Obračun računovodstvene amortizacije je zakonom propisana obaveza svih privrednih subjekata koji u svojim poslovnim knjigama imaju iskazanu nematerijalnu imovinu, nekretnine, postrojenja i opremu. Računovodstvena amortizacija obračunava se najmanje jednom godišnje (31. 12). View Fullscreen JANUAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 57 RAČUNOVODSTVO Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Obračun računovodstvene amortizacije za 2018. godinu Obračun računovodstvene amortizacije je zakonom propisana obaveza svih privrednih subjekata koji u svojim poslovnim knjigama imaju iskazanu nematerijalnu imovinu, nekretnine, postrojenja i opremu. Računovodstvena amortizacija obračunava se najmanje jednom godišnje (31. 12). Obavezu da vrše obračun amortizacije imaju sva pravna lica i preduzetnici koji finansijske izveštaje sastavljaju u skladu sa Zakonom o računovodstvu i: ● primenjuju pune MRS/MSFI; ● primenjuju MSFI za MSP; ● primenjuju Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica; ● vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva. Uvod Propisi koji obavezuju redovno obračunava- nje amortizacije slede: ● Zakon o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018); ● Međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardi finansijskog izvešta- vanja (u daljem tekstu: MRS/MSFI); ● Međunarodni standard finansijskog izve- štavanja (MSFI) za male i srednje entitete (u daljem tekstu: MSFI za MSP); ● Pravilnik o načinu priznavanja, vrednova- nja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mi- kro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 95/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik za mikro i druga pravna lica); ● Pravilnik o poslovnim knjigama i iskaziva- nju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva („Sl. glasnik RS”, br. 140/2004 i 44/2018); ● Računovodstvene politike koje pravno lice i preduzetnik donosi u skladu sa MRS/MSFI, 58 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO MSFI za MSP ili Pravilnikom za mikro i dru- ga pravna lica. Računovodstvenim politikama moraju da se definišu: ● grupe osnovnih sredstava; ● sredstva koja podležu obračunu amortizacije; ● početak obračuna amortizacije; ● način utvrđivanja osnovice za svako sredstvo, vodeći računa o njihovoj preostaloj vrednosti; ● korisni vek trajanja sredstva, odnosno amortizaciona stopa; ● način preispitivanja korisnog veka trajanja i primenjenih metoda na dan bilansa; ● tretman naknadnih ulaganja u priznata sredstva; ● kriterijumi za testiranje na obezvređenje; ● metoda/e obračuna amortizacije. Grupe stalnih sredstava Grupa stalnih sredstava predstavlja grupisa- nje sredstava prema sličnoj prirodi i upotrebi u poslovanju preduzeća. Primeri nekih grupa su: ● nematerijalna imovina; ● zemljište; ● objekti; ● mašine; ● motorna vozila; ● investicione nekretnine; ●
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In