Godišnji izveštaj o poslovanju sastavlja se u skladu sa članom 29. Zakona o računo­vodstvu, pri čemu je navedenim zakonom propisan i obavezan sadržaj pomenutog izveštaja, ali ne i njegov oblik. Godišnji izveštaj o poslovanju obavezno sastavljaju velika pravna, ali i sva javna društva, bez obzira na razvrstavanje prema odredbama Zakona o računovodstvu. Mikro, mala i srednja društva ne moraju sastavljati ovaj izveštaj, ali u Napomenama uz finansijske izveštaje navode informaciju o otkupu sopstvenih akcija, odnosno udela. View Fullscreen APRIL 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 43 Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu Godišnji izveštaj o poslovanju sastavlja se u skladu sa članom 29. Zakona o računovodstvu, pri čemu je navedenim zakonom propisan i obavezan sadržaj pomenutog izveštaja, ali ne i njegov oblik. Godišnji izveštaj o poslovanju obavezno sastavljaju velika pravna, ali i sva javna društva, bez obzira na raz- vrstavanje prema odredbama Zakona o računovodstvu. Mikro, mala i srednja društva ne moraju sastavljati ovaj izveštaj, ali u Napomenama uz finansijske izveštaje navode informaciju o otkupu sopstvenih akcija, odnosno udela. Uvod Godišnji izveštaj o poslovanju i obaveza njegovog sastavljanja propisani su odredbama člana 29. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, broj 62/2013 i 30/2018 – u daljem tekstu: ZOR). Obavezu sastavljanja Godišnjeg izveštaja o poslovanju imaju pravna lica koja su, u skladu sa članom 6. ZOR-a, razvrstana u velika pravna lica, odnosno lica koja ispunjavaju najmanje dva kriterijuma od sledećih: ● prosečan broj zaposlenih 250, 44 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO ● poslovni prihodi 35 miliona evra u dinar- skoj protivvrednosti, ● prosečna vrednost poslovne imovine (izra- čunata kao aritmetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) 17,5 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti. Velikim pravnim licima u smislu ZOR-a sma- traju se i Narodna banka Srbije, banke i druge finansijske institucije nad kojima, saglasno Za- konu, nadzor vrši Narodna banka Srbije, zatim društva za osiguranje, davaoci finansijskog lizinga, dobrovoljni penzijski fondovi, dru- štva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, otvoreni i zatvoreni investicio- ni fondovi, društva za upravljanje investici- onim fondovima, berze i brokersko-dilerska društva, kao i faktoring društva. ZOR takođe ostavlja matičnim društvima mogućnost da odluče da Godišnji izveštaj o po- slovanju i Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju prikažu kao jedan izveštaj koji tre- ba da sadrži informacije od značaja za ekonom- sku celinu. Godišnji izveštaj o poslovanju dostavlja se Agenciji za privredne registre u skladu sa odredbama
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In
   

Comments are closed.