Godišnji izveštaj o poslovanju sastavlja se u skladu sa članom 29. Zakona o računo­vodstvu, pri čemu je navedenim zakonom propisan i obavezan sadržaj pomenutog izveštaja, ali ne i njegov oblik. Godišnji izveštaj o poslovanju obavezno sastavljaju velika pravna, ali i sva javna društva, bez obzira na razvrstavanje prema odredbama Zakona o računovodstvu. Mikro, mala i srednja društva ne moraju sastavljati ovaj izveštaj, ali u Napomenama uz finansijske izveštaje navode informaciju o otkupu sopstvenih akcija, odnosno udela. Uvod Godišnji izveštaj o poslovanju i obaveza njegovog sastavljanja propisani su odredbama člana 29. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, broj  62/2013 i 30/2018 – u daljem tekstu: ZOR). Obavezu sastavljanja Godišnjeg izveštaja o poslovanju imaju pravna lica koja su, u skladu sa članom 6. ZOR-a, razvrstana u velika pravna lica, odnosno lica koja ispunjavaju najmanje dva kriterijuma od sledećih: prosečan broj zaposlenih 250, poslovni prihodi 35 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, prosečna vrednost poslovne imovine (izračunata kao aritmetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) 17,5 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti. Velikim pravnim licima u smislu ZOR-a smatraju se i Narodna banka Srbije, banke i druge finansijske institucije nad kojima, saglasno Zakonu, nadzor vrši Narodna banka Srbije, zatim društva za osiguranje, davaoci finansijskog lizinga, dobrovoljni penzijski fondovi, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, otvoreni i zatvoreni investicioni fondovi, društva za upravljanje investicionim fondovima, berze i brokersko-dilerska društva, kao i faktoring društva. ZOR takođe ostavlja matičnim društvima mogućnost da odluče da Godišnji izveštaj o poslovanju i Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju prikažu kao jedan izveštaj koji treba da sadrži informacije od značaja za ekonomsku celinu. Godišnji izveštaj o poslovanju dostavlja se Agenciji za privredne registre u skladu sa odredbama člana 34. ZOR-a. Obaveza sastavljanja Godišnjeg izveštaja o poslovanju postoji i u Zakonu o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011… 95/2018 – u daljem tekstu: ZPD). U skladu sa članom 441. ZPD-a, Nadzorni odbor akcionarskog društva utvrđuje finansijske izveštaje društva i izveštaje o poslovanju društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje. Kada su u pitanju javna društva, član 367. ZPD-a upućuje na potencijalnu formu izveštaja Odbora direktora i to na Zakon o tržištu kapitala: U slučaju javnog akcionarskog društva, izveštaj Odbora direktora, odnosno Izvršnog odbora o stanju i poslovanju društva, sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (Godišnji izveštaj o poslovanju), kao i Konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju društva, ako je društvo dužno da ga sastavi u


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In