Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS”, br. 25/2019 od  3. 4. 2019. godine, stupio na snagu 11. 4. 2019. godine – dalje: Zakon) uređuje sistem zdravstvene zaštite u Republici Srbiji, njegovu organizaciju, društvenu brigu za zdravlje stanovništva, opšti interes u zdravstvenoj zaštiti i druga pitanja od značaja za organizaciju i sprovođenje zdravstvene zaštite. Zakon je, između ostalog, dao i inoviranu regulativu prekovremenog i dopunskog rada u zdravstvenim ustanovama u cilju poboljšanja usluga u zdravstvenom sektoru i jasnijeg radnopravnog položaja zdravstvenih radnika kada obavljaju svoje poslove van redovnog radnog vremena. U tekstu je data inovirana metodologija i način obračuna prekovremenog i dopunskog rada u zdravstvenoj delatnosti. View Fullscreen Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS”, br. 25/2019 od 3. 4. 2019. godine, stupio na snagu 11. 4. 2019. godine – dalje: Zakon) uređuje sistem zdrav- stvene zaštite u Republici Srbiji, njegovu organizaciju, društvenu brigu za zdravlje stanovništva, opšti interes u zdravstvenoj zaštiti i druga pita- nja od značaja za organizaciju i sprovođenje zdravstvene zaštite. Zakon je, iz- među ostalog, dao i inoviranu regulativu prekovremenog i dopunskog rada u zdravstvenim ustanovama u cilju poboljšanja usluga u zdravstvenom sektoru i jasnijeg radnopravnog položaja zdravstvenih radnika kada obavljaju svoje po- slove van redovnog radnog vremena. U tekstu je data inovirana metodologija i način obračuna prekovremenog i dopunskog rada u zdravstvenoj delatnosti. Prekovremeni rad u zdravstvenim ustanovama Zakon reguliše raspored rada i radno vreme u zdravstvenoj ustanovi, a u okviru toga i preko- vremeni rad, koji se javlja po potrebi. Prema članu 56. Zakona, nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi i privatnoj praksi utvrđuje se u zavisnosti od vrste zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse, kao i vrste zdravstvene delatnosti koju obavljaju u skladu sa potrebama građana i organizacijom rada drugih zdravstvenih ustanova i privatne prak- se na određenoj teritoriji. Nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi u privatnoj svojini utvr- đuje direktor, a u zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini i privatnoj praksi osnivač, o čemu su dužni da obaveštavaju Agenciju za privredne registre (dalje: APR) zbog upisa u nadležni re- gistar. Zdravstvena ustanova je dužna da u okviru utvrđenog nedeljnog rasporeda rada, početka i završetka radnog vremena, pruža zdravstvenu zaštitu radom u jednoj, dve ili više smena, u skladu sa delatnošću zdravstvene ustanove, o čemu odluku donosi direktor zdravstvene usta- nove. U pogledu ovog pitanja treba imati u vidu i odredbe Posebnog kolektivnog
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In