Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 i 50/2018 – u daljem tekstu: Zakon) utvrđuje da zaposleni kod pravnih i fizičkih lica (u daljem tekstu: zaposleni kod poslodavca) ostvaruju pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta. Osnovica naknade zarade za vreme navedenih odsustava zaposlenih sa rada utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće ili porodiljskog odsustva ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Prema stavu 4. člana 13. Zakona, mesečna osnovica naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta, za zaposlene kod poslodavca dobija se deljenjem: 1) zbira mesečnih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja porodiljskog ili odsustva zbog nege ili posebne nege deteta, 2) sa 18. Na ovaj način izračunava se prosečna mesečna osnovica na koju su za konkretnog zaposlenog plaćeni doprinosi u prethodnih 18 meseci ili manje ako zaposleni nije imao u prethodnom periodu 18 meseci rada i 18 osnovica. To je istaknuto zbog zakonske metodologije da se mesečna osnovica naknade zarade uvek utvrđuje deljenjem mase osnovica naknade zarade sa 18, bez obzira na to da li konkretni zaposleni ima prethodni staž od svih 18 meseci ili manje, odnosno da li je osnovica naknade zarade utvrđena za 18 prethodnih meseci ili manje. Očigledno da će porodilje koje imaju manje od 18 meseci prethodnog staža, odnosno manje od 18 mesečnih osnovica, imati i nižu prosečnu mesečnu osnovicu naknade. Ovako utvrđena mesečna osnovica naknade plate predstavlja bruto obračunsku vrednost. Ona je pre svega bruto vrednost jer se sve mesečne osnovice na koje su plaćeni doprinosi u prethodnih 18 meseci evidentiraju u bruto iznosu, kao i njihov zbir iskazan u osnovici naknade zarade. Mesečna osnovica je i obračunska vrednost jer je ona osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju porez na zarade i doprinosi za socijalno osiguranje, a ostatak se isplaćuje korisniku prava. Ona je obračunska vrednost i zbog činjenice da njen konkretni iznos može da varira u zavisnosti od broja časova odsustva sa rada po osnovama iz Zakona, u odnosu na puno mesečno radno
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In