Obračun računovodstvene amortizacije je zakonom propisana obaveza svih privrednih subjekata koji u svojim poslovnim knjigama imaju iskazanu nematerijalnu imovinu, nekretnine, postrojenja i opremu. Računovodstvena amortizacija obračunava se najmanje jednom godišnje (31. 12). Obavezu da vrše obračun amortizacije imaju sva pravna lica i preduzetnici koji finansijske izveštaje sastavljaju u skladu sa Zakonom o računovodstvu i: primenjuju pune MRS/MSFI; primenjuju MSFI za MSP; primenjuju Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica; vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva. Uvod Propisi koji obavezuju redovno obračunavanje amortizacije slede: Zakon o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018); Međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: MRS/MSFI); Međunarodni standard finansijskog izveštavanja (MSFI) za male i srednje entitete (u daljem tekstu: MSFI za MSP); Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 95/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik za mikro i druga pravna lica); Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva („Sl. glasnik RS”, br. 140/2004 i 44/2018); Računovodstvene politike koje pravno lice i preduzetnik donosi u skladu sa MRS/MSFI, MSFI za MSP ili Pravilnikom za mikro i druga pravna lica. Računovodstvenim politikama moraju da se definišu: grupe osnovnih sredstava; sredstva koja podležu obračunu amortizacije; početak obračuna amortizacije; način utvrđivanja osnovice za svako sredstvo, vodeći računa o njihovoj preostaloj vrednosti; korisni vek trajanja sredstva, odnosno amortizaciona stopa; način preispitivanja korisnog veka trajanja i primenjenih metoda na dan bilansa; tretman naknadnih ulaganja u priznata sredstva; kriterijumi za testiranje na obezvređenje; metoda/e obračuna amortizacije.   Grupe stalnih sredstava Grupa stalnih sredstava predstavlja grupisanje sredstava prema sličnoj prirodi i upotrebi u poslovanju preduzeća. Primeri nekih grupa su: nematerijalna imovina; zemljište; objekti; mašine; motorna vozila; investicione nekretnine; kompjuteri i sistemski i aplikacioni softveri; kancelarijski nameštaj; kancelarijska oprema. Sredstva koja podležu amortizaciji Amortizacija se obračunava na materijalnu i nematerijalnu dugotrajnu imovinu, koja ispunjava sledeće uslove: ima ograničen vek upotrebe; očekuje se da se koristi više od jednog obračunskog perioda (više godina); služi u proizvodnji proizvoda, isporuci dobara, pružanju usluga, za iznajmljivanje drugim pravnim licima ili se koristi u administrativne svrhe; da je njena vrednost značajna odnosno materijalna, jer se MRS/MSFI ne moraju primenjivati na beznačajne stavke. Napomena: Računovodstvenim politikama definiše se prag materijalnosti, odnosno iznosi u dinarima kao kriterijum za razvrstavanje u osnovna sredstva. Sredstva
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In