Nakon usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu akcionarsko društvo ima obavezu da iz iskazane dobiti, ostvarene za tu ili prethodne godine, najpre pokrije eventualne gubitke iz prethodnog perioda. Nakon toga, raspoloživa dobit može da se raspoređuje za rezerve, u skladu sa posebnim zakonom ili sopstvenim opštim aktom, za dividende, učešće zaposlenih i članova Upravnog i Nadzornog odbora u dobiti, kao i za povećanje postojećeg osnovnog kapitala. Uvod Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015 i 44/2018 – dalje: Zakon) u članu 295. stav 1. tačka 3) utvrđuje da osnovni kapital društva može da se poveća, između ostalog, i iz neraspoređene dobiti (povećanje iz neto imovine društva), dok u članu 305. stav 1. definiše da se povećanje osnovnog kapitala društva iz neto imovine društva vrši pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital društva. Ovaj postupak povećanja osnovnog kapitala regulisan je članovima 305–312. Zakona i može biti vrlo interesantan po okončanju godišnjih obračuna i utvrđivanju dobitka u akcionarskim društvima. Pritom je povećanje osnovnog kapitala iz dobiti u stvari preraspoređivanje kapitala društva, nakon čega ukupan kapital ostaje nepromenjen, ali se unutar toga za isti iznos smanjuje pozicija neraspoređene dobiti, a povećava osnovni kapital. Navedeni članovi Zakona odnose se na akcionarska društva, mada se, prema članu 146. stav 5. Zakona, odredbe Zakona o povećanju osnovnog kapitala akcionarskog društva shodno primenjuju i na povećanje osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću, pošto je članom 146. stav 1. tačka 2) Zakona i za ova društva predviđeno da osnovni kapital može da se poveća pretvaranjem dobiti u osnovni kapital. Zakonske odredbe o povećanju osnovnog kapitala iz dobiti društva Povećanju osnovnog kapitala iz dobiti društva Zakon u članu 305. stav 2. postavlja bitan preduslov – neraspoređena dobit može da se pretvori u osnovni kapital samo ako društvo nije iskazalo gubitak u finansijskim izveštajima na osnovu kojih se donosi odluka o povećanju osnovnog kapitala. Znači, ako je društvo iskazalo gubitak u poslovanju za 2018. godinu, osnovni kapital društva ne može da se poveća pozivom na taj finansijski izveštaj. Izuzetno, prema stavu 3. istog člana, pod uslovom da prethodno izvrši pokriće gubitka, društvo može da poveća osnovni kapital iz neraspoređene dobiti koja preostane po pokriću tog gubitka. Istovremeno, prema članu 306. Zakona, u slučaju javnog akcionarskog društva i društva koje podleže obavezi revizije, finansijski izveštaji na osnovu kojih se donosi odluka o povećanju osnovnog kapitala iz dobiti društva moraju da imaju pozitivno mišljenje revizora.


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In