Pravna lica ukupan rezultat poslovanja prikazuju u dva posebna izveštaja: u Bilansu uspeha i u Izveštaju o ostalom rezultatu. Dok obrazac Bilans uspeha popunjavaju sva pravna lica, obrazac Izveštaj o ostalom rezultatu popunjavaju pravna lica koja primenjuju MRS i MSFI, odnosno MSFI za MSP. Ostali ukupni rezultat čine stavke prihoda i rashoda (uključujući i raklasifikacije usled korigovanja) koje nisu priznate u Bilansu uspeha kako se zahteva ili dozvoljava prema drugim MSFI. Uvod Sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja, kao i sadržina pozicija u obrascima, propisane su Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 i 144/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik). Opšta pravila propisana Pravilnikom, koja važe za sve obrasce finansijskih izveštaja, uključujući i Izveštaj o ostalom rezultatu, navedena su u nastavku: U zaglavlja koja su propisana na obrascima obavezno se unose podaci o društvu (naziv, sedište, matični broj, šifra delatnosti i PIB). U pogledu sadržine pojedinih grupa računa i računa u obrascima postupa se prema odredbama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik o kontnom okviru). U obrasce se iznosi upisuju u hiljadama dinara. Pri sastavljanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu podaci za 2017. godinu unose se kao uporedni podaci (kolona prethodna godina). Obveznici sastavljanja Izveštaja o ostalom rezultatu jesu pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP, što prikazuje tabela 1. Tabela 1: Obaveza izrade Izveštaja o ostalom rezultatu Pravna lica razvrstana kao: Primenjuju računovodstveni propis: Obaveza sastavljanja Izveštaja Mikro Pravilnik za mikro i druga pravna lica NE MSFI za MSP DA Mala MSFI za MSP DA Srednja MSFI za MSP DA MSFI DA Velika MSFI DA   Nezavisno od razvrstavanja prikazanog u tabeli 1, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI, što znači da su obavezni da sastavljaju i Izveštaj o ostalom rezultatu. Komponente ostalog rezultata U obrascu Izveštaj o ostalom rezultatu pravno lice koje primenjuje MRS/MSFI, odnosno MSFI za MSP, unosi podatke u kolone 5 i 6 prema sadržini grupa računa označenih u koloni 1 obrasca, a u skladu sa odredbama relevantnih MRS, kako je prikazano u tabeli 2. Tabela 2: Pozicije u Izveštaju


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In