Биланс стања и Биланс успеха два су финансијска извештаја која састављају сва правна лица и предузетници. Увод Финансијски извештаји Биланс стања и Биланс успеха састављају се на начин прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014 и 144/2014 – у даљем тексту: Правилник). Овај правилник регулише садржину и форму свих  финансијских извештаја, а примењују га привредна друштва, задруге, предузетници који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, факторинг друштва, установе које обављају делатност ради стицања добити, правна лица која, у складу са посебним прописима, примењују одредбе закона, огранци и други организациони делови страних правних лица који обављају привредну делатност у Републици Србији, у складу са Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013, 30/2018 – у даљем тексту: Закон). Скрећемо пажњу корисницима да је Агенција за привредне регистре на свом сајту објавила обавештење да предузетници који од 1. јануара 2019. године мењају начин вођења пословних књига, прелазећи са простог на двојно књиговодство, нису обвезници састављања и достављања финансијских извештаја за 2018. годину јер су до краја 2018. године водили пословне књиге по систему простог књиговодства. Ови предузетници треба да се пријаве у евиденцију обвезника за достављање финансијских извештаја тек крајем 2019. године.   Општа правила за састављање финансијских извештаја У заглављу образаца финансијских извештаја Биланс стања и Биланс успеха потребно је унети основне податке о правном лицу, односно предузетнику, који се односе на назив, седиште, шифру делатности, матични број и ПИБ. Садржина група рачуна и самих рачуна у обрасцима финансијских извештаја одређује се на основу Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014 – у даљем тексту: Правилник о Контном оквиру). Подаци се исказују у обрасцима у хиљадама динара, док се број акција и запослених


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In