Nakon usvajanja finansijskih izveštaja za 2018. godinu akcionarsko društvo ima obavezu da iz iskazane dobiti, ostvarene za tu ili prethodne godine, najpre pokrije eventualne gubitke iz prethodnog perioda. Nakon toga, raspoloživa dobit može da se raspoređuje za rezerve, u skladu sa posebnim zakonom ili sopstvenim opštim aktom, za dividende, učešće zaposlenih i članova Upravnog i Nadzornog odbora u dobiti, kao i za povećanje postojećeg osnovnog kapitala. View Fullscreen   APRIL 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 61 RAČUNOVODSTVO Uvod Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015 i 44/2018 – dalje: Zakon) u članu 295. stav 1. tačka 3) utvrđuje da osnovni kapital društva može da se poveća, između ostalog, i iz neraspoređene dobiti (povećanje iz neto imovine društva), dok u članu 305. stav 1. definiše da se povećanje osnovnog kapitala društva iz neto imovine dru- štva vrši pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital društva. Ovaj postupak povećanja osnovnog kapitala regulisan je članovima 305–312. Zakona i može biti vrlo interesantan po okončanju godišnjih obračuna i utvrđivanju dobitka u akcionarskim društvima. Pritom je povećanje osnovnog kapi- tala iz dobiti u stvari preraspoređivanje kapi- tala društva, nakon čega ukupan kapital ostaje nepromenjen, ali se unutar toga za isti iznos smanjuje pozicija neraspoređene dobiti, a po- većava osnovni kapital. Navedeni članovi Zakona odnose se na akci- onarska društva, mada se, prema članu 146. stav 5. Zakona, odredbe Zakona o povećanju osnovnog kapitala akcionarskog društva shodno prime- njuju i na povećanje osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću, pošto je članom 146. stav 1. tačka 2) Zakona i za ova društva pred- viđeno da osnovni kapital može da se poveća pretvaranjem dobiti u osnovni kapital. Mr Željko Albaneze Povećanje osnovnog kapitala društva iz neraspoređene dobiti nakon usvajanja finansijskih izveštaja za 2018. godinu Nakon usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu akcionarsko društvo ima obavezu da iz iskazane dobiti, ostvarene za tu ili prethodne godine, najpre pokrije eventualne gubitke iz prethodnog perioda. Nakon toga, raspoloživa do- bit može da se raspoređuje za rezerve, u skladu sa posebnim zakonom ili sop- stvenim opštim aktom, za dividende, učešće zaposlenih i članova Upravnog i Nadzornog odbora u dobiti, kao i za povećanje postojećeg osnovnog kapitala. Zakonske odredbe o povećanju osnovnog kapitala iz dobiti društva Povećanju osnovnog kapitala iz dobiti dru- štva Zakon u članu 305. stav 2. postavlja bitan preduslov – neraspoređena dobit može da se pretvori u osnovni kapital samo ako društvo nije iskazalo
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In