophodno je priložiti odgovarajuću uvoznu dozvolu ukoliko je postojalo prekogranično kretanje otpada (kretanje iz jedne oblasti pod jurisdikcijom jedne države ili kroz oblast koja nije pod nacionalnom jurisdikcijom bilo koje države, pod uslovom da su najmanje dve države uključene u kretanje). Uvažavajući činjenicu da strana roba nije bila otpad u trenutku prekograničnog kretanja, a da, prema carinskim propisima, otpad nastao od te robe u okviru aktivnog oplemenjivanja u Republici Srbiji takođe predstavlja stranu robu, Ministarstvo zaštite životne sredine, u aktima br. 011-00-00336/2017-16 od 8. 8. 2017. godine i br. 011-00-00336/1/2017-16 od 27. 4. 2018. godine, zauzelo je stav da se pri
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In