Saglasno odredbama Zakona o radu, poslodavac može da zaključi ugovor o radu, odnosno da zasnuje radni odnos sa korisnikom starosne ili porodične penzije. Takva praksa je već prisutna kod nas, ali je radno angažovanje penzionisanih lica aktuelizovano primenom novog Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je doneo novine po pitanju plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje iz zarade ovih lica. View Fullscreen Saglasno odredbama Zakona o radu, poslodavac može da zaključi ugovor o radu, odnosno da zasnuje radni odnos sa korisnikom starosne ili porodične pen- zije. Takva praksa je već prisutna kod nas, ali je radno angažovanje penzioni- sanih lica aktuelizovano primenom novog Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je doneo novine po pitanju plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje iz zarade ovih lica. određivanje penzije ako je bio u osiguranju naj- manje godinu dana. 2) Nema smetnji da se radni odnos zasnuje sa porodičnim penzionerom jer je on radno spo- sobno lice koje porodičnu penziju nasleđuje navršavanjem propisanih godina života, pa se zato sve što je navedeno o mogućnosti zasnivanja radnog odnosa sa starosnim penzionerom odno- si i na porodičnog penzionera. Međutim, korisniku porodične penzije koji stekne svojstvo osiguranika obustavlja se ispla- ta porodične penzije shodno članu 117. stav 2. Za- kona o PIO, osim u slučaju kada korisnik penzije ostvaruje ugovorenu naknadu na mesečnom nivou u iznosu nižem od najniže osnovice u osiguranju zaposlenih, važeće u momentu uplate doprino- sa (član 117. stav 4. Zakona o PIO), koja do 31. 12. 2019. godine iznosi 23.921 dinar). 3) Kada je reč o radnom angažovanju invalidskog penzionera, ukratko se može reći da lice koje je ostvarilo pravo na invalidsku penziju ne može da zasnuje radni odnos (član 21. Zakona o PIO) jer je u pitanju gubitak radne sposobnosti. Naime, invalid- nost postoji kad kod osiguranika nastane potpuni gubitak radne sposobnosti, pa je zato u članu 176. Za- kona utvrđeno da zaposlenom prestaje radni odnos, nezavisno od njegove volje i volje poslodavca, ako je na način propisan Zakonom utvrđeno da je kod zapo- slenog došlo do gubitka radne sposobnosti. Stoga zasnivanje radnog odnosa sa invalidskim penzione- rom nije važeće i automatski prestaje po sili zako- na, sve dok je na snazi rešenje o utvrđivanju gubitka radne sposobnosti. 116 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE Poreske obaveze na zaradu zaposlenog korisnika penzije 1) Porez na zaradu Zasnivanjem radnog odnosa penzioner stiče status zaposlenog sa svim pravima i obavezama po osnovu rada u skladu sa Zakonom. Na zaradu
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In