Bez obzira na korisnika informacija koje su ishod analize finansijskih izveštaja, njen najveći značaj ogleda se u tome što omogućava poređenje finansijskog položaja i rentabilnosti preduzeća u vremenu (sa samim sobom), u prostoru (sa drugim preduzećima, konkurencijom i prosekom grane delatnosti, što je možda i najbolji standard za poređenje) i sa standardima (prvenstveno sa postavljenim poslovnim planom). Naravno, sa operativnog aspekta odmah se nameće pitanje ko je zadužen da izradi analizu finansijskih izveštaja i zadovolji potrebe korisnika: vlasnika, direktora, banaka, dobavljača. View Fullscreen APRIL 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 163 POSLOVNE FINANSIJE Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Uvod u analizu finansijskih izveštaja – ko, kome i zašto Bez obzira na korisnika informacija koje su ishod analize finansijskih iz- veštaja, njen najveći značaj ogleda se u tome što omogućava poređenje finan- sijskog položaja i rentabilnosti preduzeća u vremenu (sa samim sobom), u pro- storu (sa drugim preduzećima, konkurencijom i prosekom grane delatnosti, što je možda i najbolji standard za poređenje) i sa standardima (prvenstveno sa postavljenim poslovnim planom). Naravno, sa operativnog aspekta odmah se nameće pitanje ko je zadužen da izradi analizu finansijskih izveštaja i zadovolji potrebe korisnika: vlasnika, direktora, banaka, dobavljača. Uvod Da bi doneo racionalne odluke koje su u skla- du sa ciljevima kompanije, finansijski menadžer mora da ima određena finansijska oruđa. Jedno od tih oruđa je i finansijska analiza. Kompanija kao takva, ali i njeni investitori (vlasnici i ostali poverioci) rade analizu finansijskih izveštaja. Trgovačke poverioce – dobavljače koji potražuju novac za prodata dobra ili iz- vršenu uslugu – prvenstveno zanima likvidnost kompanije. Njihova potraživanja su kratkoroč- ne prirode, a sposobnost kompanije da brzo pla- ti ta potraživanja najbolje se ocenjuje analizom likvidnosti. S druge strane, potraživanja koja imaju banke ili druge finansijske institucije koje su plasirale zajmove, najčešće su dugoroč- ne ili makar dugoročnije prirode. Zato su ti poverioci više zainteresovani za sposobnost kompanije da na dugi rok svojim novčanim to- kovima bude sposobna za izmirivanje obaveza prema njima. Oni mogu da procene tu sposobnost analizom strukture kapitala kompanije, glav- nih izvora i upotrebe sredstava, profitabil- nosti itd. Vlasnike kompanije prvenstveno interesuje sadašnja i buduća zarada, kao i stabilnost tih zarada (što manje oscilacije od postavljenog, planiranog trenda). Kao rezultat toga vlasni- ci se usredsređuju na analizu profitabilnosti kompanije. Osim toga, zanima ih i finansijsko stanje kompanije, ali u onom obimu koji utiče na sposobnost kompanije da isplati dividende (ili drugi oblik
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In