Bilans stanja i Bilans uspeha dva su finansijska izveštaja koja sastavljaju sva pravna lica i preduzetnici View Fullscreen JANUAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 69 RAČUNOVODSTVO Uvod Finansijski izveštaji Bilans stanja i Bilans uspeha sastavljaju se na način propisan Pravil- nikom o sadržini i formi obrazaca finansij- skih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 i 144/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik). Ovaj pra- vilnik reguliše sadržinu i formu svih fi- nansijskih izveštaja, a primenjuju ga privredna društva, zadruge, preduzetnici koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, faktoring društva, ustanove koje obavljaju de- latnost radi sticanja dobiti, pravna lica koja, u skladu sa posebnim propisima, primenjuju odredbe zakona, ogranci i drugi organizacioni delovi stranih pravnih lica koji obavljaju pri- vrednu delatnost u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013, 30/2018 – u daljem tekstu: Zakon). Skrećemo pažnju korisnicima da je Agencija za privredne registre na svom sajtu objavila obaveštenje da preduzetnici koji od 1. januara 2019. godine menjaju način vođenja poslovnih knjiga, prelazeći sa prostog na dvojno knjigovodstvo, nisu obveznici sastavljanja i dostavljanja finansijskih izveštaja za 2018. godinu jer su do kraja 2018. godine vodili poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva. Ovi preduzetnici treba da se prijave u evidenciju obveznika za dostavljanje finansijskih izveštaja tek krajem 2019. godine. Opšta pravila za sastavljanje finansijskih izveštaja ● U zaglavlju obrazaca finansijskih izve- štaja Bilans stanja i Bilans uspeha potrebno je uneti osnovne podatke o pravnom licu, odnosno preduzetniku, koji se odnose na naziv, sedište, šifru delatnosti, matični broj i PIB. ● Sadržina grupa računa i samih računa u obrascima finansijskih izveštaja određuje se na osnovu Pravilnika o Kontnom okviru i sa- držini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik o Kontnom okviru). ● Podaci se iskazuju u obrascima u hiljadama dinara, dok se broj akcija i zaposlenih iskazuje u celom broju. ● U kolonu „Prethodna godina” u svim ob- rascima redovnih finansijskih izveštaja za izveštajnu, u ovom slučaju 2018. godinu, unose se uporedni podaci, odnosno podaci za 2017. go- dinu. ● Pravno lice, odnosno preduzetnik koji je u toku poslovne godine imao statusnu promenu ili je nad njim pokrenut postupak stečaja ili li- kvidacije, u kolonu finansijskih izveštaja koja se odnosi na tekuću godinu unosi podatke za ceo period objedinjeno, u neto iznosu i to posle prebijanja rezultata
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In