Обрачун рачуноводствене амортизације је законом прописана обавеза свих привредних субјеката који у својим пословним књигама имају исказану нематеријалну имовину, некретнине, постројења и опрему. Рачуноводствена амортизација обрачунава се најмање једном годишње (31. 12). Обавезу да врше обрачун амортизације имају сва правна лица и предузетници који финансијске извештаје састављају у складу са Законом о рачуноводству и: примењују пуне МРС/МСФИ; примењују МСФИ за МСП; примењују Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица; воде пословне књиге по систему простог књиговодства. Увод Прописи који обавезују редовно обрачунавање амортизације следе: Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013 и 30/2018); Међународни рачуноводствени стандарди и Међународни стандарди финансијског извештавања (у даљем тексту: МРС/МСФИ); Међународни стандард финансијског извештавања (МСФИ) за мале и средње ентитете (у даљем тексту: МСФИ за МСП); Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 118/2013 и 95/2014 – у даљем тексту: Правилник за микро и друга правна лица); Правилник о пословним књигама и исказивању финансијског резултата по систему простог књиговодства („Сл. гласник РС”, бр. 140/2004 и 44/2018); Рачуноводствене политике које правно лице и предузетник доноси у складу са МРС/МСФИ, МСФИ за МСП или Правилником за микро и друга правна лица. Рачуноводственим политикама морају да се дефинишу: групе основних средстава; средства која подлежу обрачуну амортизације; почетак обрачуна амортизације; начин утврђивања основице за свако средство, водећи рачуна о њиховој преосталој вредности; корисни век трајања средства, односно амортизациона стопа; начин преиспитивања корисног века трајања и примењених метода на дан биланса; третман накнадних улагања у призната средства; критеријуми за тестирање на обезвређење; метода/е обрачуна амортизације.   Групе сталних средстава Група сталних средстава представља груписање средстава према сличној природи и употреби у пословању предузећа. Примери неких група су: нематеријална имовина; земљиште; објекти; машине; моторна


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In