Svako pravno lice i preduzetnik, nezavisno od toga koji računovodstveni okvir finansijskog izveštavanja koristi, mora da donese opšti akt o računovodstvenim politikama u kojem će definisati izabrane računovodstvene politike za vrednovanje pozicija imovine obaveza prihoda i rashoda, kao i što mora da uredi i pitanje korišćenja računovodstvenih procena. U ovom tekstu biće prikazane razlike između računovodstvenih politika i računovodstvenih procena, kao i primeri knjiženja promena računovodstvenih procena i promena računovodstvenih politika. View Fullscreen 66 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO Mr Milica Bjelić, ovlašćeni eksterni i interni revizor Razlike u računovodstvenom obuhvatanju promena računovodstvenih procena i politika Svako pravno lice i preduzetnik, nezavisno od toga koji računovodstveni okvir finansijskog izveštavanja koristi, mora da donese opšti akt o računo- vodstvenim politikama u kojem će definisati izabrane računovodstvene po- litike za vrednovanje pozicija imovine obaveza prihoda i rashoda, kao i što mora da uredi i pitanje korišćenja računovodstvenih procena. U ovom tekstu biće prikazane razlike između računovodstvenih politika i računovodstve- nih procena, kao i primeri knjiženja promena računovodstvenih procena i promena računovodstvenih politika. Razlika između računovodstvenih politika i računovodstvenih procena Prepoznavanje razlike između promene ra- čunovodstvene procene i promene računovod- stvene politike veoma je bitno zbog različitog načina knjiženja. Računovodstvene politike su specifični principi, osnove, konvencije, pravila i prak- se primenjene od strane društva u pripremi i prezentaciji finansijskih izveštaja. Društvo samo bira i usvaja računovodstve- ne politike za transakcije i druge događaje koje treba dosledno da primenjuje tokom više peri- oda. Jednom usvojena računovodstvena politika može da se menja samo ako: a) promena dovodi do toga da finansijski izve- štaji pružaju pouzdane i relevantne informa- cije o efektima transakcija, drugih događaja ili okolnosti na finansijsku poziciju, finansijske performanse ili tokove gotovine – dobrovolj- na promena računovodstvene politike; b) ta promena propisana je standardima, odno- sno prihvaćenim okvirom finansijskog izve- štavanja – obavezna promena računovodstvene politike. ëSve promene računovodstvenih poli- tika obračunavaju se retrospektivno. To znači da se vrši korekcija neraspoređe- nog rezultata najranijeg uporednog perioda (račun 340 – Neraspoređeni dobitak ranijih godina i 350 – Gubitak ranijih godina). Pod promenom računovodstvenih politika ne smatra se: a) primena računovodstvene politike za trans- akcije, druge događaje ili uslove koji se suštin- ski razlikuju od onih koji su se pojavljivali ranije; b) primena nove računovodstvene politike za transakcije, druge događaje ili uslove koji se ranije nisu pojavljivali ili su bili nemateri- jalni. Primer promene računovodstvene politike jeste npr. promena vrednovanja izlaza zaliha sa FIFO na
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In