Privremena sprečenost za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće (dalje: održavanje trudnoće) jeste vid sprečenosti za rad, odnosno bolovanja, koje predstavlja vreme za koje se trudnici – zaposlenoj ili preduzetnici – pruža zdravstvena zaštita i obezbeđuju materijalna davanja kojima se nadomešta izgubljena zarada zbog bolesti. Održavanje trudnoće može da se ostvaruje od momenta ustanovljavanja trudnoće do momenta otvaranja porodiljskog odsustva, dakle 45 dana pre porođaja, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj. Bitno je da ta vrsta bolovanja bude identifikovana kao „održavanje trudnoće” jer je to po zakonskim propisima specifičan osnov za isplatu naknade zarade trudnici. View Fullscreen Privremena sprečenost za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa odr- žavanjem trudnoće (dalje: održavanje trudnoće) jeste vid sprečenosti za rad, odnosno bolovanja, koje predstavlja vreme za koje se trudnici – zaposlenoj ili preduzetnici – pruža zdravstvena zaštita i obezbeđuju materijalna da- vanja kojima se nadomešta izgubljena zarada zbog bolesti. Održavanje trud- noće može da se ostvaruje od momenta ustanovljavanja trudnoće do momenta otvaranja porodiljskog odsustva, dakle 45 dana pre porođaja, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj. Bitno je da ta vrsta bolovanja bude identifikovana kao „održavanje trudnoće” jer je to po zakonskim propisima specifičan osnov za isplatu naknade zarade trudnici. Uvod Prema članu 73. stav 1. tačka 3) novog Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 25/2019 – dalje: Zakon), pravo na naknadu zarade, između ostalih, imaju i zaposleni i lica koja su registrovana za obavljanje delatnosti u vidu zanimanja radi samostalnog obavljanja delatno- sti i obavljanja delatnosti slobodne profesije (dalje: preduzetnici), ako su privremeno spre- čeni za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Prema tome, po osnovu održavanja trudnoće, porodilje – zaposlene i preduzetnice imaju pravo: a) da odsustvuju sa rada i b) da primaju naknadu zarade za vreme ovog od- sustva. Utvrđivanje bolovanja zbog održavanja trudnoće Dužinu odsustva zbog održavanja trudnoće ocenjuje stručno-medicinski organ Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (dalje: Republički fond) na osnovu medicinsko-dok- trinarnih standarda za utvrđivanje privremene sprečenosti za rad. Bolovanje zbog održavanja trudnoće nastupa onog dana kada izabrani lekar utvrdi da trudni- ca – zaposlena ili preduzetnica nije sposobna za obavljanje svog rada zbog bolesti. Izuzetno, izabrani lekar može da utvrdi bolovanje zbog održavanja trudnoće i za period pre prvog ja- vljanja trudnice na pregled, ali najviše za tri dana unazad od dana kada se javila izabranom lekaru. Ako je
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In