Правна лица укупан резултат пословања приказују у два посебна извештаја: у Билансу успеха и у Извештају о осталом резултату. Док образац Биланс успеха попуњавају сва правна лица, образац Извештај о осталом резултату попуњавају правна лица која примењују МРС и МСФИ, односно МСФИ за МСП. Остали укупни резултат чине ставке прихода и расхода (укључујући и ракласификације услед кориговања) које нису признате у Билансу успеха како се захтева или дозвољава према другим МСФИ. Увод Садржина и форма образаца финансијских извештаја, као и садржина позиција у обрасцима, прописане су Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014 и 144/2014 – у даљем тексту: Правилник). Општа правила прописана Правилником, која важе за све обрасце финансијских извештаја, укључујући и Извештај о осталом резултату, наведена су у наставку: У заглавља која су прописана на обрасцима обавезно се уносе подаци о друштву (назив, седиште, матични број, шифра делатности и ПИБ). У погледу садржине појединих група рачуна и рачуна у обрасцима поступа се према одредбама Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014 – у даљем тексту: Правилник о контном оквиру). У обрасце се износи уписују у хиљадама динара. При састављању редовних годишњих финансијских извештаја за 2018. годину подаци за 2017. годину уносе се као упоредни подаци (колона претходна година). Обвезници састављања Извештаја о осталом резултату јесу правна лица која примењују МСФИ, односно МСФИ за МСП, што приказује табела 1. Табела 1: Обавеза израде Извештаја о осталом резултату Правна лица разврстана као: Примењују рачуноводствени пропис: Обавеза састављања Извештаја Микро Правилник за микро и друга правна лица НЕ МСФИ за МСП ДА Мала МСФИ за МСП ДА Средња МСФИ за МСП ДА МСФИ ДА Велика МСФИ ДА   Независно од разврставања приказаног у табели 1,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In