Pravna lica ukupan rezultat poslovanja prikazuju u dva posebna izveštaja: u Bilansu uspeha i u Izveštaju o ostalom rezultatu. Dok obrazac Bilans uspeha popunjavaju sva pravna lica, obrazac Izveštaj o ostalom rezultatu popunjavaju pravna lica koja primenjuju MRS i MSFI, odnosno MSFI za MSP. Ostali ukupni rezultat čine stavke prihoda i rashoda (uključujući i raklasifikacije usled korigovanja) koje nisu priznate u Bilansu uspeha kako se zahteva ili dozvoljava prema drugim MSFI. View Fullscreen MART 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 17 RAČUNOVODSTVO Uvod Sadržina i forma obrazaca finansijskih iz- veštaja, kao i sadržina pozicija u obrascima, propisane su Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 i 144/2014 – u daljem tekstu: Pra- vilnik). Opšta pravila propisana Pravilnikom, koja važe za sve obrasce finansijskih izveštaja, uključujući i Izveštaj o ostalom rezultatu, na- vedena su u nastavku: ● U zaglavlja koja su propisana na obrascima obavezno se unose podaci o društvu (naziv, sedište, matični broj, šifra delatnosti i PIB). ● U pogledu sadržine pojedinih grupa računa i računa u obrascima postupa se prema odred- bama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik o kontnom okviru). ● U obrasce se iznosi upisuju u hiljadama dina- ra. ● Pri sastavljanju redovnih godišnjih finan- sijskih izveštaja za 2018. godinu podaci za 2017. godinu unose se kao uporedni podaci (kolona prethodna godina). Obveznici sastavljanja Izveštaja o ostalom rezultatu jesu pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP, što prikazuje sledeća tabela. Pravna lica razvrstana kao: Primenjuju računovodstveni propis: Obaveza sastavljanja Izveštaja Mikro Pravilnik za mikro i druga pravna lica NE MSFI za MSP DA Mala MSFI za MSP DA Srednja MSFI za MSP DA MSFI DA Velika MSFI DA Nezavisno od razvrstavanja prikazanog u ta- beli, pravna lica koja imaju obavezu sastavlja- nja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI, što znači da su obavezni da sastavljaju i Izveštaj o ostalom rezultatu. Komponente ostalog rezultata U obrascu Izveštaj o ostalom rezultatu prav- no lice koje primenjuje MRS/MSFI, odnosno MSFI za MSP, unosi podatke u kolone 5 i 6 pre- ma sadržini grupa računa označenih u koloni 1 obrasca, a u skladu sa odredbama
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In