RAČUNOVODSTVO Robno knjigovodstvo obavezno i u maloprodaji Retrospektivna primena MSFI za MSP prilikom ispravke greške Odmeravanje investicionih nekretnina nakon početnog priznavanja po metodu fer vrednosti u skladu sa MSFI za MSP Računovodstveno evidentiranje novčane uplate preduzetnika na svoj poslovni račun Naplata preuzetih potraživanja putem preuzimanja imovine dužnika i kupovina sredstva iz stečajne mase dužnika na aukciji u cilju dalje prodaje na tržištu Obaveza sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja postoji isključivo za ona matična pravna lica koja ispunjavaju oba uslova (kumulativno) iz člana 27. stav 5. Zakona   POREZ NA DODATU VREDNOST Izgradnja objekata komunalne infrastrukture – bunara i cevovodne mreže smatra se prometom iz oblasti građevinarstva Isporuka alarmnog sistema i video-nadzora sa ugradnjom, tj. montažom na električne vodove ima karakter prometa iz oblasti građevinarstva Isporuka sa sklapanjem i montažom UPS uređaja nema karakter prometa iz oblasti građevinarstva Isporuka rasvetnih uređaja sa ugradnjom (postavljanjem) jeste promet iz oblasti građevinarstva, a servis tih dobara nije Promet dobara je izvršen na dan kada je naručilac preuzeo ugrađena dobra od obveznika PDV-a koji je izvršio njihov promet Osnovica za obračun PDV-a u slučaju kada se naknada za izvršen promet ostvaruje delom u novcu, a delom u dobrima Finansiranje ili zajedničko ulaganje u pozorišnu predstavu sa aspekta PDV-a   POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2018. godinu Oporezivanje prihoda koji ostvaruje fizičko lice nerezident po osnovu dividende koju isplaćuje pravno lice – rezident Srbije   POREZ NA DOBIT Plaćanje poreza po rešenju po osnovu kapitalnog dobitka koji ostvaruje država kao nerezidentno pravno lice Poreska amortizacija sredstava iz amortizacionih grupa od II do V   POREZ NA IMOVINU Nemogućnost umanjenja vrednosti zgrade u izgradnji po osnovu amortizacije do isteka kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršena izgradnja te zgrade, kod obveznika koji ne vodi poslovne knjige Nemogućnost ostvarenja poreskog oslobođenja iz člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu za nepokretnosti koje nisu u javnoj svojini ili za one u javnoj svojini koje koristi javno preduzeće Zakup poslovnog objekta u javnoj svojini od strane pravnog lica kao zakupca nije predmet oporezivanja porezom na imovinu Na razvrstavanje zemljišta u svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu nije od uticaja oblik svojine na zemljištu, već šta je to zemljište po vrsti   AKCIZE Obveznik koji koristi tečni naftni gas – propan, kao energent u industrijske svrhe za postupak sušenja i dosušivanja lekovitog bilja, ima pravo na
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In