Greške koje su nastale u jednom periodu, a uočene su u drugom periodu, mogu imati karakter materijalno značajne ili materijalno beznačajne greške.   View Fullscreen 72 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO Mr Milica Bjelić, ovlašćeni eksterni i interni revizor Određivanje praga materijalnosti u Pravilniku o računovodstvenim politikama Greške koje su nastale u jednom periodu, a uočene su u drugom periodu, mogu imati karakter materijalno značajne ili materijalno beznačajne greške. Uvod Pojam i vrste računovodstvenih grešaka, kao i način ispravljanja istih, regulisani su: ● Međunarodnim računovodstvenim standar- dom – MRS 8 Računovodstvene politike, pro- mene računovodstvenih procena i greške („Sl. glasnik RS”, br. 35/2014 – dalje: MRS 8) za pravna lica koja primenjuju pune MRS/MSFI; ● odeljkom 10 Računovodstvene politike, pro- cene i greške Međunarodnog standarda finan- sijskog izveštavanja (IFRS) za male i srednje entitete („Sl. glasnik RS”, br. 83/2018 – dalje: MSFI za MSP), za pravna lica koja primenjuju ovaj standard; ● odredbama čl. 6–9. Pravilnika o načinu pri- znavanja, vrednovanja, prezentacije i obeloda- njivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 95/2014 – dalje: Pra- vilnik za mikro pravna lica), za mikro i druga pravna lica; ● Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 – dalje: Pravilnik). Izbor kriterijuma za utvrđivanje materijalno značajne greške Materijalno značajnom greškom smatraju se izostavljanja ili pogrešna iskazivanja stav- ki ako bi ona pojedinačno ili zajedno mogla da utiču na ekonomske odluke korisnika donete na osnovu finansijskih izveštaja. Materijalni značaj zavisi od veličine i prirode izostavlje- ne ili pogrešno iskazane stavke, koja se pro- cenjuje u konkretnim okolnostima. Veličina i priroda stavke ili njihova kombinacija može biti odlučujući faktor. Utvrđivanje da li je greška materijalno zna- čajna ili ne zahteva procenu i prosuđivanje ru- kovodstva i utvrđivanje praga materijalnosti. Društvo može da: ● računovodstvenom politikom definiše gre- šku u apsolutnom ili relativnom iznosu u svom opštem aktu, odnosno Pravilniku o računovod- stvu i računovodstvenim politikama; ● u svakom konkretnom slučaju procenjuje da li je greška materijalno značajna ili ne. Korisnije, jednostavnije i uz isključivanje su- bjektivnosti i mogućnosti pojave grešaka jeste da društvo u svom opštem aktu, odnosno u Pra- vilniku o računovodstvu i računovodstvenim politikama definiše prag materijalnosti. Izbor kriterijuma za utvrđivanje materi- jalno značajne greške ogleda se u odgovorno- sti rukovodstva pravnog lica, pri čemu mora da bude uključena
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In