Porez na dobit po odbitku donekle je rogobatan pojam, koji obuhvata specifičan oblik oporezivanja (uglavnom) međunarodnih transakcija koje se odvijaju između pravnih lica. Iako je u svakodnevnom poresko-finansijskom izražavanju uobičajen skraćeni naziv – porez po odbitku, on ipak može da se primeni i na druge poreske oblike, pri čemu se prvenstveno misli na poreze koji pogađaju dohodak fizičkih lica, koji se, kao i porez koji je predmet ovog članka, obustavljaju po odbitku prilikom isplate. View Fullscreen APRIL 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 121 POREZI Pavle Kutlešić, LL.M., rukovodilac u Sektoru za poreski konsalting Preduzeća za reviziju i konsalting „Deloitte” Porez na dobit po odbitku i primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – prvi deo Porez na dobit po odbitku donekle je rogobatan pojam, koji obuhvata specifi- čan oblik oporezivanja (uglavnom) međunarodnih transakcija koje se odvijaju između pravnih lica. Iako je u svakodnevnom poresko-finansijskom izraža- vanju uobičajen skraćeni naziv – porez po odbitku, on ipak može da se prime- ni i na druge poreske oblike, pri čemu se prvenstveno misli na poreze koji pogađaju dohodak fizičkih lica, koji se, kao i porez koji je predmet ovog član- ka, obustavljaju po odbitku prilikom isplate. Uvod Upravo iz navedenog razloga za naslov ovog članka odabran je pun naziv poreskog oblika kako bi se čitaocima na prvi pogled precizno predstavila tema o kojoj će biti reč i izbegle moguće zablude. Međutim, u cilju jednostavnijeg izražavanja u nastavku teksta ipak će biti kori- šćen skraćeni naziv, tj. porez po odbitku, koji treba razumeti, u smislu prethodno iznetih na- voda, kao porez iz oblasti oporezivanja dobiti pravnih lica. Porez po odbitku jedan je od nekoliko ele- menata međunarodnog oporezivanja u užem smislu te reči i svakako predstavlja element sa kojim se poreski obveznici u Srbiji najče- šće susreću i koji ima najveći uticaj na budžet Republike Srbije, pri čemu je i najčešće pred- met kontrola poreskih organa. S obzirom na njegovu zastupljenost u praksi, može da se očekuje da se primena poreza po od- bitku uobičaji i da usled toga dođe do korišće- nja prečica u primeni, koje dovode ili mogu da dovedu do previđanja njegovih karakteristika i, posledično, grešaka u primeni. Shodno tome, cilj ovog članka bio bi predstavljanje osnovnih pravnih instituta poreza po odbitku koji su ne- ophodni za njegovu pouzdanu primenu, a uključuju lokalnu regulativu (materijalnu i procesnu), praksu Ministarstva finansija i ugovore o iz- begavanju dvostrukog oporezivanja (u daljem tek- stu: UIDO). Uprkos
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In
   

Comments are closed.