Greške iz prethodnog perioda predstavljaju izostavljene ili pogrešno iskazane podatke iz finansijskih izveštaja za jedan ili više perioda koji proističu iz neupotrebljavanja ili pogrešne upotrebe pouzdanih informacija. Evidentiranje ispravke grešaka zavisi od njihove materijalnosti. View Fullscreen MAJ 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 75 RAČUNOVODSTVO Mr Milica Bjelić, ovlašćeni eksterni i interni revizor Računovodstveno evidentiranje ispravke materijalno značajnih i beznačajnih grešaka Greške iz prethodnog perioda predstavljaju izostavljene ili pogrešno iska- zane podatke iz finansijskih izveštaja za jedan ili više perioda koji proi- stiču iz neupotrebljavanja ili pogrešne upotrebe pouzdanih informacija. Evidentiranje ispravke grešaka zavisi od njihove materijalnosti. Uvod Srednja i velika pravna lica i ostali pri- vredni subjekti koji primenjuju Međunarodne ra- čunovodstvene standarde, odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (dalje: MRS/MSFI), ispravku računovodstvenih greša- ka iz prethodnog perioda za 2018. godinu vrše u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom – MRS 8 Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške („Sl. glasnik RS”, br. 35/2014). Mala i srednja pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP, ispravku materijalno značajnih grešaka vrše u skladu sa odeljkom 10 Računovod- stvene politike, procene i greške Međunarod- nog standarda finansijskog izveštavanja (IFRS) za male i srednje entitete („Sl. glasnik RS”, br. 83/2018). Mikro i druga pravna lica koja primenjuju Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u po- jedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 95/2014), na isti način vrše ispravku materijalno značajnih grešaka kao i pravna lica koja primenjuju MRS/MSF i MSFI za MSP. Pojam i vrste grešaka Greške iz prethodnog perioda predstavlja- ju izostavljene ili pogrešno iskazane podatke iz finansijskih izveštaja za jedan ili više perioda koji proističu iz neupotrebljavanja ili pogrešne upotrebe pouzdanih informaci- ja, koje: ● bile su dostupne kada su finansijski izve- štaji za date periode bili odobreni za izda- vanje, i ● za koje je moglo razumno da se očekuje da budu dobijene i uzete u obzir pri sastavljanju i pre- zentaciji tih finansijskih izveštaja. U takve greške ubrajaju se efekti matematič- kih grešaka i grešaka pri primenjivanju raču- novodstvenih politika, kao i efekti pogrešnog tumačenja činjenica, prevare ili previda. Gre- ške mogu da se pojave u vezi sa priznavanjem, odmeravanjem, prezentacijom ili obelodanji- vanjem elemenata finansijskih izveštaja. Greške koje se odnose na priznavanje jesu greške koje nastaju prilikom početnog eviden- tiranja određene stavke, odnosno prilikom inicijalnog priznavanja. Na primer, određeni iznos prilikom nabavke evidentiran je na teret rashoda perioda u Bilansu uspeha, umesto
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In